Aktualne wyzwania w obszarze nadzoru, kontroli i raportowania do KNF w TFI

Grupa tematyczna: Instytucje Finansowe, TFI

Tagi: KNF | compliance | AML | CRBR | ESG | Raportowanie

Data: 14.06.2021r.

Cena:
995 zł/os. > 22.05-14.06.2021

Program

 
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Wypełnianie obowiązków informacyjnych wobec KNF

 • Z jakich regulacji prawnych wynikają poszczególne obowiązki informacyjne
 • Zestawienie rodzajów raportowania – najczęstsze błędy, na co należy zwrócić szczególną
  uwagę?
 • Wiedza i kompetencje Inspektora Nadzoru z perspektywy KNF
 • Kary i sankcje KNF

Julia Iwaszko,
Akademia Compliance

11:00

Przerwa

11:15

Zmiany związane z wejściem w życie dyrektywy AML V

 • Zmiany w zakresie identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego
 • Zakres PEP-ów
 • Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego
 • Waluty wirtualne w przepisach AML
 • Weryfikacja tożsamości klienta
 • Praktyczny wpływ znowelizowanej ustawy AML na działania nadzorcze

Konrad Frąckowiak,
Kancelaria PwC Legal

12:30

Przerwa

13:00

Praktyczne aspekty funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w TFI

 • Rola poszczególnych ryzyk w działaniach kontrolnych
 • Współpraca organów zarządzających z działami compliance, audytu i ryzyka
 • Wytyczne ESMA dot. testów warunków skrajnych

Rafał Wojciechowski,
Adwokat

14:15

Przerwa

14:30

Czynniki ESG a działalność funduszy inwestycyjnych

 • Zrównoważone inwestycje oraz produkty ciemno- i jasnozielone w rozporządzeniu SFDR
 • Wskaźniki ESG - Raportowanie na podstawie rozporządzenia SFDR a reforma raportowania
  korporacyjnego
 • Rosnące znaczenie czynników związanych ze zrównoważonym rozwojem

Piotr Kowalik,
Kancelaria Eversheds Sutherland

15:30

Zakończenie warsztatów

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach online, dedykowanych przedstawicielom towarzystw funduszy inwestycyjncyh, które zapewnią Państwu unikalną wiedzę w zakresie aktualnych problemów zwiazanych z wypełnianiem obowiązków informacyjnych wobec KNF, wiedzą i kompetencjami Inspektora Nadzoru, efektywnym funkcjonowaniem systemu kontroli wewnętrznej w TFI oraz współpracą pomiędzy działami compliance, audytu i ryzyka z Zarządem i Radą nadzorczą. Poruszony zostanie również temat praktycznych aspektów wdrożenia wymogów dyrektywy AML V a także rosnącej roli ryzyka ESG na rynku funduszy inwestycyjnych.

Główne zagadnienia:

 • Zmiany związane z wejściem w życie dyrektywy AML V – obowiązki i konsekwencje ich niedopełnienia
 • Praktyczne aspekty funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w TFI – jak zwiększyć efektywność, najbardziej wrażliwe obszary
 • Współpraca działów compliance, audytu i ryzyka z Radą Nadzorczą i członkami Zarządu
 • Rosnące znaczenie ryzyka ESG na rynku funduszy inwestycyjnych
 • Wypełnianie obowiązków informacyjnych wobec KNF – najczęstsze problemy, na co należy zwrócić szczególną uwagę?
 • Z jakich regulacji prawnych wynikają poszczególne obowiązki informacyjne
 • Wiedza i kompetencje Inspektora Nadzoru z perspektywy KNF

Grupa docelowa:
Do uczestnictwa w warsztatach zapraszamy przedstawicieli towarzystw funduszy inwestycyjnych, odpowiedzialnych za nadzór, kontrole, audyt wewnętrzny, zarządzanie zgodnością i ryzykiem oraz wszystkie osoby, które chciałyby poszerzyć swoje kompetencje w tych obszarach, przede wszystkim pracowników działów:

 • Nadzoru
 • Kontrolingu
 • Compliance
 • Audytu
 • Ryzyka
 • Prawnych

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Project Advisor
Business Advisory Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Adam Nakielski

Project Manager
Conferences & Trainings Department
M: +48 694 047 145
e-mail: a.nakielski@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 21.05.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 21.05.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Aktualne wyzwania w obszarze nadzoru, kontroli i raportowania do KNF w TFI „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 995 zł + 23% VAT do 21.05.2021 r.

  2. 1 395 zł + 23% VAT po 21.05.2021 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 14.06.2021 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Aktualne wyzwania w obszarze nadzoru, kontroli i raportowania do KNF w TFI (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 21.05.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 21.05.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Rafał Wojciechowski

Rafał Wojciechowski

Adwokat

Julia Iwaszko

Julia Iwaszko

Adwokat, Certyfikowany Compliance Officer, Akademia Compliance

Konrad Frąckowiak

Konrad Frąckowiak

Associate, PwC Legal

Piotr Kowalik

Piotr Kowalik

Prawnik, Of Counsel, Kancelaria Eversheds Sutherland

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij