Decyzje środowiskowe dla inwestycji - ABC postępowania środowiskowego

Grupa tematyczna: Energetyka, Przemysł, Budowlanka, Telekomunikacja, Ochrona środowiska

Tagi: decyzje środowiskowe | ochrona środowiska | Natura 2000 | reforma planowania przestrzennego | OOŚ | Zintegrowany Plan Inwestycyjny

Data: 10-11.04.2024r.

Cena:
2995 zł/os. > 14.03-10.04.2024

Program

Dzień I
9:00

Rejestracja uczestników

9:15

Nowelizacja ustawy OOŚ i reforma planowania przestrzennego - omówienie zmian i ich wpływ na proces uzyskania decyzji środowiskowej

 • Uzyskiwanie decyzji środowiskowej – proces przed i po nowelizacji
 •  Inwestycja strategiczna – szczególne rozwiązania i kryterium wyboru
 • Zintegrowany Plan Inwestycyjny jako nowa wersja planu miejscowego

Maciej Białek
Senior Associate DZP

Klaudia Skubiszak
Associate DZP

10:45

Przerwa

11:00

Decyzje środowiskowe na budowę OZE w ujęciu prawnym i praktycznym

 • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla OZE 
 • Kwestie sporne w rozumieniu przepisów dotyczących DUŚ dla farm fotowoltaicznych i elektrowni wiatrowych

Miłosz Tomasik
KTO Legal

12:30

Przerwa

13:15

Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji środowiskowej

 • Sporządzanie karty informacyjnej przedsięwzięcia i raportu o oddziaływaniu na środowisko
 • Weryfikacja poprawności i potencjalne ryzyka przy sporządzaniu dokumentów potrzebnych do uzyskania decyzji środowiskowej
 • Raport o oddziaływaniu na obszar Natura 2000
 • Pozostałe załączniki i dokumentacja przygotowywana w toku postępowania (w tym inwentaryzacja przyrodnicza)
 • Case study poprawnie przygotowanych dokumentów

dr Filip Nawrot
BBP Legal

Filip Poniewski
BBP Legal

14:15

Przerwa

14:30

Praktyczne aspekty proceduralne dotyczące uzyskiwania decyzji środowiskowej

 • Procedura opiniowana i uzgadniania – na co zwracać uwagę
 • Praktyczne aspekty udziału społeczeństwa w postępowaniu
 • Uprawnienia organizacji ekologicznych w toku postępowania
 • Jak uniknąć negatywnej decyzji środowiskowej
 • Przykłady z praktyki i orzecznictwa

dr Dominik Wałkowski
Kancelaria Wolf Theiss

15:30

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:00

Rejestracja uczestników

9:15

Postępowanie po odmowie przyznania decyzji środowiskowej - zasady wnoszenia odwołania i skargi

 • Podstawy odmowy przy wydawaniu decyzji środowiskowych
 • Droga postępowania przy składaniu odwołania i skargi
 • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego a odmowa wydania decyzji środowiskowej

Rafał Klimek
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Michał Sobolewski
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

10:45

Przerwa

11:00

Techniczne aspekty inwestycji, na jaką potrzebna jest decyzja środowiskowa

 • Uzyskanie decyzji środowiskowych na inwestycje wymagające remontu lub przebudowy
 • Wybór i lokalizacja inwestycji oraz ich weryfikacja pod kątem ryzyka środowiskowego

Sylwia Chrostowska
DLA Piper

12:30

Przerwa

13:15

Decyzje środowiskowe w odniesieniu do innych aspektów prawnych

 • Podsumowanie obowiązującego prawa wodnego i jego powiązanie z możliwością uzyskiwania decyzji środowiskowych
 • Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla składowania odpadów

Sandra Sekuła-Barańska
Bird&Bird

14:45

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Zapraszamy do udziału w warsztatach, podczas których Eksperci omówią ostatnie zmiany prawne w zakresie uzyskiwania decyzji środowiskowych. Przedstawią sposoby tworzenia niezbędnej dokumentacji z uwzględnieniem weryfikacji poprawności i potencjalnych ryzyk przy sporządzaniu dokumentów potrzebnych do uzyskania DUŚ. Poruszone zostaną kwestie budowy OZE, technicznych aspektów inwestycji w odniesieniu do DUŚ czy postępowania w sytuacji negatywnej oceny środowiskowej.

Główne zagadnienia:

 • Nowelizacja ustawy OOŚ i reforma planowania przestrzennego - omówienie zmian i ich wpływ na proces uzyskania decyzji środowiskowej
 • Weryfikacja poprawności i potencjalne ryzyka przy sporządzaniu dokumentów potrzebnych do uzyskania DUŚ
 • Metody sporządzania karty informacyjnej przedsięwzięcia i raportu o oddziaływaniu na środowisko
 • Podstawy odmowy przy wydawaniu decyzji środowiskowych
 • Decyzje środowiskowe w odniesieniu do innych aspektów prawnych

Grupa docelowa:

Do udziału w wydarzeniu serdecznie zapraszamy przedstawicieli branży energetycznej, przemysłowej, budowlanej, telekomunikacyjnej i ochrony środowiska, a w szczególności z działów:

 • Ochrony środowiska
 • Energetycznego
 • Prawnego
 • Inwestycji
 • Nieruchomości
 • Projektów
 • Infrastruktury
 • Technicznego

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Maria Bola

Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 575 300 422
e-mail: m.bola@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julianna Bukowska

Junior Team Leader
Senior Project Manager
Workshops Department
M: +48 531000792
e-mail: j.bukowska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 23.02.2024 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 23.02.2024 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Skuteczne praktyki ograniczania emisji gazów cieplarnianych z uwzględnieniem wymogów prawnych „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności od terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2195 zł + 23% VAT do 22.02.2024 r.

  2. 2595 zł + 23% VAT do 12.03.2024 r.

  3. 2995 zł + 23% VAT po 13.03.2024 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 10.04.2024 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Skuteczne praktyki ograniczania emisji gazów cieplarnianych z uwzględnieniem wymogów prawnych (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 23.02.2024 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 23.02.2024 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij