Aspekty regulacyjne i techniczne w zakresie ochrony środowiska

Grupa tematyczna: Energetyka, Prawo, Ochrona środowiska

Tagi: ochrona środowiska | EU ETS | prawo wodne | BAT | Fit for 55 | odpady | decyzje środowiskowe

Data: 28-29.09.2022r.

Cena:
2395 zł/os. > 18.07-22.08.2022
2795 zł/os. > 23.08-08.09.2022
3195 zł/os. > 09.09-29.09.2022

Program

Dzień I
9:15

Rejestracja uczestników

9:30

Nowelizacja przepisów o decyzjach środowiskowych - regulacje prawne

 • Najnowsze zmiany przepisów
 • Pozyskiwanie decyzji środowiskowych – najistotniejsze aspekty na obecny stan prawny i podejście RDOŚ
 • Możliwe kary z tytułu niepełnej lub błędnej realizacji postanowień decyzji środowiskowej

Dawid Krakowiak
DLA Piper

11:00

Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko a odpowiedzialność karna

 • Przestępstwa przeciwko środowisku - sankcje karne za naruszenie prawa ochrony środowiska
 • Nowe przepisy w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej
 • Sankcje administracyjne za naruszenie wymagań związanych z oddziaływaniem przedsięwzięć na środowisko

Dominik Wałkowski
Kancelaria Wardyński i Wspólnicy

12:30

Przerwa

13:15

Zarządzanie środowiskowe i ochrona klimatu w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu

 • Czym jest Europejski Zielony Ład? - omówienie założeń i celów UE na zmiany klimatyczne
 • Na czym polega Taksonomia UE?
 • Europejski system handlu emisjami, czyli reforma ETS - najnowsze zmiany

Wojciech Szopiński
Kancelaria CMS

14:45

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji

 • Dyrektywa EU ETS - aktualne ramy prawne
 • Mechanizmy przydziału emisji w kolejnym okresie ETS do 2030 roku
 • Zmiany w europejskim systemie handlu emisjami - Fit for 55 i cele klimatyczne
16:15

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:15

Rejestracja uczestników

9:30

Co ulegnie zmianom w prawie wodnym? - ustawa o prawie wodnym z dnia 4.05.2022 r.

 • Ostatnie zmiany legislacyjne - projekt nowelizacji Prawa wodnego
 • Cele zakładane w Ramowej Dyrektywie Wodnej
 • Efektywne planowanie w gospodarowaniu wodami
 • System finansowania gospodarki wodnej
11:00

Ustawa o odpadach z 17 listopada 2021 r. oraz Krajowy Plan Gospodarki Odpadami

 • Omówienie założeń ustawy o odpadach i zakres stosowania przepisów
 • Jakie działania umożliwiają realizację celów ustawy?
 • Kary finansowe i konsekwencje nieprzestrzegania przepisów
 • Konkluzja BAT z 17 sierpnia 2018 r. - aktualne wymagania
 • Cele Krajowego Planu Gospodarki Odpadami do 2028 r.

dr Sergiusz Urban
Kancelaria WKB Wierciński Kwieciński Baehr

12:30

Przerwa

13:15

Projekt dyrektywy IED z 5 kwietnia 2022 roku

 • Najważniejsze propozycje projektu zmiany Dyrektywy 
 • Standardy określania wielkości emisji zanieczyszczeń w UE
 • Nowe obowiązki dla przedsiębiorstw wynikające z planowanych regulacji
14:45

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Zapraszamy Państwa na warsztaty, podczas których Eksperci omówią kwestię nowelizacji przepisów w zakresie decyzji środowiskowych, unijny system handlu uprawnieniami do emisji oraz cele klimatyczne do 2050 roku. Rozwieją także wątpliwości na temat zakresu stosowania przepisów ustawy o odpadach, jak i ostatnie zmiany legislacyjne w prawie wodnym.

Główne zagadnienia:

 • Nowelizacja przepisów o decyzjach środowiskowych
 • Najnowsze zmiany w europejskim systemie handlu emisjami
 • Zarządzanie środowiskowe w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu
 • Nowelizacja ustawy Prawo wodne 2022
 • Ustawa o odpadach i konkluzja BAT – aktualne wymagania
 • Nowe obowiązki dla przedsiębiorstw wynikające z projektu dyrektywy IED


Grupa docelowa:
Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli działów:

 • Ochrony Środowiska
 • Strategii
 • Kontrolingu
 • Monitorowania i Pomiaru Emisji
 • Kontroli i Eksploatacji
 • Energetycznych
 • Inwestycji strategicznych

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julia Jaskowska

Assistant Project Manager
Conferences Department
M: +48 575 300 798
e-mail: j.jaskowska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 28.08.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 28.08.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Aspekty regulacyjne i techniczne w zakresie ochrony środowiska „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2 395 zł + 23% VAT do 22.08.2022 r.

  2. 2 795 zł + 23% VAT do 09.09.2022 r.

  3. 3 195 zł + 23% VAT po 09.09.2022 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 28.09.2022 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Aspekty regulacyjne i techniczne w zakresie ochrony środowiska (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 28.08.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 28.08.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Dominik Wałkowski

Dominik Wałkowski

Adwokat, Partner w kancelarii Wardyński i Wspólnicy

Dawid Krakowiak

Dawid Krakowiak

Senior Associate, Radca Prawny, DLA Piper

Wojciech Szopiński

Wojciech Szopiński

Senior Associate, Radca prawny, praktyka prawa ochrony środowiska, Kancelaria CMS

dr Sergiusz Urban

dr Sergiusz Urban

Consuel, Radca Prawny, Kancelaria WKB Wierciński Kwieciński Baehr

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij