Twórcze zarządzanie konfliktem, czyli jak wykorzystać potencjał trudnych sytuacji w zespole

Grupa tematyczna:
Rozwój osobisty

Data: 08.09.2017 r.

Cena: 995 zł/os.

Program

DZIEŃ
8:30

Rejestracja i poranna kawa

9:00

Konflikt we współpracy – czym jest i jakie są jego obszary występowania

 • Rodzaje konfliktów
9:45

Przeszkody w uzyskiwaniu porozumienia

 • Precyzja i skuteczność komunikowania się
 • Sprzeczności komunikacyjne
 • Nieporozumienie i niezrozumienie
 • Gry komunikacyjne – nieświadome strategie i procesy utrudniające rozwiązanie problemów
 • Zachowania mimowolne i świadome – ich wpływ na proces komunikowania się
10:30

Podstawowe kategorie komunikowania się i ich wpływ na kształtowanie się kontaktu

 • Kreowanie wrażenia poprzez formułowanie wypowiedzi
11:15

Przerwa kawowa

11:30

Diagnoza czynników, które mogą powodować pojawianie się i narastanie konfliktów

 • Podział dóbr
 • Różnice w celach
 • Koordynacja i realizacja zadań
 • Różnorodność osobowości, postaw, przekonań
 • Sprawowanie kontroli
 • Niejasności i niejednoznaczności organizacyjne
 • Nieprawidłowa komunikacja
13:00

Przerwa na lunch

14:00

Konstruktywne ustanawianie relacji – zapobieganie kumulacji pretensji

 • Reagowanie na zachowania przez nas nieakceptowane
 • Emocje – wróg czy sprzymierzeniec
 • Schemat ustanawiania konstruktywnych relacji
15:00

Jakie metody rozwiązywania konfliktów stosować do różnych typów konfliktów

 • Unikanie
 • Kompromis
 • Współpraca
 • Rywalizacja (walka)
 • Akceptacja (podporządkowanie się)
16:15

Znaczenie sposobu przeprowadzania rozmowy w sytuacji konfliktowej

 • Etapy prowadzenia konstruktywnego dialogu
17:00

Zakończenie szkolenia, wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia

 • Rozpoznawanie konfliktu w jego wczesnej fazie
 • Umiejętne zarządzanie sytuacją konfliktową w zespole
 • Rodzaje konfliktów oraz style ich rozwiązywania
 • Skuteczna komunikacja w sytuacji konfliktowej
 • Wykorzystanie konfliktu do pozytywnych zmian w zespole

Podczas szkolenia Uczestnicy:

 • Dowiedzą się jakie są źródła konfliktów
 • Zdobędą wiedzę nt. budowy i dynamiki rozwoju sytuacji konfliktowej
 • Poznają strategie skutecznego zarządzania konfliktem
 • Rozwiną umiejętność budowania otwartej komunikacji w zespole
 • Dowiedzą się jak reagować w sytuacjach konfliktowych
 • Nabędą wiedzę o tym jak wykorzystać konflikt do poprawy współpracy w zespole

Szkolenie kierujemy do:

dyrektorów, managerów, kierowników oraz wszystkich osób, które zarządzają zespołami pracowniczymi i w swojej pracy mają do czynienia ze sprzecznymi interesami różnych stron.

Metodologia

 • Wykłady – przekazywanie wiedzy
 • Ćwiczenia praktyczne
 • Prezentacja case'ów

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 18.08.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 18.08.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Twórcze zarządzanie konfliktem, czyli jak wykorzystać potencjał trudnych sytuacji w zespole „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 995 zł + 23% VAT do 18.08.2017 r.

  2. 1 195 zł + 23% VAT po 18.08.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 06.09.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Twórcze zarządzanie konfliktem, czyli jak wykorzystać potencjał trudnych sytuacji w zespole (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 18.08.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 18.08.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Anna Fabiszak-Muzyka

Ekspert w zakresie kompleksowego wspierania organizacji i ludzi w nich pracujących

Partnerzy