Data Economy Night

Grupa tematyczna: FMCG i RETAIL, Banki, Transport - spedycja - logistyka, Finanse, Administracja i instytucje publiczne

Data: 25-26.03.2024r.

Cena:
2995 zł/os. > 23.02-25.03.2024

Program

Opis wydarzenia


Data Economy Night
odbędzie się na zakończenie pierwszego dnia Kongresu. Podczas uroczystej Gali ogłosimy laureatów Data Economy Innovation Awards. W elitarnym gronie ekspertów sektora nowych technologii i tradycyjnego biznesu, w luźnej atmosferze, przy akompaniamencie dobrych, nowoczesnych dźwięków będzie można porozmawiać o nowych pomysłach na gospodarkę przyszłości, którą wspólnie budujemy.

Regulamin

 

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 22.02.2024 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT za każdego zgłoszonego uczestnika.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 22.02.2024 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, za każdego zgłoszonego uczestnika, którego dotyczy rezygnacja, powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W  Data Economy Night  „Gala”
zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Gali

 1. Warunkiem uczestnictwa w Gali jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie).

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Gali wynosi:

  1. Cena:
   2495 zł + 23% VAT do 22.02.2024 r.
   2995 zł + 23 % VAT po 22.02.2024 r.

 3. Cena uczestnictwa w Gali obejmuje miejsce przy stoliku oraz kolację.

 4. Cena uczestnictwa w Gali nie obejmuje noclegu.

 5. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 25.03.2024 r .

 6. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 7. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 8. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 9. Udział w Gali obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Gali;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe : imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem  Data Economy Night  (dalej: „Gala”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Gala odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Gali i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Gali.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Gali i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Gali, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictwa w Gali, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Gali, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 22.02.2024 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT za każdego zgłoszonego uczestnika.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 22.02.2024 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, za każdego zgłoszonego uczestnika, którego dotyczy rezygnacja, powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Gali, o ile takowa była organizowana (w sytuacji gdy Gala odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które nie wzięły udziału w Gali.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Gala, o ile takowa był organizowana, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Gali o ile takowa była organizowana a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Gali, o ile takowa jest organizowana, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Gali.

 

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij