Wprowadzenie do zarządzania projektami - kompendium praktycznych i sprawdzonych metodyk

Grupa tematyczna:
Rozwój osobisty

Data: 18-19.09.2017 r.

Cena: 1495 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Kontekst projektów

 • Czym charakteryzują się i różnią najpopularniejsze podejścia do zarządzania projektami
 • Jak wykorzystać silne strony każdego z tych standardów i potencjalnie stworzyć hybrydę dopasowaną do potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa
11:00

Przerwa kawowa

11:15

Procesy inicjacji

 • Definiowanie celów – od problemu do rozwiązania, poprzez cele realizacyjne aż po mierniki oceny ich osiągnięcia. Metody generowania pomysłów na projekty w przedsiębiorstwie
 • Struktura zarządzania projektem – sponsor (lub Komitet Sterujący), kierownik projektu, kluczowi interesariusze – poziomy odpowiedzialności i uprawnień
 • Analiza głównych ograniczeń projektu – termin, zakres i budżet. Jak liczyć budżet kosztów wewnętrznych
 • Analiza wymagań – czego tak naprawdę oczekują kluczowi interesariusze i kiedy uznają projekt za dobrze prowadzony i zakończony sukcesem?
 • Kluczowe ryzyka projektu – analiza ryzyk projektu względem całej organizacji i ryzyk realizacji samego projektu
14:00

Przerwa na lunch

 • Struktura Podziału Prac – definiowanie szczegółowego zakresu projektu i jego produktów cząstkowych
 • Macierz Podziału Odpowiedzialności – przypisanie ról względem poszczególnych pakietów prac w projekcie
 • Diagram Sieciowy – określenie zależności między wszystkimi zadaniami w projekcie, pierwsza analiza terminów, zadań krytycznych i optymalizacja czasu trwania projektu
17:00

Zakończenie pierwszego dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
8:30

Procesy planowania – cd.

 • Harmonogram – przeniesienie planu na oś czasu (Wykres Gantta)
 • Kamienie Milowe – ważne punkty kontroli zakresu i zaplanowanie miejsca dużych bezkosztowych zmian w projekcie – korzyści finansowe z podejścia etapowego. Wkomponowanie w założenia projektu adaptacyjności zakresu i harmonogramu względem zmieniających się wymagań
 • Metoda Łańcucha Krytycznego – jak skrócić teoretycznie już nieskracalny plan projektu i zwiększyć szansę realizacji celu projektu w terminie. Jak szukać „wąskich gardeł” w projekcie
 • Budowa Planu Zarządzania Ryzykiem w projekcie – tworzenie założeń i progów tolerancji, skuteczne metody identyfikacji ryzyk, analiza skali ryzyk i planowanie reakcji
11:00

Przerwa kawowa

11:15

Procesy realizacji i kontroli

 • Zarządzanie zmianami – procedury vs. podejście elastyczne
 • Raporty okresowe i na kamieniach milowych – metody monitorowania projektu z poziomu Sponsora i Zarządu
13:00

Przerwa na lunch

14:00

Procesy zamykania

 • Podsumowanie na końcu etapu bądź całego projektu
 • Formalne rozliczanie projektu
 • Przekazywanie produktów projektu do życia w działalności operacyjnej i standardy monitowania skuteczności implementacji
 • Zbieranie doświadczeń z projektów – podejście systemowe pod kątem uczącej się organizacji
16:00

Zakończenie szkolenia, wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Dlaczego warto wziąć udział:

Podczas szkolenia uczestnicy będą mogli zapoznać się z całościowym spojrzeniem na zarządzanie projektami w organizacji, zarówno z poziomu osoby odpowiedzialnej za ich realizację, kluczowych członków zespołów projektowych oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie portfelem projektów, szczególnie związanych z udostępnianiem zasobów ludzkich do projektów.
Przykłady, na których będą pracowali uczestnicy powstaną na bieżąco w trakcie szkolenia i osadzone będą w ich środowisku biznesowym. Dzięki warsztatowej formule wydarzenia uczestnicy przejdą przez wszystkie etapy projektu: od definiowania jego założeń, planowania terminów, zasobów, przez analizę ryzyk, plan przeglądów i raportów postępu, kończąc na zamknięciu i rozliczaniu. Praktyczne podejście do zagadnienia umożliwi uczestnikom szkolenia wypracowanie własnych wniosków i pomysłów na wdrożenie zmian, dopasowanych do specyfiki projektów prowadzonych w swoich przedsiębiorstwach.

Korzyści ze szkolenia:

 • Wzmocnienie świadomości wpływu realizowanych projektów na działalność operacyjną
 • Rozwój umiejętności czytelnego osadzenia projektu w strukturze organizacyjnej i nadania mu poziomu priorytetu spójnego z celami strategicznymi
 • Poznanie typowych technik i metod rekomendowanych przez dobre praktyki zarządzania projektami zgodnie ze standardem: PMI PMBoK, IPMA NCB oraz PRINCE 2 oraz filozofią Agile oraz rozwinięcie umiejętności ich praktycznego zastosowania w działaniach projektowych i pracy operacyjnej
 • Możliwość nadania powtarzalnej struktury projektom realizowanym obecnie oraz w przyszłości, co pozwoli zmniejszyć poziom przypadkowości w zarządzaniu całym portfelem projektów

Grupa docelowa:

 • Kierownicy projektów
 • Liderzy i członkowie zespołów projektowych
 • Managerowie chcący ujednolicić standard prowadzonych przez firmę projektów
 • Inne osoby zainteresowane rozwojem w obszarze zarządzania projektami

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 28.08.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 28.08.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Wprowadzenie do zarządzania projektami - kompendium praktycznych i sprawdzonych metodyk „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 495 zł + 23% VAT do 28.08.2017 r.

  2. 1 795 zł + 23% VAT po 28.08.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 14.09.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Wprowadzenie do zarządzania projektami - kompendium praktycznych i sprawdzonych metodyk (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 28.08.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 28.08.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Przemysław Lisek

Doświadczony menedżer projektów, trener biznesowy

Partnerzy