Umowy, rozliczenia i reklamacje w sektorze energetycznym oraz gazowym – nowe wyzwania prawne

Grupa tematyczna: Energetyka, Paliwa i gaz

Tagi: OZE | sprzedaż | obsługa klienta | URE | prosument

Data: 06-07.10.2021r.

Cena:
2395 zł/os. > 09.09-07.10.2021

Program

Dzień I
9:00

Rejestracja uczestników

9:15

Problematyczne kwestie umów energetycznych

 • Nieprawidłowości w umowach i wypełnianiu jej postanowień
 • Dozwolone i niedozwolone klauzule umowne
 • Niedopełnienie obowiązku informowania Klienta, niewłaściwe praktyki zawierania umów
 • Odpowiedzialność za relacje z Klientem przed URE oraz UOKiK

Bartosz Frydel
SDZLEGAL Schindhelm

10:15

Przerwa

10:30

Wymagania dotyczące rozliczeń energii elektrycznej – klienci indywidualni i biznesowi

 • Składniki opłat na fakturach oraz sposoby ich rozliczania - okresy rozliczeniowe, grupy taryfowe
 • Prognozy i faktury szacunkowe
 • Brak dostępu do rzeczywistych danych pomiarowych – co wtedy?

Przemysław Przyżycki
Kancelaria HWW

11:30

Przerwa

12:15

Nowy model rozliczeń klientów będących prosumentami - zgodnie z projektem nowelizacji Prawa energetycznego

 • Instytucja prosumenta zbiorowego i wirtualnego
 • Rozliczenia prosumentów z magazynem energii i bez magazynu energii
 • Rozliczenia pomiędzy prosumentami, sprzedawcą i OSD
 • Społeczności energetyczne w prawie energetycznym

Krzysztof Szczęśniak
CWW S. Cetera, M. Węgrzyn-Wysocka i Wspólnicy

13:30

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:15

Rejestracja uczestników

9:30

Obowiązki spółek w obrocie hurtowym gazem ziemnym i energią elektryczną – REMIT, MIFID II

 • Handel energią na Zorganizowanej Platformie Obrotu
 • Zaktualizowane wytyczne dotyczące obszaru REMIT opublikowane przez ACER

Michał Motylewski
Dentons

10:30

Przerwa

10:45

Nowelizacja Prawa energetycznego oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii – zmiany od 2022 roku

 • Wdrożenie unijnej dyrektywy rynkowej 2019/944
 • Zasady zmiany sprzedawcy energii elektrycznej w 24 godziny
 • Nowy podmiot na rynku energii – agregator
 • Faktury za energię uzupełnione o dodatkowe informacje

Piotr Gardecki
SSW Pragmatic Solutions

11:45

Implementacja unijnej dyrektywy w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej - „ustawa licznikowa”

 • Nowe prawa konsumentów
 • Digitalizacja sektora energetycznego: inteligentne opomiarowanie i liczniki zdalnego odczytu
 • Wprowadzenie zakazu zawierania umów sprzedaży energii i gazu z odbiorcami w gospodarstwach domowych poza lokalem przedsiębiorstwa a możliwość zawarcia umowy na odległość
 • Rozporządzenie CSIRE – powstanie i funkcjonowanie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE)

Michał Drozdowicz
Eversheds Sutherland

Katarzyna Wusaty
Eversheds Sutherland

12:45

Przerwa

13:30

Reklamacje odbiorców i zasady korygowania rozliczeń

 • Sposoby i terminy korygowania rozliczeń
 • Obowiązki informacyjne stron w trakcie reklamacji
 • Nieprawidłowe rozliczenie mocy umownej, energii biernej, gazu – jak uniknąć błędów?

Aleksandra Zielonka
Kancelaria HWW

15:00

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Rok 2021 to okres dużych zmian dla sektora energetycznego i gazowego. Przedsiębiorstwa muszą dostosować się do wielu nowych regulacji, jakie wprowadza m.in. nowelizacja prawa energetycznego, czy modyfikacje rozwiązań w zakresie odnawialnych źródeł energii. Należy wdrożyć nowe wymogi prawne dotyczące magazynów energii, zamkniętych systemów dystrybucyjnych, systemu informacji o rynku energii, czy prosumentów. W związku z mnogością zaktualizowanych norm prawnych, przygotowaliśmy dla Państwa warsztat, na którym nasi eksperci opowiedzą, jak będą funkcjonować OSP, OSD, wytwórcy, spółki obrotu i wytwórcy w nowej rzeczywistości. Co ważne, nowe uprawnienia zyska również Prezes URE. Prelegenci przedstawią aspekty odpowiedzialności przed Prezesem URE oraz UOKiK, nowy model rozliczeń klientów będących prosumentami. Wyjaśnią obowiązki spółek w obrocie hurtowym gazem ziemnym i energią elektryczną, zasady funkcjonowania Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii, a także wytyczne rozliczeń pomiędzy OSD a spółkami obrotu. Opowiedzą także o prawidłowych sposobach rozpatrywania i rozliczania reklamacji klientów.


Grupa docelowa:

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy dyrektorów, kierowników i specjalistów ze spółek z sektora gazowego oraz energetycznego. W szczególności osoby z działów:

 • Rozliczeń
 • Umów
 • Sprzedaży
 • Prawnych
 • Handlowych
 • Obrotu Energią Elektryczną i Gazem
 • Energetycznych
 
 

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Project Advisor
Business Advisory Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Paulina Jaworska

Team Leader, Senior Project Manager
Conferences & Trainings Department
M: +48 535 300 442
e-mail: p.jaworska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 8.09.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 8.09.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Umowy, rozliczenia i reklamacje w sektorze energetycznym oraz gazowym – nowe wyzwania prawne „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2 395 zł + 23% VAT

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 6.10.2021 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Umowy, rozliczenia i reklamacje w sektorze energetycznym oraz gazowym – nowe wyzwania prawne (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 8.09.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 8.09.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Michał Motylewski

Michał Motylewski

Managing Counsel, Dentons

Przemysław Przyżycki

Przemysław Przyżycki

Radca Prawny, Kancelaria HWW

Michał Drozdowicz

Michał Drozdowicz

Radca prawny, Partner w zespole kontraktów publicznych i energetyki w polskim biurze Eversheds Sutherland

Bartosz Frydel

Bartosz Frydel

Prawnik, SDZLEGAL Schindhelm

Aleksandra Zielonka

Aleksandra Zielonka

Adwokat, Kancelaria HWW

Krzysztof Szczęśniak

Krzysztof Szczęśniak

Prawnik, CWW S. Cetera, M. Węgrzyn-Wysocka i Wspólnicy

Piotr Gardecki

Piotr Gardecki

Senior Associate, SSW Pragmatic Solutions

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij