Ulgi podatkowe na wsparcie innowacji od 2022 r. - praktyczne aspekty nadchodzących zmian

Grupa tematyczna:

Tagi: ulga na robotyzacje | ulga na innowacyjnych pracowników | ulga na prototyp | ulga IP BOX | ulga badawczo-rozwojowa

Data: 26.10.2021r.

Cena:
445 zł/os. > 09.10-26.10.2021

Program

 
8:45

Rejestracja

9:00

Rozpoczęcie

Blok I Ulga badawczo rozwojowa:

 • Mechanizm działania ulgi B+R – potencjalne oszczędności podatkowe;
 • Główne korzyści związane z ulgą B+R;
 • Czym jest działalność badawczo-rozwojowa w rozumieniu podatkowym i jak ją identyfikować?
 • Identyfikacja kosztów kwalifikowanych do ulgi B+R w wybranych branżach;
 • Wysokość kosztów podlegających odliczeniu;
 • Maksymalizacja oszczędności podatkowych poprzez uzyskanie statusu centrum badawczo–rozwojowego (CBR);
 • Obowiązki ewidencyjne związane z korzystaniem z ulgi B+R;
 • Najczęściej popełniane błędy w rozliczeniu ulgi B+R;
 • Jak przygotować się do potencjalnej kontroli rozliczeń z tytułu ulgi B+R?
 • Ulga B+R w Nowym Polskim Ładzie.

Blok II Ulga IP BOX:

 • Na czym polega ulga IP Box?
 • Jakie prawa własności intelektualnej podlegają uldze IP Box – praktyczne przykłady;
 • Grupy kosztów związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej;
 • Jak należy rozumieć wskaźnik Nexus i jak go obliczyć?
 • Obowiązki ewidencyjne i dokumentacyjne związane z korzystaniem z ulgi IP Box;
 • Główne korzyści związane z IP Box;
 • Najczęściej popełniane błędy w rozliczeniu IP Box;
 • Łączenie IP Box i ulgi B+R;
 • Łączenie IP Box i ulgi B+R w Nowym Polskim Ładzie.

Blok III Ulga na prototyp:

 • Zasady działania ulgi na prototyp;
 • Od kiedy będzie można skorzystać z ulgi na prototyp?
 • Identyfikacja kosztów kwalifikowanych do ulgi na prototyp;
 • Wysokość kosztów podlegających odliczeniu;
 • Główne korzyści związane z ulgą na prototyp;
 • Jakie branże skorzystają na uldze na prototyp?
 • Maksymalizacja korzyści poprzez łączenie ulgi na prototyp z innymi ulgami podatkowymi.

Blok IV Ulga na robotyzację dla producentów maszyn:

 • Na czym polega ulga na robotyzację?
 • Jakie branże skorzystają na uldze na robotyzację?
 • Od kiedy będzie można skorzystać z ulgi?
 • Identyfikacja kosztów kwalifikowanych do ulgi na robotyzację w wybranych branżach - pojęcie „robota przemysłowego”;
 • Wysokość kosztów podlegających odliczeniu;
 • Główne korzyści związane z ulgą;
 • Maksymalizacja korzyści poprzez łączenie ulgi na robotyzację z innymi ulgami podatkowymi.

Blok V Ulga na innowacyjnych pracowników:

 • Na czym polega ulga na innowacyjnych pracowników?
 • Jakich pracowników obejmie ulga?
 • Jakie branże skorzystają na uldze na innowacyjnych pracowników?
 • Od kiedy będzie można skorzystać z ulgi?
 • Główne korzyści związane z ulgą na innowacyjnych pracowników;
 • Maksymalizacja korzyści poprzez łączenie ulgi na innowacyjnych pracowników z innymi ulgami podatkowymi.

Blok VI Ulga konsolidacyjna na nabycie spółek:

 • Na czym polega ulga konsolidacyjna?
 • Kto może skorzystać z ulgi konsolidacyjnej?
 • Od kiedy będzie można skorzystać z ulgi?
 • Rodzaje kosztów objętych ulgą;
 • Wysokość kosztów podlegających odliczeniu;
 • Główne korzyści związane z ulgą.

Blok VII Ulga na ekspansję w celu zwiększenia sprzedaży:

 • Na czym polega ulga na ekspansję?
 • Kto może skorzystać z ulgi?
 • Od kiedy będzie można skorzystać z ulgi?
 • Rodzaje kosztów objętych ulgą na ekspansję;
 • Warunki skorzystania z ulgi na ekspansję;
 • Główne korzyści związane z ulgą.

Blok VIII Ulga na nowe inwestycje (PSI):

 • Znaczenie decyzji o wsparciu i obowiązki z niej wynikające;
 • Jakie inwestycje mogą liczyć na wsparcie?
 • Na jaki okres przedsiębiorca może uzyskać wsparcie?
 • Co wpływa na wysokość ulgi na nowe inwestycje – lokalizacja inwestycji oraz pojęcie kosztów kwalifikowanych;
 • Kryteria ilościowe i jakościowe;
 • Moment rozpoczęcia korzystania z ulgi;
 • Obowiązki sprawozdawcze a korzystanie z ulgi na nowe inwestycje;
 • Wątpliwości praktyczne związane z poszczególnymi kategoriami kosztów kwalifikowanych;
 • Zmiany w Polskiej Strefie Inwestycji.
12:00

Zakończenie

Aneta Saramak
Arena Advisory

Bartosz Mroczkowski
Arena Advisory

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Ministerstwo Finansów zapowiedziało projekt przepisów podatkowych, które mają się przyczynić do rozwoju polskich przedsiębiorstw. Ulga na robotyzację, ulga na prototyp oraz ulga na innowacyjnych pracowników, to nowe ulgi podatkowe, których wprowadzenie zapowiedziano od 2022 r. jako element tzw. Polskiego Ładu. Zmianie mają również ulec dotychczas obowiązujące ulgi w systemie podatkowym: ulgi B+R i ulgi IP Box. Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy, dzięki której zapowiedziane zmiany wprowadzisz bezpośrednio w swojej firmie.


Partner merytoryczny:Grupa docelowa:
Warsztat skierowany jest przede wszystkim do pracowników z działów: technologii, IT, finansowych, B+R, strategii, rozwoju, podatkowych i operacyjnych

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Weronika Marusińska

Coordination Specialist
Coordination Department
M: +48 535 900 926
e-mail: w.marusinska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji po dn. 8.10.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Ulgi podatkowe na wsparcie innowacji od 2022 r. - praktyczne aspekty nadchodzących zmian „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 345 zł + 23% VAT do 8.10.2021 r.

  2. 445 zł + 23% VAT po 8.10.2021 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 26.10.2021 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Ulgi podatkowe na wsparcie innowacji od 2022 r. - praktyczne aspekty nadchodzących zmian (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji po dn. 8.10.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 6. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 7. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 8. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 9. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 10. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 11. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Aneta Saramak

Aneta Saramak

Tax Managing Partner, Arena Advisory

Bartosz Mroczkowski

Bartosz Mroczkowski

Tax Manager, Arena Advisory

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij