Współpraca ze związkami zawodowymi - kompendium rozwiązań prawnych i dobrych praktyk negocjacyjnych

Grupa tematyczna:
Rozwój osobisty

Data: 28-29.06.2017 r.

Cena: 1495 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Funkcjonowanie związków zawodowych na gruncie prawa

 • Organy przedstawicielstwa pracowników – wprowadzenie
  • związki zawodowe, rada pracowników, przedstawiciel pracowników, społeczna inspekcja pracy
 • Tworzenie związku zawodowego – zarys
 • Uprawnienia związków zawodowych
  • m. in. w zakresie zbiorowego prawa pracy, reprezentowania spraw indywidualnych, prawa do lokalu i wyposażenia, zwolnienia od pracy działaczy, informacje, których związek może żądać od pracodawcy
 • Obowiązki związków zawodowych
  • okresowe informacje o liczbie członków, wskazanie pracowników chronionych
 • Ochrona prawna działaczy związkowych
  • zakres czasowy i przedmiotowy ochrony, wyjątki, warunki/dokumenty potwierdzające istnienie ochrony, uprawnienia pracodawcy w stosunku do działaczy związkowych
10:45

Przerwa kawowa

11:00

Współdziałanie ze związkami zawodowymi

 • Obszary koniecznego współdziałania pracodawcy z organizacją związkową
  • zakładowy układ zbiorowy pracy, regulaminy, BHP, ZFŚS, przeciwdziałanie mobbingowi, zwolnienia grupowe, indywidualne
 • Praktyczne zasady współdziałania z organizacją związkową
  • współpraca z jedną, dwiema lub większą liczbą organizacji związkowych, reprezentowanie związku, zasady komunikacji, rola Zarządu, HR i służb prawnych w relacjach ze związkami zawodowymi, forma i treść typowych czynności wymagających współdziałania, strategia i taktyka postępowania w relacjach ze związkami zawodowymi
12:00

Specyfika negocjacji ze związkami zawodowymi

 • Kluczowe czynniki wpływające na negocjacje
 • Typy relacji pracodawca-pracownik
 • Sytuacje konfliktowe – gracze i plan gry
 • Mediacje jako szansa w konflikcie
13:00

Przerwa na lunch

14:00

Trening kluczowych zachowań w relacji ze związkami zawodowymi

 • Budowanie modelu kluczowych zależności
 • Trening budowania profili wpływu na osoby
 • Trening bezpośredniego wpływu
 • Trening rozmów i negocjacji
15:00

Przygotowanie do prowadzenia negocjacji. Omówienie zadań i scenariuszy

15:30

Podział na grupy i opracowanie strategii działań negocjacyjnych

16:30

Zakończenie pierwszego dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
8:30

Rejestracja i poranna kawa

9:00

I część negocjacji opartej na scenariuszach i strategiach grup

 • Rozmowy przy stołach negocjacyjnych
 • Analiza zachowań uczestników
 • Omówienie technik negocjacji i problematyki
11:00

Przerwa kawowa

11:15

II część negocjacji opartej na scenariuszach i strategiach grup – zamiana stron

 • Rozmowy przy stołach negocjacyjnych
 • Analiza zachowań uczestników
 • Omówienie technik negocjacji i problematyki
13:15

Przerwa na lunch

14:15

Panel dyskusyjny

 • Podsumowanie wykonywanych działań
 • Wyniki negocjacji
 • Omówienie kluczowych zagadnień
 • Charakterystyka zachowań uczestników. Feedback
 • Porady eksperckie dotyczące case study przedstawionych przez uczestników
16:00

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

 

Współpraca z partnerami społecznymi działającymi na terenie przedsiębiorstwa nadal budzi wiele wątpliwości i kontrowersji, a często przysparza też problemy pracodawcom. Poprawność wzajemnych relacji pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi wymaga nie tylko znajomości przepisów prawa w tym zakresie, ale również stworzenia spójnej i jasnej strategii współdziałania. Istotna jest tutaj znajomość wzajemnych obowiązków oraz przywilejów, a także świadome zbudowanie skutecznej linii współpracy firmy ze stroną społeczną, co będzie pozytywnie wpływać na realizację strategii firmy. Kluczowym wyzwaniem w tym obszarze, przed którym stoi kadra zarządzająca przedsiębiorstwem oraz specjaliści HR, jest niewątpliwie przeprowadzenie konkretnych negocjacji ze związkami zawodowymi.

Szkolenie jest praktyczną odpowiedzią na trzy podstawowe pytania:

 • jak kształtować pożądane relacje ze związkami zawodowymi?
 • jak przygotować się i skutecznie poprowadzić negocjacje ze związkami zawodowymi?
 • jak rozwiązywać sytuacje konfliktowe w relacjach z partnerem społecznym?

Korzyści z udziału

Podczas szkolenia uczestnicy:

 • nabędą specjalistyczną wiedzę przy jednoczesnym wykorzystaniu jej w praktyce
 • poznają i przećwiczą metody, techniki i reguły negocjacyjne, umożliwiające osiąganie porozumienia i wychodzenie z konfliktów pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcą
 • nauczą się prowadzić efektywne negocjacje pomiędzy pracodawcą a stroną związkową
 • przygotują się do wspólnego, zespołowego negocjowania ze związkami zawodowymi
 • dowiedzą się w jaki sposób ochronić interesy pracodawcy i jednocześnie zachować odpowiednie relacje z partnerami społecznymi
 • rozwiną swoje kompetencje w komunikowaniu się ze związkami zawodowymi
 • nauczą się dobierać odpowiednie formy działania w zakresie współpracy ze związkami zawodowymi
 • zyskają pewność siebie i swobodę w prowadzeniu rozmów ze związkami zawodowymi
 • zyskają  know-how ułatwiające zbudowanie firmowej strategii współpracy z partnerami społecznymi

Metodologia

 • Gra strategiczna oparta na scenariuszach
 • Konsultacje postaw i technik z ekspertami
 • Praca w grupach
 • Forma treningu aktywnego
 • Trening umiejętności
 • Odgrywanie ról
 • Case study
 • Techniki sprzyjające kreatywności
 • Dyskusje
 • Wykłady- przekazanie wiedzy

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do prezesów, dyrektorów, członków zarządu, członków rady nadzorczej, szefów działów kadr i HR, kierowników i innych  osób odpowiedzialnych za współpracę ze związkami zawodowymi i realizację strategii firmy.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 07.06.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 07.06.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Współpraca ze związkami zawodowymi - kompendium rozwiązań prawnych i dobrych praktyk negocjacyjnych „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 495 zł + 23% VAT do 07.06.2017 r.

  2. 1 795 zł + 23% VAT po 07.06.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 26.06.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Współpraca ze związkami zawodowymi - kompendium rozwiązań prawnych i dobrych praktyk negocjacyjnych (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 07.06.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 07.06.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Piotr Górny

Radca prawny - specjalista prawa pracy, Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Górny

avatar

Dariusz Smoliński

Negocjator, mediator sądowy, ekspert, konsultant, szkoleniowiec, wykładowca, coach ACC ICF

Partnerzy