Zdalne zarządzanie projektami, czyli skuteczny Project Manager na odległość

Grupa tematyczna: Project Management

Data: 07-08.05.2020r.

Cena:
1095 zł/os. > 30.04-08.05.2020

Program

Szkolenie on-line: Dzień I
9:30

LOGOWANIE NA PLATFORMĘ

10:00

CZĘŚĆ I

 • Integracja zespołów w wirtualnej rzeczywistości

 • Metodyka zarządzania projektami: PRINCE 2, PMI, czy własna? Rozwiązanie problemów z wyborem właściwej metodyki Project Management

 • Planowanie projektów organizacyjnych

 • Kryteria wyboru projektów

 • Pojęcia: cele, zakres, budżet, harmonogram, ryzyko, udziałowcy i interesariusze projektu

 • Formułowanie Karty (Mapy) projektu obejmującej wymagania

  • Celu projektu zgodny z metodyką SMART

  • Zakres projektu

  • Harmonogramu projektu i niezbędnych zasobów – oczekiwanych i mierzalnych produktów projektu punktu widzenia uczestników projektu

  • Analizy ryzyka projektu według metodyki COSO 2004

11:30

PRZERWA

12:30

CZĘŚĆ II

 • Role w zespole, identyfikacja kluczowych członków zespołu, kryteria doboru, rola lidera a współpraca oparta o online

  • Różnica między grupą a zespołem

  • Psychologia pracy zespołowej w wirtualnej rzeczywistości

  • Test Mereditha-Belbina - wnioski do doskonalenia

 • Uczestnicy, w praktyce warsztatowej, planują projekt dla własnej organizacji:

  • Określają cele wytypowanego projektu, wskazują oczekiwane rezultaty i wymagane produkty projektu

  • Tworzą Kartę (Mapę) projektu w programie Xmind i wyciągają wynikające z niej wnioski

  • Wizualizują strukturę projektu wykorzystując do tego technikę mind mappingu

14:00

ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA SZKOLENIA

Rozwiń Zwiń
Szkolenie on-line: Dzień II
9:30

LOGOWANIE NA PLATFORMĘ

10:00

CZĘŚĆ I

 • Określenie niezbędnych zadań do wykonania i ułożenie z nich harmonogramu współpracy zdalnej

 • Przyporządkowanie zasobów dla poszczególnych etapów projektu

 • Określenie kamieni milowych i metody oceny skuteczności realizacji projektu

 • Określenie ścieżki krytycznej projektu

 • Opracowanie budżetu projektu w PLN z uwzględnieniem jakości, ścieżki krytycznej, wszelkich kosztów - zasobów materialnych i wirtualnych, także maszynogodzin oraz roboczogodzin

 • Dokonanie analizy ryzyka projektu według metodyki COSO 2004 oraz diagramu Ishikawy i załączenie do mapy projektu

11:30

PRZERWA

12:30

CZĘŚĆ II

 • Określenie sposobu oceny skuteczności i efektywności realizowanych w firmie projektów organizacyjnych

 • Przesłanie drogą mailową opracowanej mapy zarządzania projektami

14:40

ZAKOŃCZENIE DRUGIEGO DNIA SZKOLENIA

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Damian Szczepaniak

Damian Szczepaniak

Specjalista w zakresie zarządzania projektami i procesami biznesowymi

Ekspert wykorzystujący między innymi metody: Six Sigma Green i Black Belt, Lean Management, Lean Manufacturing, Lean Office, KAIZEN, TQM, marketing 3.0, Hoshin Kanri, BSC, SPC, MSA, QFD, FMEA, APQP, PPAP, VDA, TWI, elementy logistyczne i tzw. "miękkie" standardy komunikacji.

Celem szkolenia: Szkolenie ma za zadanie w sposób profesjonalny przygotować Cię do planowania, realizacji projektów i uczenia się organizacji w oparciu o wykonywane przedsięwzięcia w formule zdalnej (on-line).

W odróżnieniu od innych porównywalnych usług dostępnych na rynku szkoleniowym, oferowany przez nas warsztat skupia się głównie na pozyskaniu praktycznego know-how możliwego do natychmiastowego zastosowania w pracy zawodowej, co jest niezwykle istotne w rzeczywistości, z którą przyszło nam się obecnie mierzyć.

Szkolenie prezentuje etapy pracy kierownika projektu, liderów wdrażania zmian, grup KAIZEN i członków zespołów.

W trakcie szkolenia przedstawimy i użyjemy kompletnej dokumentacji projektowej z wykorzystaniem technik mind mapping'u, jak również przećwiczymy zastosowanie metodyki PRINCE 2, PMI, SMART, COSO II. W zdalnym zarządzaniu projektami i zespołem projektowym, szczególnie istotne jest określenie ról poszczególnych członków zespołu, zasad komunikacji i współpracy przy projekcie oraz celu projektu.

KORZYŚCI PŁYNĄCE ZE SZKOLENIA

 • Przygotowanie praktyczne do natychmiastowego zaangażowania się w projekt w formule zdalnej
 • Możliwość użycia wiedzy w projektach inwestycyjnych, sprzedażowych, kosztowych
 • Opanowanie pakietu narzędzi: od metodycznych, przez podstawowe wsparcie informatyczne, po praktyczną dokumentację projektową

Szkolenie on-line: Wystarczy, że będziesz miał komputer i dostęp do sieci, a podczas szkolenia będziesz mógł na bieżąco śledzić jego przebieg i zadawać pytania trenerowi na czacie.

WAŻNE: Organizator i prowadzący szkolenie nie wyrażają zgody na nagrywanie, udostępnianie i powielanie przebiegu szkolenia. Treści przekazywane podczas szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi. Odpowiedzi udzielone przez prowadzących nie stanowią porady prawnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 29.04.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 29.04.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Zdalne zarządzanie projektami, czyli skuteczny Project Manager na odległość „Szkoleniu online” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu online

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu online jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu online wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 895 zł + 23% VAT do 29.04.2020 r.

  2. 1095 zł + 23% VAT po 29.04.2020 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu online obejmuje udział w szkoleniu prowadzonym przy pomocy platformy on-line i krótką prezentację multimedialną.

 4. Organizator nie wyraża zgody na nagrywanie, udostępnianie i powielanie przebiegu szkolenia.

 5. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 6.05.2020 r.

 6. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 7. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 8. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 9. Udział w Szkoleniu obejmuje:
  1. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO).

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Zdalne zarządzanie projektami, czyli skuteczny Project Manager na odległość (dalej: „Szkolenie online”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w czasie i na platformie wskazanej przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia online i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu online.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, terminie i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia online na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu online można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu online należy dokonać pisemnie na adres mailowy zgloszenia@mmcpolska.pl

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę wpłynięcia wiadomości mailowej.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 29.04.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 29.04.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu online (w sytuacji gdy Szkolenie online odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu online.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu online, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia online.

 

Prowadzący

Damian Szczepaniak

Damian Szczepaniak

Specjalista w zakresie zarządzania projektami i procesami biznesowymi

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij