Ceny transferowe - zmiany w dokumentacji podatkowej i wyzwania w świetle nowelizacji przepisów

Grupa tematyczna: Grupy kapitałowe, Centrum usług wspólnych, Podatki, Controlling

Tagi: Ceny transferowe | restrukturyzacja | TPR | dane porównawcze | analiza zgodności | dokumentacja podatkowa

Data: 16-17.10.2023r.

Cena:
2795 zł/os. > 26.09-16.10.2023

Program

Dzień I
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Formularz TPR-C - zmiany w raportowaniu za rok 2022

 • Rozporządzenie Ministra Finansów regulujące informację i formę prezentacji formularza
 • Kluczowe zmiany wprowadzone przez rozporządzenie
 • Zmiany w terminach złożenia dokumentacji cen transferowych
 • Nowe obowiązki wynikające z Rozporządzenia

dr Bartosz Kubista
GLC

10:15

Przerwa

10:30

Wypełnienie formularza TPR - case study

 • Omówienie elementów formularza TPR
 • Jak zapobiec uchybieniom, czyli prawidłowe uzupełnienie formularza zgodnie z wymogami
 • Problematyczne i nietypowe sytuacje, jakie mogą wystąpić

Magdalena Dymkowska
MDDP

12:00

Przerwa

12:45

Problematyka analiz transakcji finansowych pomiędzy podmiotami powiązanymi - aspekty prawne i praktyczne

 • Pojęcia rynkowości i nierynkowności
 • Powiązania kapitałowe a powiązania osobowe
 • Identyfikowanie transakcji kontrolowanych

Łukasz Krasowski
Axelo Prawo i Podatki

14:15

Przerwa

14:45

Restrukturyzacja w ramach grupy

 • Restrukturyzacja w przepisach - ujęcie i definicja
 • Restrukturyzacja w cenach transferowych

Michał Maciejewski
Martini Tax

16:00

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Analiza danych porównawczych oraz analiza zgodności

 • Ustalenie źródeł danych i ich zastosowanie
 • Interpretacja wyników
 • Opis zgodności - kryteria doboru danych i elementy opisu

dr Radosław Piekarz
A&RT Rynkowska, Kosieradzki, Piekarz

10:30

Przerwa

10:45

Kontrole cen transferowych

 • Kontrola podatkowa - jak się do niej przygotować
 • Kryteria typowania podatników do kontroli
 • Postępowanie w czasie kontroli, czyli jak ją przejść pozytywnie
 • Nowe sankcje za niedopełnienie obowiązków

Wojciech Węgrzyn
SK&S Legal

12:15

Możliwości zwolnienia z obowiązków dokumentacyjnych

 • Warunki korzystania ze zwolnień
 • Transakcje dotyczące usług o niskiej wartości dodanej
 • Zwolnienia krajowe
 • Transakcje czystego refakturowania
 • Transakcje rajowe

Jakub Patalas
MDDP

13:45

Przerwa

14:30

Korekta cen transferowych

 • Wymogi włączenia korekty cen transferowych w koszty podatkowe
 • Korekta cen transferowych a korekta rozliczeń z podmiotami powiązanymi
 • Częstotliwość dokonywania korekt 
 • Dokumentowanie korekty cen transferowych

Beata Rawa-Miszczuk
Instytut Cen Transferowych

16:00

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

Przepisy dotyczące cen transferowych są jednymi z najważniejszych, a przy tym najczęściej zmieniającymi się, w prawie podatkowym. Najnowsze Rozporządzenie Ministra Finansów regulujące informacje i formę prezentacji formularza TPR-C wprowadza istotne poprawki w dokumentacji podatkowej, w tym czas przeznaczony na jej złożenie. Podczas wydarzenia omówione zostaną nie tylko modyfikacje dotyczące przepisów o cenach transferowych, ale także najbardziej istotne i kłopotliwe zagadnienia z nimi związane, takie jak: prawidłowe wypełnienie formularza TPR-C, sporządzanie korekt i analiz porównawczych, czy możliwości zwolnienia z obowiązków dokumentacyjnych. 

Główne zagadnienia:

 • Formularz TPR-C - zmiany w raportowaniu za rok 2022
 • Wypełnienie formularza TPR - case study
 • Problematyka analiz transakcji finansowych pomiędzy podmiotami powiązanymi - aspekty prawne i praktyczne
 • Restrukturyzacja w ramach grupy
 • Analiza danych porównawczych oraz analiza zgodności
 • Kontrole cen transferowych
 • Możliwości zwolnienia z obowiązków dokumentacyjnych
 • Korekta cen transferowych

Grupa docelowa:

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli Grup Kapitałowych i Centrów Usług Wspólnych, w szczególności z działów:

 • Cen transferowych
 • Księgowych
 • Podatków
 • Kontrollingu
 • Analiz ekonomicznych
 • Operacyjnych

Patronat medialny

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Maja Błaszkiewicz

Junior Project Manager
Workshops Department
M: +48 537 000 985
e-mail: m.blaszkiewicz@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 06.09.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 06.09.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Ceny transferowe - zmiany w dokumentacji podatkowej i wyzwania w świetle nowelizacji przepisów „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności od terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1995 zł + 23% VAT do 06.09.2023 r.

  2. 2395 zł + 23% VAT do 25.09.2023 r.

  3. 2795 zł + 23% VAT po 25.09.2023 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 16.10.2023 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Ceny transferowe - zmiany w dokumentacji podatkowej i wyzwania w świetle nowelizacji przepisów (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 06.09.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 06.09.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Łukasz Krasowski

Łukasz Krasowski

Radca prawny, Doradca podatkowy, Axelo Prawo i Podatki

dr Radosław Piekarz

dr Radosław Piekarz

Partner, Doradca podatkowy, A&RT Rynkowska, Kosieradzki, Piekarz

Beata Rawa-Miszczuk

Beata Rawa-Miszczuk

Transfer Pricing Manager, Instytut Cen Transferowych

dr Bartosz Kubista

dr Bartosz Kubista

Head of tax, Partner zarządzający, Adwokat, Doradca podatkowy, GLC

Magdalena Dymkowska

Magdalena Dymkowska

Partnerka w zespole Cen Transferowych, MDDP

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij