Zmiany prawne w sektorze energetycznym i ich wpływ na rozliczenia

Grupa tematyczna: Energetyka

Tagi: prawo energetyczne | rozporządzenie taryfowe | rozliczenia | opłata mocowa | dane pomiarowe | prosument

Data: 23-24.02.2021r.

Cena:
2395 zł/os. > 15.01-24.02.2021

Program

Dzień I
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Zmiany w prawie energetycznym i ich wpływ na funkcjonowanie branży

 • Zmiany w prawie energetycznym na podstawie projektu nowelizacji ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw z dnia 3 grudnia 2020 r. (dalej: „Projekt nowelizacji”)
 • Zbiorowe interesy konsumentów w kontekście uprawnień Prezesa URE w Projekcie nowelizacji.
 • Dodatkowe zabezpieczenia uczestników rynku energetycznego w Projekcie nowelizacji.
 • Opłata mocowa w 2021 r. – podstawa prawna oraz zakres regulacji.

dr Małgorzata Dobrzyńska-Dąbska
Kancelaria Dąbska Legal

Justyna Węglińska
Kancelaria Dąbska Legal

10:30

Przerwa

10:45

Zmiany w taryfowaniu w oparciu o projekt nowego rozporządzenia taryfowego i jego wpływ na relacje z odbiorcą końcowym, systemy bilingowe i księgowe oraz rozwiązania taryfowe do umów dla klientów

 • Rozliczanie poszczególnych składników opłat na fakturach prognozowych i rozliczeniowych klientów indywidualnych i biznesowych
 • Problem podwójnego fakturowania – sposoby rozwiązania sytuacji
 • Relacje z firmami, których warunki cenowe nie wynikały z taryf a z odrębnych negocjacji
 • Prowadzenie rozliczeń w zakresie przekroczenia mocy umownej
 • Bilansowanie różnicowania cen energii elektrycznej
 • Opłaty za ewentualnie zmniejszenie zużycia energii
 • Rozporządzenie w sprawie opłaty mocowej - wybór ofert, koszty, rynek mocy, dodatkowe rozliczenia, wpływ na sposoby rozliczania energii

Przemysław Przyżycki
Kancelaria HWW

12:15

Przerwa

13:00

Rozliczenia klientów indywidualnych i biznesowych

 • Kluczowe parametry rozliczeniowe: okresy rozliczeniowe, grupy taryfowe, rozliczenia z prognozami oraz rozliczenia rzeczywiste
 • Wpływ danych pomiarowych na przebieg rozliczeń energii, gazu i ciepła
 • Spójność wskazań licznika - faktury sprzedażowe i dystrybucyjne
 • Zarządzanie danymi o zużyciach energii w systemie pomiarowym w tym ochrona tych danych
 • Obowiązek rozliczenia na podstawie rzeczywistych danych pomiarowych a brak dostępu do tych danych – jak postąpić w takiej sytuacji?
 • Weryfikacja odczytów licznika i wpływ braku danych na jakość rozliczeń
 • Obowiązek przekazywania danych pomiarowych dotyczących jednostek fizycznych na potrzeby weryfikacji wykonania obowiązku mocowego oraz na potrzeby rozliczeń

dr Małgorzata Dobrzyńska-Dąbska
Kancelaria Dąbska Legal

Justyna Węglińska
Kancelaria Dąbska Legal

14:30

Zakończenie warsztatu

Rozwiń Zwiń
Dzień II
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Problematyka rozliczeń prosumentów

 • Rozliczenia prosumenta:
  • dla instalacji bez magazynu energii - porównanie krzywej produkcji z krzywą wykorzystania energii
  • dla instalacji z magazynem energii - porównanie krzywej produkcji z krzywą wykorzystania energii i pracy magazynu
 • Rozliczenia pomiędzy prosumentami, sprzedawcą i OSD w obu przypadkach Nowa rola prosumenta, sprzedawcy, OSD - rola agregatora nowych usług 
 • Przykładowe mikroinstalacje prosumentów

Mieczysław Wrocławski
Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii

10:30

Przerwa

10:45

Reklamacje klientów dotyczące nieprawidłowości w procesie rozliczeń - sposób prowadzenia reklamacji

 • Odpowiedzialność stron w przypadku przerw w dostawie energii oraz wpływ wstrzymania dostawy na rozliczenia z klientem
 • Najczęściej popełniane błędy: błędne rozliczenie mocy umownej, błędne rozliczenie energii biernej, błędne wskazanie przyjęte do rozliczenia, korekta zaliczek z powodu braku poboru w danym okresie

Aleksandra Zielonka
Kancelaria HWW

12:15

Przerwa

13:00

Umowy na energię elektryczną - kluczowe klauzule, odpowiedzialność, zmiany w zakresie wypowiadania umów energetycznych

 • Zmiany w umowach energetycznych wynikające z przekształcenia osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w konsumentów
 • Odpowiedzialność za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań wynikających z umowy energetycznej
 • Zmiana ustawy dotyczącej praw konsumentów - wypowiadanie umów energetycznych z perspektywy operatora i klienta

Karolina Wcisło-Karczewska
Kancelaria Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy

14:30

Zakończenie warsztatu

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Konsumpcja energii elektrycznej, gazu i ciepła idzie w parze z kontrolą ich zużycia. W praktyce spółki energetyczne borykają się z licznymi problemami w zakresie rozliczeń. W ostatnich latach odbiorcy końcowi coraz częściej dokonują zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, co jest przyczyną wielu trudności rozliczeniowych, jak również istnienia tzw. podwójnego fakturowania. W dobie rosnącej świadomości klienta, spółki odnotowują również większą liczbę reklamacji, których rozpatrzenie wiąże się z koniecznością skorygowania dokonanych rozliczeń. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniu, podczas którego skupimy się na kwestii rozliczeń energetycznych, przy uwzględnieniu zapisów rozporządzeń taryfowych, mocowych oraz nowelizacji prawa energetycznego.

Patronat Honorowy

Główne zagadnienia:

 • Wpływ danych pomiarowych na przebieg rozliczeń energii, gazu i ciepła
 • Zmiany w prawie energetycznym i ich wpływ na funkcjonowanie branży energetycznej
 • Rozporządzenie w sprawie opłaty mocowej i jego wpływ na sposoby rozliczania energii
 • Rozliczenia poszczególnych składników opłat na fakturach prognozowych oraz rozliczeniowych

Adresaci wydarzenia:
Do udziału w wydarzeniu zapraszamy dyrektorów, kierowników i specjalistów ze spółek dystrybucyjnych oraz obrotu z sektora energetycznego. W szczególności osoby z działów:

 • Rozliczeń 
 • Obsługi klienta
 • Obsługi zgłoszeń 
 • Obsługi odbiorców
 • Reklamacji
 • Dystrybucji
 • Obrotu energią
 • Handlowych Energetycznych

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Patrycja Nowak

Knowledge Broker
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 200 890
e-mail: p.nowak@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Katarzyna Pleban

Director
Conferences & Trainings Department
M: +48 883 992 662
e-mail: k.pleban@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 26.01.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 26.01.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Zmiany prawne w sektorze energetycznym i ich wpływ na rozliczenia „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 14.01.2021 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT po 14.01.2021 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 23.02.2021 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Zmiany prawne w sektorze energetycznym i ich wpływ na rozliczenia (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 26.01.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 26.01.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Aleksandra Zielonka

Aleksandra Zielonka

Adwokat, Kancelaria HWW

Przemysław Przyżycki

Przemysław Przyżycki

Radca Prawny, Kancelaria HWW

Karolina Wcisło-Karczewska

Karolina Wcisło-Karczewska

Radca Prawny, Kancelaria Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy

Mieczysław Wrocławski

Mieczysław Wrocławski

Wiceprezes, Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii

Justyna Węglińska

Justyna Węglińska

Aplikant adwokacki, Kancelaria Dąbska Legal

dr Małgorzata Dobrzyńska-Dąbska

dr Małgorzata Dobrzyńska-Dąbska

Radca Prawny, Kancelaria Dąbska Legal

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij