Współpraca OSD i spółek obrotu – wyzwania w relacji z Klientem

Grupa tematyczna:
Energetyka

Data: 05-06.06.2017 r.

Cena: 2395 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Kamil
Pluskwa-Dąbrowski

Wyzwania dla sektora energetycznego w zakresie relacji z Klientem

 • Perspektywy zmiany sprzedawcy w świetle aktualnych zmian na rynku gazowym
 • Rozwój energetyki prosumenckiej jako nieodwracalny trend współczesnej energetyki
 • Zmiana sprzedawcy a prosument – co w przypadku, gdyby prosument chciał zmienić sprzedawcę w przyszłości
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Wojciech
Andrzejewski

av

Monika
Bogdał

Zapewnienie bezpieczeństwa w procesie zmiany sprzedawcy - czyli jak walczyć z nieprawidłowościami, które towarzyszą temu procesowi

 • Jak przeprowadzić procedurę zmiany sprzedawcy bez negatywnych konsekwencji dla Klienta
 • Zmiana danych Klienta w procesie zmiany sprzedawcy – OSD odrzuca PZD
 • Zapewnienie bezpieczeństwa danych Klienta dotyczących pomiaru i zużycia energii
 • Nieprawidłowości w przypadku procesowania PZD przez OSD pomimo zgłoszeń od obecnego sprzedawcy i Klienta o cofnięciu pełnomocnictwa do zmiany sprzedawcy
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Łukasz
Jankowski

Ochrona Klienta przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi

 • Nieuczciwe praktyki rynkowe w zakresie zmiany sprzedawcy
 • Postępowanie z Klientem, który został wprowadzony w błąd przy poprzedniej umowie sprzedaży
 • Nieuczciwe praktyki rynkowe konkurentów – czy da się z nimi walczyć
15:30

Zakończenie pierwszego dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Damian
Wojnowski

Aktualne trendy w zakresie umów sprzedaży zawieranych z Klientem

 • Umowy kompleksowe, a umowy rozdzielone - uwarunkowania prawne, zalety i wady obu rozwiązań, w jakim kierunku zmierzają prace regulatora
 • Umowy typu dual fuel jako alternatywa dla 'klasycznych' umów sprzedaży
  • Korzyści z tego typu rozwiązania dla spółek energetycznych i Klienta
  • Umowy łączone a procedura zmiany sprzedawcy
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Mariusz
Przybylik

Panel dyskusyjny – współpraca pomiędzy OSD, a spółkami obrotu

 • Aktualne i obowiązujące regulacje prawne i ich konsekwencje
 • Istniejące problemy i zagrożenia wynikające ze wzajemnej współpracy
 • Wymiana doświadczeń i praktyki rynku
13:00

Przerwa na lunch

14:00

Zakres i sposób przekazywania informacji dotyczących Klienta pomiędzy OSD a spółkami obrotu

 • Rozwój narzędzi i metod komunikacji z Klientem - obowiązki informacyjne obu stron
 • Terminy realizacji i zasady zgłoszeń umów sprzedaży na PWI
 • Platformy wymiany informacji poszczególnych OSD
  • Różnorodność czy unifikacja
  • Perspektywy rozwoju
  • Konsekwencje dla Klienta
15:30

Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Wyzwania dla sektora energetycznego w zakresie relacji z Klientem
 • Zapewnienie bezpieczeństwa w procesie zmiany sprzedawcy - czyli jak walczyć z nieprawidłowościami, które towarzyszą temu procesowi  
 • Ochrona Klienta przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi
 • Aktualne trendy w zakresie umów sprzedaży zawieranych z Klientem
 • Panel dyskusyjny – współpraca pomiędzy OSD, a spółkami obrotu
 • Zakres i sposób przekazywania informacji dotyczących Klienta pomiędzy OSD a spółkami obrotu

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

Umocnienie pozycji odbiorcy końcowego jako uczestnika rynku, które w ostatnim czasie miało miejsce na rynku energetycznym stanowi wyzwanie dla przedsiębiorstw z tego sektora. Wzrost wiedzy klientów na temat rynku energii przejawia się w wielu dziedzinach, między innymi w przypadku zawierania umów czy podczas procesu zmiany sprzedawcy. Przedsiębiorstwa energetyczne stoją przed wyzwaniami związanymi z rotacją klienta energetycznego. W odpowiedzi na aktualne wyzwania rynku serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu „Współpraca OSD i spółek obrotu – wyzwania w relacji z Klientem” gdzie będą mieć Państwo niepowtarzalną możliwość zaznajomienia się z wyzwaniami jakie Polityka energetyczna Unii Europejskiej oraz konkurencyjny rynek stawia wobec przedsiębiorców, a także rozwiązaniem kluczowych problemów z tego zakresu.

Grupa docelowa:

Warsztat skierowany jest do przedstawicieli sektora energetycznego. W szczególności zapraszamy do uczestnictwa działy:

 • Sprzedaży
 • Obsługi Klienta
 • TPA/Zmiany sprzedawcy
 • Usług operatorskich
 • Usług dystrybucyjnych
 • Reklamacji

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 10.05.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 10.05.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Współpraca OSD i spółek obrotu – wyzwania w relacji z Klientem „Warsztacie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Warsztacie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Warsztacie wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 24.04.2017 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 10.05.2017 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 10.05.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Warsztacie obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Warsztatu, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 26.02.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Współpraca OSD i spółek obrotu – wyzwania w relacji z Klientem (dalej: „Warsztat”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Warsztat odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Warsztatu i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Warsztacie.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Warsztatu i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Warsztatu, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 10.05.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 10.05.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Warsztacie, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Warsztat odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Warsztacie.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Warsztat, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Warsztacie o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Warsztacie, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Warsztatu.

 

Prowadzący

avatar

Wojciech Andrzejewski

Radca prawny, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy

avatar

Monika Bogdał

Radca prawny, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy

avatar

Łukasz Jankowski

Radca Prawny, Partner, Kancelaria Wierzbowski Eversheds

avatar

Damian Wojnowski

LL.M., Dyrektor Działu Prawa Energetycznego, Kancelaria Prawna Sadkowski i Wspólnicy

avatar

Mariusz Przybylik

Partner, A.T. Kearney

avatar

Kamil Pluskwa-Dąbrowski

Federacja Konsumentów

Partnerzy