Zarządzanie płynnością finansową w dobie światowej pandemii

Grupa tematyczna: Grupy kapitałowe, Finanse, Prawo

Data: 29.04.2020r.

Cena:
895 zł/os. > 24.04-29.04.2020

Program

DZIEŃ 1
9:00

Logowanie do platformy

9:30

BLOK I - Zarządzanie płynnością finansową w dobie światowej pandemii

 • Strategie dotyczące monitorowania płynności finansowej (najistotniejsze wskaźniki i dane finansowe, wewnętrzne procedury związane z controllingiem finansowym)

 • Identyfikacja momentu niewypłacalności (aspekty prawne i finansowe niewypłacalności, należności i zobowiązania brane pod uwagę przy ocenie niewypłacalności)

 • Sposoby zapobiegania niewypłacalności oraz reakcji na powstałą już niewypłacalność firmy

 • Sposoby ochrony przed ogłoszeniem upadłości z inicjatywy wierzycieli, konsekwencje dla wierzycieli związane ze złożeniem wniosku w złej wierze

 • Przesłanki odpowiedzialności zarządu oraz ochrona przed ww. odpowiedzialnością i w czasach kryzysu

11:30

Przerwa

12:30

BLOK II - Metody restrukturyzacji firmy

 • Negocjacje i ugody z wierzycielami

 • Restrukturyzacja organizacyjna (sądowa oraz pozasądowa)

 • Szczególne rozwiązania na czas kryzysu jako sposób poprawy płynności finansowej

 • Korzyści związane ze wszczęciem postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych z punktu widzenia interesów dłużników oraz wierzycieli (inwestorów)

 • Postępowania restrukturyzacyjne – szansa na ochronę przed egzekucjami i wdrożenie planu naprawczego dla przedsiębiorstwa

 • Postępowania upadłościowe – okazja dla inwestorów do nabycia składników majątkowych bez obciążeń i po cenie niższej od rynkowej

14:30

Koniec

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

PARTNER MERYTORYCZNY SZKOLENIA

Marcin Chruszczyński

Marcin Chruszczyński

O&W Analytics

Ekspert w obszarze finansów i sprawozdawczości z kilkunastoletnim doświadczeniem w Dziale Audytu PwC oraz na stanowiskach zarządczych w obszarze finansów w międzynarodowych korporacjach. Uczestniczył w rozlicznych projektach badania sprawozdań finansowych oraz w projektach doradczych. Od trzech lat zarządza O&W Analytics, spółką z Grupy Olesiński&Wspólnicy specjalizującą się w finansowych projektach doradczych.

Paulina Jastrzębiec Siemiątkowska

Paulina Jastrzębiec Siemiątkowska

Olesiński & Wspólnicy

Specjalizuje się w doradztwie prawnym związanym z prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Posiada także szerokie doświadczenie w zakresie prawa handlowego i bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych. Jej wieloletnia praktyka zawodowa obejmuje w szczególności kompleksowe i strategiczne doradztwo dotyczące restrukturyzacji przedsiębiorstw w formie reorganizacji struktury działalności, a także na drodze sądowych postępowań upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych. W swojej dotychczasowej pracy zawodowej doradzała w toku największych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych m.in. na rzecz przedsiębiorców z branży telekomunikacyjnej i teleinformatycznej, budowlanej oraz spożywczej.

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom najistotniejszych wskaźników i procedur związanych z controllingiem finansowym w czasach kryzysu. Podczas szkolenia omówione zostaną przesłanki odpowiedzialności zarządu oraz sposobów ochrony przed tą odpowiedzialnością. Drugi blok szkolenia skoncentrowany jest na tematyce restrukturyzacji firmy, jako szczególnego rozwiązania na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa w czasach kryzysu.

Szkolenie adresowe jest do członków zarządu, dyrektorów finansowych, dyrektorów operacyjnych, którzy potrzebują w obecnej sytuacji pochylić się nad problematyką zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa, rozumiejąc jak podejmowane decyzje na różnych poziomach struktury organizacyjnej firmy wpływają na jej stabilność w czasach kryzysu, aby móc w pełni świadomie podejmować odpowiednie decyzje biznesowe.

Szkolenie on-line: Wystarczy, że będziesz miał komputer i dostęp do sieci, a podczas szkolenia będziesz mógł na bieżąco śledzić jego przebieg i zadawać pytania trenerowi na czacie.

WAŻNE: Organizator i prowadzący szkolenie nie wyrażają zgody na nagrywanie, udostępnianie i powielanie przebiegu szkolenia. Treści przekazywane podczas szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi. Odpowiedzi udzielone przez prowadzących nie stanowią porady prawnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 23.04.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 23.04.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Zarządzanie płynnością finansową w dobie światowej pandemii „Szkoleniu online” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu online

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu online jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu online wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 695 zł + 23% VAT do 23.04.2020 r.

  2. 895 zł + 23% VAT po 23.04.2020 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu online obejmuje udział w szkoleniu prowadzonym przy pomocy platformy on-line i krótką prezentację multimedialną.

 4. Organizator nie wyraża zgody na nagrywanie, udostępnianie i powielanie przebiegu szkolenia.

 5. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 28.04.2020 r.

 6. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 7. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 8. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 9. Udział w Szkoleniu obejmuje:
  1. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO).

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Zarządzanie płynnością finansową w dobie światowej pandemii (dalej: „Szkolenie online”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w czasie i na platformie wskazanej przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia online i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu online.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, terminie i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia online na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu online można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu online należy dokonać pisemnie na adres mailowy zgloszenia@mmcpolska.pl

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę wpłynięcia wiadomości mailowej.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 23.04.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 23.04.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu online (w sytuacji gdy Szkolenie online odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu online.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu online, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia online.

 

Prowadzący

Marcin Chruszczyński

Marcin Chruszczyński

Managing Director, O&W Analytics

Paulina Jastrzębiec Siemiątkowska

Paulina Jastrzębiec Siemiątkowska

Olesiński & Wspólnicy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij