Budowa własnego źródła OZE w ujęciu prawnym i praktycznym

Grupa tematyczna: Energetyka, Prawo

Tagi: OZE | energetyka | energia odnawialna | decyzje środowiskowe | PPA | instalacje hybrydowe

Data: 23-24.11.2023r.

Cena:
2795 zł/os. > 31.10-23.11.2023

Program

Dzień I
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Linia bezpośrednia i cable pooling - możliwości i wyzwania

 • Zasady budowy linii bezpośredniej
  • Zmiany, ograniczenia, opłacalność, sankcje
  • Zgłoszenie budowy linii bezpośredniej do Prezesa URE
 • Funkcjonowanie hybrydowej instalacji OZE, czyli na czym polega cable pooling
  • Idea i zasady wprowadzonego mechanizmu
  • Sankcje w zakresie mechanizmu
 • Nowe wymogi prawne w zakresie inwestycji na podstawie zmian do ustawy prawo energetyczne
  • Nowe kompetencje Prezesa URE w zakresie inwestycji
  • Zakres podmiotowy i przedmiotowy zmian

Łukasz Bondaruk
Wardyński i Wspólnicy

10:15

Przerwa

10:30

Pozyskiwanie decyzji środowiskowych dla instalacji OZE - aspekt formalnoprawny i regulacyjny

 • Rozporządzenie o przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać na środowisko z sierpnia 2023 r.
 • Decyzje środowiskowe dla inwestycji OZE - krok po kroku
 • Pozyskiwanie decyzji środowiskowych: farma słoneczna vs wiatrowa
 • Wstrzymanie i odmowa wydania decyzji środowiskowej - możliwe działania

Paulina Biskup
JKP Legal

11:45

Umowy PPA w ujęciu praktycznym - case study

 • Umowy PPA a nowelizacja Ustawy o OZE i nowelizacja Prawa energetycznego
 • Niezbędne elementy umowy PPA w odniesieniu do zmian w Ustawie OZE
 • Odszkodowania dla przedsiębiorstw zarządzających instalacjami OZE w przypadku ich wyłączeń
 • Odpowiedzialność stron umowy PPA

Paweł Sobolak
Assetin

13:00

Przerwa lunchowa

14:00

Wpływ nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na inwestycje

 • Przepisy przejściowe do 2025 r.
 • Zmiany w zakresie lokalizowania inwestycji OZE, w tym problematyka gruntów rolnych
 • Obowiązek sporządzania miejscowego planu dla instalacji OZE na gruntach rolnych i leśnych
 • Zmiany w wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy

Emil Cieślikowski
Kancelaria CCLaw

15:00

Świadectwa pochodzenia energii wytworzonej z OZE

 • Zasady nabywania i umarzania świadectw pochodzenia energii
 • Rozporządzenie dotyczące tzw. zielonych certyfikatów z sierpnia 2023 r.

Adam Madejski
Raczyński, Skalski & Partners

16:00

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:15

Wymogi techniczne dla instalacji OZE

 • Wymogi techniczne: 
  • dla urządzeń fotowoltaicznych
  • dla urządzeń wiatrowych
 • Przygotowanie dokumentacji technicznej projektów
 • Oddanie instalacji do użytkowania
 • Przeglądy i procedury w przypadku awarii
 • Najnowsze technologie wykorzystywane w instalacjach OZE

Artur Śliwiński
CEO Arcasolar

10:30

Przerwa

10:45

Eliminacja ryzyka odmowy przyłączenia do sieci

 • Przegląd wymogów formalno-technicznych
 • Najczęstsze przyczyny odmawiania przyłączenia do sieci
 • Ścieżka działania w razie odmowy przyłączenia

Łukasz Jankowski
Respect Energy

12:00

Przerwa lunchowa

12:45

Praktyczne aspekty realizacji inwestycji OZE

 • Etapy przygotowania przedsięwzięcia

Paweł Sobolak
Assetin

14:00

Rentowność inwestycji OZE – przykładowa analiza

 • Wstępna analiza finansowa
 • Model inwestycyjny
 • Ocena ryzyka i dodatkowych kosztów

Andrzej Ebinger
Ebinger

15:30

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzeniaOdnawialne źródła energii stanowią jedną z najprężniej rozwijających się gałęzi energetyki. W najbliższych latach coraz więcej przedsiębiorstw będzie inwestowało w instalacje OZE - wynika to zarówno z polityki Unii Europejskiej, jak i trendów na rynku energetycznym.

Serdecznie zapraszamy Państwa na warsztaty, podczas których szczegółowo omówione zostaną najnowsze zmiany prawne w zakresie OZE. Eksperci poruszą także praktyczne zagadnienia, takie jak analiza finansowa, zasady budowy własnych instalacji czy eliminowanie możliwych ryzyk. 

Główne zagadnienia:

 • Wpływ nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na inwestycje OZE 
 • Pozyskiwanie decyzji środowiskowych dla instalacji OZE
 • Umowy PPA - sprzedaż energii z OZE zgodnie z obowiązującym prawem
 • Linia bezpośrednia i cable pooling - możliwości i wyzwania
 • Świadectwa pochodzenia energii wytworzonej z OZE
 • Wymogi techniczne dla instalacji OZE
 • Rentowność inwestycji OZE – przykładowa analiza

Grupa docelowa:

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli branż: energetycznej, ciepłowniczej, gazowniczej, przemysłowej, OZE, paliwowej, w szczególności z działów:

 • Prawny
 • OZE
 • Rozwoju
 • Energetyczny
 • Operacyjny 
 • Strategii
 • Inwestycji
 • Techniczny

Zapraszamy także wszystkie inne osoby zainteresowane tą tematyką.

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Maria Bola

Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 575 300 422
e-mail: m.bola@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Maja Błaszkiewicz

Junior Project Manager
Workshops Department
M: +48 537 000 985
e-mail: m.blaszkiewicz@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 13.10.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 13.10.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Budowa własnego źródła OZE w ujęciu prawnym i praktycznym „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2395 zł + 23% VAT do 13.10.2023 r.

  2. 2795 zł + 23% VAT do 30.10.2023 r.

  3. 3195 zł + 23% VAT po 30.10.2023 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 23.11.2023 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma. 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Budowa własnego źródła OZE w ujęciu prawnym i praktycznym (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia. 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 13.10.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 13.10.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

Prowadzący

Paweł Sobolak

Paweł Sobolak

Board member, Advisory, Assetin

Andrzej Ebinger

Andrzej Ebinger

Właściciel, Ebinger Consulting

Adam Madejski

Adam Madejski

Radca Prawny, Senior Associate, Kancelaria Raczyński Skalski & Partners

Paulina Biskup

Paulina Biskup

Radca prawny, JKP Legal

Łukasz Jankowski

Łukasz Jankowski

Head of Origination, Respect Energy

Łukasz Bondaruk

Łukasz Bondaruk

Adwokat, Wardyński i Wspólnicy

Emil Cieślikowski

Emil Cieślikowski

Adwokat, Partner, CCLaw

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij