Aspekty prawne, praktyczne i technologiczne w sektorze ubezpieczeniowym - szkolenie z egzaminem

Grupa tematyczna: Towarzystwa ubezpieczeniowe

Tagi: KNF | ubezpieczenia | IDD | APK | prawo ubezpieczeniowe

Data: 09-10.02.2023r.

Cena:
3195 zł/os. > 21.01-10.02.2023

Program

 Szkolenie zgodne z wymogami wynikającymi z ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.
Zgłoś się po ofertę dla grupy powyżej 5 osób - m.bola@mmcpolska.pl
 Dzień 1

 

8:00

Rejestracja uczestników

8:15

Prawne aspekty likwidacji szkód

 • Ustawowe ramy postępowania likwidacyjnego
 • Obowiązku stron postępowania likwidacyjnego
 • Reżimy odpowiedzialności cywilnej i ich konsekwencje dla postępowania likwidacyjnego

Andrzej Wasilewski
Vienna Insurance Group

10:15

Przerwa

10:20

Wybrane orzecznictwo sądowe

 • Ruch pojazdu jako środka komunikacji w orzecznictwie SN i ETS
 • Niezbędność i ekonomiczne uzasadnienie kosztów odszkodowań w orzecznictwie SN
 • Orzecznictwo SN w szkodach osobowych

Likwidacja szkód a inflacja

 • Główne przyczyny i konsekwencje inflacji odszkodowań
 • Wpływ inflacji na adekwatność sum ubezpieczenia
 • Konsekwencje braku uwzględnienia czynnika inflacyjnego przez pośredników ubezpieczeniowych

Andrzej Wasilewski
Vienna Insurance Group

12:20

Przerwa

12:50

Prawo karne a pośrednictwo ubezpieczeniowe - ryzyka, praktyka, orzecznictwo

 • Źródła odpowiedzialności karnej pośredników ubezpieczeniowych
 • Rodzaje przestępstw popełnianych bądź przy pomocy pośrednika ubezpieczeniowego
 • Analiza orzecznictwa

Jan Linke
Kancelaria Radców Prawnych Linke Kulicki sp.p.

Patrycja Popławska
Kancelaria Radców Prawnych Linke Kulicki sp.p.

14:50

Przerwa

15:00

Ubezpieczenie D&O. Aspekty prawne i ekonomiczne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz

 • Zasady odpowiedzialności cywilnej członków władz spółek kapitałowych
 • Konstrukcje ubezpieczenia D&O
 • Analiza warunków ubezpieczeń D&O

Jan Linke
Kancelaria Radców Prawnych Linke Kulicki sp.p.

Patrycja Popławska
Kancelaria Radców Prawnych Linke Kulicki sp.p.

17:00

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
|
 Dzień 2

 

8:00

Rejestracja uczestników

8:15

Analiza wymagań i potrzeb klienta. Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń a praktyka, orzecznictwo i stanowiska regulatora (Część 1)

 • Uregulowania prawne i dotyczące badania potrzeb Klientów
 • Stanowiska i wskazania Organów nadzoru
 • Orzecznictwo z zakresu badania potrzeb Klientów
9:45

Przerwa

9:55

Analiza wymagań i potrzeb klienta. Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń a praktyka, orzecznictwo i stanowiska regulatora (Część 2)

 • Nowe wymogi i regulacyjne wynikające z ESG
 • Badanie potrzeb Klientów wkomponowane w cykl życiu produktu
 • Współpraca na linii zakład ubezpieczeń - dystrybutor

Paweł Roszkowski
Radca Prawny

11:25

Przerwa

11:35

Nowe technologie w ubezpieczeniach

 • Najważniejsze trendy InsurTech - technologie mobilne, robotyzacja obsługi klienta, telematyka, big data, sztuczna inteligencja, Internet rzeczy, ubezpieczenia społeczne
 • Ramy regulacyjne dotyczące nowych technologii

Łukasz Kulicki
Kancelaria Radców Prawnych Linke Kulicki sp.p.

13:55

Przerwa

14:25

Ubezpieczenia 2.0

 • Cybercrime. Pojęcie i ryzyka
 • Dane a odpowiedzialność cywilna związana z ich niewłaściwą ochroną
 • Ubezpieczenie szkód wynikających z naruszenia systemu informatycznego

Łukasz Kulicki
Kancelaria Radców Prawnych Linke Kulicki sp.p.

16:25

Egzamin

17:00

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. UE L 26/19 z 2 lutego 2016 r., dalej: IDD) o ustawicznym szkoleniu podmiotów wykonujących czynności w zakresie dystrybucji zapraszamy Państwa na wydarzenie z obszaru ubezpieczeń majątkowych, D&O, 2.0, APK oraz nowych technologii w sektorze ubezpieczeń. Szkolenie zakończone będzie egzaminem potwierdzającym zdobytą przez Państwa wiedzę oraz odbycie szkolenia w wymiarze 15h.

Główne zagadnienia:

 • Prawne aspekty likwidacji szkód - analiza przypadków na podstawie wybranego orzecznictwa
 • Ubezpieczenia D&O - aspekty prawne i ekonomiczne
 • Nowe technologie w ubezpieczeniach
 • Ubezpieczenia 2.0 - cybercrime, dane a odpowiedzialność cywilna związana z ich niewłaściwą ochroną
 • Ubezpieczenie szkód wynikających z naruszenia systemu informatycznego

Grupa docelowa:
Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli sektora ubezpieczeniowego, w szczególności agentów ubezpieczeniowych.

Partner Merytoryczny

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Maria Bola

Junior Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 575 300 422
e-mail: m.bola@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Weronika Mikulska

Project Manager
Conferences Department
M: +48 792 000 341
e-mail: w.mikulska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 22.12.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 22.12.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Aspekty prawne, praktyczne i technologiczne w działalności agenta ubezpieczeniowego - szkolenie z egzaminem „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2 395 zł + 23% VAT do 22.12.2022 r.

  2. 2 795 zł + 23% VAT do 20.01.2023 r.

  3. 3 195 zł + 23% VAT po 20.01.2023 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 9.02.2023 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Aspekty prawne, praktyczne i technologiczne w działalności agenta ubezpieczeniowego - szkolenie z egzaminem (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 22.12.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 22.12.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Jan Linke

Jan Linke

Partner, Prezes Zarządu, Radca Prawny, Kancelaria Radców Prawnych Linke Kulicki

Patrycja Popławska

Patrycja Popławska

Starszy prawnik, Kancelaria Radców Prawnych Linke Kulicki sp.p.

Paweł Roszkowski

Paweł Roszkowski

Radca Prawny

Łukasz Kulicki

Łukasz Kulicki

Radca Prawny, Partner, Kancelaria Radców Prawnych Linke Kulicki sp.p.

Andrzej Wasilewski

Andrzej Wasilewski

CEO at VIG Ekspert, Head of Retail Claims at Compensa, InterRisk & Wiener

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij