Sztuka dyplomacji w biznesie

Grupa tematyczna:
Rozwój osobisty

Data: 15-16.05.2017 r.

Cena: 1695 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
8:30

Rejestracja i poranna kawa

9:00

Wprowadzenie do warsztatów

 • Poznanie się uczestników
 • Ustalenie zasad współpracy w grupie
 • Protokół dyplomatyczny, etykieta biznesu, etykieta towarzyska a savoir-vivre
 • Różnice kulturowe – etykieta w kontaktach międzynarodowych
 • Fundamentalne reguły savoir-vivre
10:30

Przerwa kawowa

10:45

Etykieta w różnych sytuacjach zawodowych cz. I

 • Precedencja – zasady ustalania pierwszeństwa
 • Formy witania się stosowane w biznesie
 • Rodzaje uścisków dłoni i ich znaczenie
 • Przedstawienie siebie i innych z uwzględnianiem precedencji
 • Prawidłowy i nieprawidłowy kontakt wzrokowy
 • Zasady wymiany wizytówek – kiedy, komu i jak oraz przyjęcie wizytówki
 • Umowy i porozumienia – zasada alternatu
12:30

Przerwa na lunch

13:30

Etykieta w różnych sytuacjach zawodowych cz. II

 • Podejmowanie gości w firmie
 • Zajmowanie miejsc przy stole
 • Poczęstunek w biurze
 • Z wizytą u klienta – gość z klasą
 • Zasady zachowania w windzie, na korytarzu, w szatni, na schodach
 • Podróż służbowa samochodem – hierarchia miejsc
 • Networking – eleganckie nawiązywanie znajomości
 • Relacje ze współpracownikami – savoir-vivre w biurze
15:30

Zakończenie pierwszego dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Dress Code – zasady profesjonalnego wizerunku

 • Dobór stroju do okazji służbowej oraz pory dnia
 • ABC damskiej i męskiej elegancji biurowej
 • Złodzieje profesjonalnego wizerunku kobiet
 • Najczęstsze faux pas w męskim stroju
 • Uniwersalny język dress code’u (skróty stosowane na zaproszeniach)
11:00

Przerwa kawowa

11:15

Komunikacja elektroniczna

 • Najczęstsze błędy popełniane przez telefon
 • Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami podczas rozmów telefonicznych
 • Netykieta – sztuka komunikacji elektronicznej
12:15

Etykieta stołu – wprowadzenie

 • Rodzaje posiłków – nakrycie do stołu, zastawa stołowa, kolejność dań
 • Postawa podczas jedzenia
 • Prawidłowe używanie zastawy stołowej i serwety oraz „mowa” sztućców
13:00

Przerwa na lunch

14:00

Etykieta stołu – biznesowe spotkania w restauracji

 • Cele biznes lunchu
 • Rola gospodarza i gościa
 • Sztuka zamawiania
 • Eleganckie sposoby regulowania rachunku
 • Sztuka prowadzenia rozmowy przy stole – small talk oraz cel biznesowy
 • Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami przy stole?
 • Najczęściej popełniane faux-pas przy stole
 • Toasty i przemówienia
 • Przyjęcia na stojąco
15:30

Podsumowanie szkolenia

16:00

Zakończenie szkolenia, wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Czy zastanawiasz się:

 • Jak zmniejszyć ryzyko popełnienia faux pas podczas spotkań biznesowych?
 • Jak wzmocnić własny wizerunek w relacjach biznesowych i towarzyskich, oficjalnych i prywatnych?
 • W jaki sposób swobodnie nawiązywać kontakty biznesowe i towarzyskie z uwzględnieniem obowiązujących norm i konwenansów?
 • Jak właściwie dobierać formy do treści w obszarze wyglądu, ubioru oraz aranżacji przestrzeni?

Korzyści dla organizacji:

 • Uświadomienie istoty i znaczenia savoir-vivre w biznesie
 • Tworzenie marki z klasą – organizacji  z elitarnego grona
 • Wzmacnianie wizerunku organizacji jako pracodawcy oraz partnera biznesowego

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

Znajomość norm zachowania w biznesie daje nam poczucie bezpieczeństwa, pomaga odnaleźć się w niezręcznej, czy trudnej sytuacji i wyjść z niej z twarzą. Kierowanie się wytycznymi etykiety biznesowej zwiększa pewność siebie, często ułatwia rozmowę i pomaga zjednywać ludzi. Może też ocieplić atmosferę spotkania służbowego. Niejednokrotnie wysoką kulturą osobistą i dostosowaniem do przyjętych norm zdziałamy więcej niż dzięki twardym negocjacjom. To, jak jesteśmy odbierani przez inne osoby, wyraża też kulturę organizacji, w której pracujemy, czyli kształtuje również wizerunek firmy. Zamiast zastanawiać się, jak powinniśmy się zachować, możemy skupić się na meritum spotkania. Innymi słowy, znajomość sztuki dyplomacji ułatwia nam życie. Znając i stosując zasady etykiety biznesu będziemy postrzegani jako osoby solidne, wzbudzające respekt i obyte w codziennych sytuacjach zawodowych, a tym samym profesjonalne, kompetentne i wiarygodne. W związku z tym wychodzę z propozycją szkolenia pt. „Sztuka dyplomacji w biznesie”.
Zapraszam, Dorota Szcześniak-Kosiorek

Grupa docelowa:

Szkolenie w szczególności dedykowane jest  dyrektorom, managerom, kierownikom, ale również wszystkim osobom, bez względu na charakter zajmowanego stanowiska, które są zobligowane do częstych kontaktów biznesowych oraz występują jako reprezentanci firmy.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 19.04.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 19.04.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Sztuka dyplomacji w biznesie „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu, poza okresem promocyjnym wynosi, wynosi:

  1. 1 695 zł + 23% VAT

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 14.05.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Sztuka dyplomacji w biznesie (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 19.04.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 19.04.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Dorota Szcześniak-Kosiorek

Trener biznesu, wizerunku i etykiety, praktyk zawodu