Aktualne wyzwania działów HR w zarządzaniu kapitałem ludzkim

Grupa tematyczna: HR i Kadry

Tagi: HR | związki zawodowe | prawo pracy | kadry

Data: 26-27.02.2024r.

Cena:
3195 zł/os. > 31.01-26.02.2024

Program

Dzień I
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Optymalizacja kosztów zatrudnienia - rozwiązania dla organizacji

 • Kiedy wybrać redukcję a kiedy optymalizację zatrudnienia?
 • Restrukturyzacja struktur HR - instrumenty i proces restrukturyzacji
 • Procedury zwolnień grupowych vs. programy dobrowolnych odejść
 • Przykładowe metody optymalizacji kosztów pracy

Andrzej Nitecki
SpenglerFox

10:30

Przerwa

10:45

Digitalizacja procesów HR

 • Wyzwania, korzyści i zagrożenia digitalizacji procesów w obszarach HR
 • Wykorzystanie cyfrowych innowacji - case study

Michał Kibil
DGTL LAW

Paweł Dudek
Pawel Dudek Interim Management

12:15

Przerwa lunchowa

13:00

Praktyczne aspekty rekrutacji i selekcji kandydatów

 • Strategie i metody pozyskiwania wykwalifikowanych pracowników
 • Skuteczne przeprowadzanie procesu selekcyjnego - przegląd dostępnych narzędzi
 • Jak zatrzymać najbardziej wartościowych pracowników?

Anna Piekut
Meissner & Partners

14:30

Przerwa

14:45

Przegląd ostatnich zmian prawnych w Kodeksie pracy

 • Jak nowe przepisy w praktyce wpłynęły na funkcjonowanie przedsiębiorstw?

Karolina Barszczewska
DGTL

16:00

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Dyrektywa UE o równości płac i jawności wynagrodzeń - jakie wyzwania stoją przed przedsiębiorstwami?

 • Omówienie dotychczasowego porządku prawnego oraz zmian i wprowadzonych przez dyrektywę
 • Nowe obowiązki pracodawców - proces wdrażania regulacji
 • Obliczanie, raportowanie i analiza luki płacowej

Bartosz Ulczycki
DGTL

Artur Lechowicz
DGTL

10:15

Przerwa

10:30

Przeciwdziałanie zachowaniom niepożądanym w firmach

 • Czym są a czym nie są czynności niepożądane? 
 • Polityka przeciwdziałania negatywnym zjawiskom w miejscu pracy 
 • Procedura działania w przypadku otrzymania zgłoszenia

Anna Długołęcka

Michał Kibil
DGTL LAW

11:45

Przerwa lunchowa

12:30

Rola działu HR w relacjach ze związkami zawodowymi

 • Uprawnienia związków zawodowych a odpowiedzialność pracodawców - właściwa interpretacja zasad samorządności i niezależności 
 • Skuteczna współpraca i komunikacja ze związkami
 • Problematyka zwolnień działaczy związkowych

Andrzej Nitecki
SpenglerFox

r.pr. prof. Monika Latos-Miłkowska
DGTL

14:00

Przerwa

14:15

Dbanie o czynnik społeczny i zarządzanie polityką różnorodności

 • Work-life balance w praktyce
 • Wspieranie kondycji psychicznej pracowników w okresach zwiększonego stresu 
 • Budowanie i zarządzanie różnorodnością w organizacji

Anna Długołęcka

Łukasz Chodkowski
Dehora

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia



Zapraszamy do udziału w warsztatach, podczas których Eksperci skupią się na najistotniejszych aspektach zarządzania kapitałem ludzkim. Podczas tego wydarzenia odkryjesz nowe strategie optymalizacji kosztów, zrozumiesz kluczowe zmiany w Kodeksie pracy oraz poznasz obszar digitalizacji procesów HR. Współpraca z Prelegentami i wymiana doświadczeń z liderami branży zapewni nie tylko cenne wskazówki, ale także unikatowe perspektywy na tematy takie jak różnorodność w miejscu pracy, prawidłowa selekcja kandydatów oraz skuteczna rekrutacja. 

Główne zagadnienia:

 • Optymalizacja kosztów zatrudnienia - rozwiązania dla organizacji
 • Digitalizacja procesów HR
 • Praktyczne aspekty rekrutacji i selekcji kandydatów
 • Przegląd ostatnich zmian prawnych w Kodeksie pracy
 • Dyrektywa UE o równości płac i jawności wynagrodzeń - jakie wyzwania stoją przed przedsiębiorstwami?
 • Przeciwdziałanie zachowaniom niepożądanym w firmach
 • Rola działu HR w relacjach ze związkami zawodowymi
 • Dbanie o czynnik społeczny i zarządzanie polityką różnorodności

Grupa docelowa:

Do udziału w wydarzeniu serdecznie zapraszamy dyrektorów, kierowników i specjalistów, ze wszystkich branż. W szczególności przedstawicieli działów:

 • HR
 • Prawnych
 • Kadr
 • Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Zapraszamy także wszystkie inne osoby zainteresowane tą tematyką.

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Maria Bola

Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 575 300 422
e-mail: m.bola@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Paulina Jaworska

Head of Department
Workshops Deparment
M: +48 535 300 442
e-mail: p.jaworska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 18.12.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 18.12.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Aktualne wyzwania działów HR w zarządzaniu kapitałem ludzkim „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2395 zł + 23% VAT do 18.12.2023 r.

  2. 2795 zł + 23% VAT do 30.01.2024 r.

  3. 3195 zł + 23% VAT po 30.01.2024 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 26.02.2024 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma. 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Aktualne wyzwania działów HR w zarządzaniu kapitałem ludzkim (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia. 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 18.12.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 18.12.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

Prowadzący

Michał Kibil

Michał Kibil

DGTL LAW

Łukasz Chodkowski

Łukasz Chodkowski

Dyrektor Zarządzający, Dehora Consutling Group, Członek Zarządu Niderlandzko-Polskiej Izby Gospodarczej

Anna Długołęcka

Anna Długołęcka

Psycholożka, trenerka, menadżerka, doradczyni, mentorka

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij