Acting in concert – działanie w porozumieniu akcjonariuszy spółek publicznych, zagadnienia teoretyczne i praktyczne

Grupa tematyczna: Grupy kapitałowe, Prawo

Tagi: acting in concert | spółki publiczne | akcjonariusze

Data: 16.09.2022r.

Cena:
545 zł/os. > 11.08-16.09.2022

Program

 
10:45

Rejestracja uczestników

11:00

Zakres przedmiotowy działania w porozumieniu

 • Uzgodnione głosowanie na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy
 • Uzgodnione nabywanie akcji
 • Prowadzenie trwałej polityki wobec spółki
11:30

Obowiązki notyfikacyjne działania w porozumieniu

 • Terminy
 • Adresaci notyfikacji
 • Progi, po osiągnięciu których powstaje obowiązek zawiadomienia
12:15

Przerwa

12:30

Sankcja za niedopełnienie obowiązków notyfikacyjnych

 • Charakter czasowy
 • Zakres przedmiotowy
13:00

Środki ochrony prawnej akcjonariusza spółki niedziałającego w porozumieniu

 • Roszczenie o ustalenie istnienia sankcji utraty prawa głosu
 • Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy
 • Mechanizmy działania podczas walnych zgromadzeń akcjonariuszy
 • Mechanizmy przeciwdziałania ukrytym porozumieniom
13:45

Przerwa

14:00

Postępowanie przed Komisją Nadzoru Finansowego – sankcje administracyjne

14:30

Case study

15:00

Zakończenie i podsumowanie

Aneta Serowik
Kochański & Partners

Dominik Karkoszka
Kochański & Partners

Rafał Rapala
Kochański & Partners

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Przedmiotem webinarium będzie działanie w porozumieniu akcjonariuszy spółek publicznych, tzw. acting in concert. W ramach webinarium omówione zostaną czynności mogące zostać zakwalifikowane jako działanie w porozumieniu, obowiązki notyfikacyjne akcjonariuszy, sankcje za niedopełnienie tychże obowiązków oraz środki ochrony prawnej akcjonariuszy niedziałających w porozumieniu. Podczas webinarium zostaną przedstawione zagadnienia teoretyczne oraz praktyczne, w tym case study. Jak pokazuje praktyka rynku kapitałowego oraz coraz liczniejsze postępowania sądowe w zakresie działania w porozumieniu, świadomość akcjonariuszy oraz członków organów spółek publicznych o tzw. acting in concert oraz konsekwencjach nienotyfikowania o działania w porozumieniu jest stosunkowo niska. Celem webinarium jest zwiększenie świadomości uczestników rynku kapitałowego oraz niwelowanie zjawiska asymetrii informacyjnej.

Grupa docelowa:
Do udziału w wydarzeniu serdecznie zapraszamy członków organów spółek publicznych, jak i ich akcjonariuszy.

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Iga Sowulewska

Junior Project Manager
Conferences Department
M: +48 739 000 237
e-mail: i.sowulewska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 10.08.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 10.08.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Acting in concert – działanie w porozumieniu akcjonariuszy spółek publicznych, zagadnienia teoretyczne i praktyczne „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 445 zł + 23% VAT do 10.08.2022 r.

  2. 545 zł + 23% VAT po 10.08.2022 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 16.09.2022 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Acting in concert – działanie w porozumieniu akcjonariuszy spółek publicznych, zagadnienia teoretyczne i praktyczne (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 10.08.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 10.08.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Aneta Serowik

Aneta Serowik

Adwokat, Counsel, Kochański & Partners

Dominik Karkoszka

Dominik Karkoszka

Radca prawny, Starszy Prawnik, Kochański & Partners

Rafał Rapala

Rafał Rapala

Radca prawny, Starszy Partner, Koordynator Grupy Praktyk Transakcyjnych, Kochański & Partners

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij