Wdrożenie nowych regulacji w instytucjach finansowych zgodnie z nowelizacją prawa bankowego - wymogi kapitałowe, zarządzanie ryzykiem i nowe uprawnienia nadzorcze KNF

Grupa tematyczna: Banki, Finanse, Prawo

Data: 16-17.11.2020r.

Cena:
1995 zł/os. > 17.10-17.11.2020

Program

Dzień I
9:15

Rejestracja Uczestników; poranna kawa

9:30

Informatyczne wsparcie procesu planowania i wykonywania kontroli wewnętrznej w instytucjach finansowych w czasach pracy zdalnej

Jolanta Hadera

Jolanta Hadera

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Wytyczne EBA w sprawie udzielania pożyczek i ich monitoringu z maja 2020 r. w związku z pandemią COVID-19

 • Zarządzanie ryzykiem kredytowym w tym zasady i procedury zarządzania oraz zasady kontroli wewnętrznej; apetyt na ryzyko kredytowe danej instytucji finansowej
 • Stosowanie przepisów zapobiegających praniu brudnych pieniędzy oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu w kontekście procesu udzielania finansowań
 • Wprowadzenie możliwości udzielania finansowań mających na celu tzw. zrównoważony rozwój, uwzględniając aspekty związane ze środowiskiem, społeczeństwem i ładem korporacyjnym
 • Ocena zdolności kredytowej kredytobiorców oraz wymogi w zakresie podejmowania decyzji kredytowych i zawierania umów finansowania
 • Zatwierdzanie strategii instytucji w zakresie ryzyka kredytowego, w ramach ogólnej strategii w zakresie ryzyka, planowanie kapitału i płynności oraz z procesem oceny adekwatności kapitału wewnętrznego oraz procesem oceny adekwatności zasobów płynności
 • Wymogi w zakresie agregacji ekspozycji i limitów ryzyka kredytowego oraz zarządzania koncentracją ryzyka kredytowego
Paweł Jagłowski

Paweł Jagłowski

Anna Kobus

Anna Kobus

13:00

Przerwa na lunch

13:45

System kontroli wewnętrznej, zarządzanie ryzykiem oraz szacowanie kapitału w bankach

 • Wybrane aspekty implementacji BRRD 2. (Projekt ustawy transponującej BRRD2 do polskiego porządku prawnego)
 • Zmiany w Rozporządzeniu w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach
 • Zmiany w kryteriach i sposobie przeprowadzania badania i oceny nadzorczej w bankach
Michał Karwasiński

Michał Karwasiński

15:00

 Zakończenie I dnia warsztatu

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:00

Rejestracja Uczestników; poranna kawa

9:15

Nowe uprawnienia KNF zgodnie z nowelizacją prawa bankowego

 • Nowe uprawnienia KNF w zakresie licencjonowania działalności spółek holdingowych i finansowych
 • Nowe wymagania wobec członków zarządu i rady nadzorczej spółek holdingowych i finansowych spółek
 • Zwiększona decyzyjność KNF w zakresie wydawania ostatecznych decyzji administracyjnych
 • Wprowadzenie kar i sankcji na finansową spółkę holdingową w sytuacjach braku zgodności działalności z wytycznymi KNF
 • Nowe uprawnienia KNF w zakresie odwołania członków rady nadzorczej lub zarządu lub ich zawieszenia
 • Większe uprawnienia nadzorcze KNF w związku z praniem pieniędzy lub finansowania terroryzmu – ocena działania członków zarządu i rady nadzorczej
Robert Gniezdzia

Robert Gniezdzia

10:45

Przerwa kawowa

11:00

Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej

 • Wprowadzenie standardowej i uproszczonej metodyki
 • Identyfikacja i ocena ryzyka z tytułu potencjalnych zmian stóp procentowych
 • Wycena aktywów i pasywów z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej
Tomasz Mironczuk

Tomasz Mironczuk

13:15

Miary ryzyka płynności: LCR oraz nowy wskaźnik stabilnego finansowania netto (NSFR)

 • Logika miar bazylejskich: płynność krótkoterminowa (LCR) i długoterminowa (NSFR)
 • LCR: poziom w sektorze, płynność w czasach pandemii
 • NSFR: zasady kalkulacji nowej miary, implikacje dla bilansu
Jan Kowalski

Jan Kowalski

15:00

Zakończenie II dnia warsztatu i wręczenie certyfikatów uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Trwają prace nad wdrożeniem do polskiego porządku prawnego regulacji unijnych, tzw. pakietu CRD V/CRR II., dotyczącego wymogów kapitałowych dla instytucji finansowych. Planowane są zmiany w prawie bankowym, których skutkiem będzie również m.in. wprowadzenie dodatkowych uprawnień dla KNF. Projekt zmian daje możliwoś zwiększenia obowiązków sprawozdawczych wobec podmiotów nadzorowanych. Pojawiły się również wytyczne w zakresie uelastycznienia bufora ryzyka systemowego, czy wprowadzenia algorytmu służącego do wyliczenia bufora ryzyka systemowego. Zaprosiliśmy świetnych ekspertów, aby podzielili się z Państwem wiedzą w tym zakresie, przedstawili wszystkie zmiany, jakie czeka sektor bankowy. Będzie również możliwość dyskusji, zadawania pytań, realnej interakcji między uczestnikami oraz prelegentami, bez względu na wybór formuły uczestnictwa.

Główne zagadnienia:

 • Kalkulacja wskaźnika dźwigni finansowej zgodnie z przepisami
 • Rozporządzenia CRR Wytyczne EBA w sprawie udzielania pożyczek i ich monitoringu z maja 2020 r. w związku z pandemią COVID-19
 • Zarządzanie ryzykiem kredytowym w tym zasady i procedury zarządzania oraz zasady kontroli wewnętrznej
 • Implementacja unijnego pakietu regulacji bankowych CRDV/CRR2.0
 • Nowelizacja Polityki MREL w ramach zmienionego pakietu bankowego
 • Nowe uprawnienia KNF zgodnie z nowelizacją prawa bankowego

GRUPA DOCELOWA
Do udziału w warsztacie zapraszamy:

 • Członków Zarządów oraz Rad Nadzorczych
 • Dyrektorów, Specjalistów oraz Kierowników z Działów Compliance
 • Dyrektorów, Specjalistów oraz Kierowników z Działów Audytu Wewnętrznego
 • Dyrektorów, Specjalistów oraz Kierowników z Działów Ryzyka

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 16.10.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 16.10.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Wdrożenie nowych regulacji w instytucjach finansowych zgodnie z nowelizacją prawa bankowego - wymogi kapitałowe, zarządzanie ryzykiem i nowe uprawnienia nadzorcze KNF „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT

 3. Cena uczestnictwa w Wydarzeniu obejmuje prelekcje oraz materiały.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 15.11.2020 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Wdrożenie nowych regulacji w instytucjach finansowych zgodnie z nowelizacją prawa bankowego - wymogi kapitałowe, zarządzanie ryzykiem i nowe uprawnienia nadzorcze KNF (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 16.10.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 16.10.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Paweł Jagłowski

Paweł Jagłowski

Dyrektor, Dział zarządzania ryzykiem, Deloitte

Tomasz Mironczuk

Tomasz Mironczuk

Prezes Zarządu, Instytut Rynku Finansowego 

Robert Gniezdzia

Robert Gniezdzia

MBA, Radca Prawny, Partner Zarządzający, Kancelaria Chmielniak Adwokaci

Michał Karwasiński

Michał Karwasiński

Radca Prawny, Partner, Karwasiński Szpringer i Wspólnicy

Jan Kowalski

Jan Kowalski

Dyrektor Biura Zarządzania Aktywami i Pasywami, Bank Pekao S.A

Jolanta Hadera

Jolanta Hadera

Doktor nauk ekonomicznych, CRMA, Mikronika

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij