Szacowanie ryzyka na potrzeby kształtowania polityki wynagrodzeń w sektorze finansowym

Grupa tematyczna: Banki, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Domy maklerskie, HR i Kadry

Data: 11-12.09.2017r.

Cena:
2795 zł/os. > 10.08-30.09.2017

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Szacowanie ryzyka w ramach polityki wynagrodzeń – nowe obowiązki działu HR w sektorze finansowym

 • Główne cele wprowadzenia polityki wynagrodzeń w sektorze finansowym w kontekście szacowania ryzyka
 • Wyjaśnienie kluczowych pojęć dla procesu szacowania ryzyka, z uwzględnieniem zagadnień ważnych w procesie polityki wynagrodzeń
 • Metody szacowania ryzyka, źródła pozyskania danych wraz z interpetacją możliwych otrzymanych wyników
Paweł Sobol

Paweł Sobol

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Uzasadnienie zmian legislacyjnych z zakresu polityki wynagrodzeń

 • Ratio legis i zakres zmian w przepisach Rozporządzenia
 • Polityka wynagrodzeń a zasady wynagradzania w projekcie Rekomendacji Z (CEO pay ratio)
 • Polityka wynagrodzeń a Rekomendacja H i Zasady Ładu Korporacyjnego
 • Szacowanie ryzyka na potrzeby wynagrodzeń a system zarządzania ryzykiem
Dr Łukasz Cichy

Dr Łukasz Cichy

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Identyfikacja pracowników mających wpływ na profil ryzyka instytucji

 • Procedury identyfikacyjne w odniesieniu do polityki wynagrodzeń
 • Przesłanki do zmiany polityki wynagrodzeń z zakresu określania kryteriów dla poszczególnych kategorii osób na potrzeby identyfikacji risk takerów
Robert Kujoth

Robert Kujoth

15:30

Zakończenie pierwszego dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Metody monitorowania stopnia realizacji założeń polityki wynagrodzeń z zakresu strategii zarządzania ryzykiem

 • Proces weryfikacji, w jakim stopniu polityka wynagrodzeń jest dostosowana do gotowości instytucji do ponoszenia ryzyka
 • Mierzenie wyników na potrzeby zmiennego wynagrodzenia z uwzględnieniem obecnych rodzajów ryzyka
Paweł Sobol

Paweł Sobol

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Procedury wewnętrzne na potrzeby minimalizacji ryzyka

 • Metody i procedury ograniczania chęci do podejmowania nadmiernego ryzyka wykraczającego poza zatwierdzony przez radę nadzorczą apetyt na ryzyko
 • Procedura wykrywania i zapobiegania podejmowaniu decyzji podwyższonego ryzyka, w kontekście konfliktu interesów pomiędzy pracownikiem a Klientem
Andrzej Bednarczyk

Andrzej Bednarczyk

Dr Łukasz Cichy

Dr Łukasz Cichy

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Między potrzebą biznesową a wymogami regulatora: ryzyko w systemie wynagrodzeniowym

 • Dostosowanie się do zmian czy kształtowanie polityki wynagrodzeniowej?
 • Korekta o ryzyko w systemie wynagrodzeniowym
 • Wynagrodzenia: jeszcze przewaga konkurencyjna czy już powszechny standard
Wojciech Kosiorek

Wojciech Kosiorek

15:30

Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Podstawy analizy ryzyka w instytucjach finansowych
 • Identyfikacja risk takerów
 • Procedury wewnętrzne i metody monitorowania
 • Korekta o ryzyko „ex ante” i „ex post”

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

Nowe obowiązki nałożone na instytucje finansowe w związku z rozporządzaniem Ministra Finansów w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego i wytycznych EBA niosą za sobą potrzebę zaznajomienia się z zasadami funkcjonowania szacowania ryzyka na potrzeby instytucji. Pracowników działów HR i wynagrodzeń zapraszamy na warsztat, na którym będą mogli zapoznać się z kluczowymi pojęciami i źródłami pozyskania danych na potrzeby szacowania ryzyka wraz z interpetacją. Pozyskają również konieczną wiedzę na potrzeby identyfikacji risk takerów. Zapoznają się z procedurami, które warto wprowadzić w instytucji oraz sposoby monitorowania stopnia realizacji założeń polityki wynagrodzeń, która obowiązuje w danej instytucji. W dniu drugim warsztatu będziemy gościć dr Łukasza Cichego, ekspert w zakresie Governance Risk Compliance. Dr Łukasz Cichy przed dołączeniem do Wierzbowski Eversheds Sutherland pracował w Departamencie Inspekcji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego i brał udział pracach nad implementacją na rynek polski przepisów w zakresie polityki wynagrodzeń.

Grupa docelowa:

Zapraszamy comp&ben\'ów z instytucji finansowych, którzy opracowali politykę wynagrodzeń w bankach, domach maklerskich oraz w towarzystwach ubezpieczeniowych.
W szczególności zapraszamy specjalistów, kierowników i dyrektorów:

 • departamentów zarządzania zasobami ludzkimi
 • departamentów kadr i płac
 • departamentów wynagrodzeń i benefitów
 • departamentów systemów motywacyjnych
 • i departamentów personalnych

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 09.08.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 09.08.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Szacowanie ryzyka na potrzeby kształtowania polityki wynagrodzeń w sektorze finansowym „Warsztacie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Warsztacie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Warsztacie wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 27.07.2017 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 09.08.2017 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 09.08.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Warsztacie obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Warsztatu, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 10.09.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Szacowanie ryzyka na potrzeby kształtowania polityki wynagrodzeń w sektorze finansowym (dalej: „Warsztat”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Warsztat odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Warsztatu i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Warsztacie.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Warsztatu i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Warsztatu, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 09.08.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 09.08.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Warsztacie, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Warsztat odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Warsztacie.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Warsztat, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Warsztacie o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Warsztacie, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Warsztatu.

 

Prowadzący

Andrzej Bednarczyk

Andrzej Bednarczyk

Legal & Compliance Advisor, Wspólnik, Kancelaria Adwokacka Bednarczyk, Łuczak i Wspólnicy

Dr Łukasz Cichy

Dr Łukasz Cichy

Radca Prawny, Governance Risk Compliance Director, Kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds Sutherland

Paweł Sobol

Paweł Sobol

In-house Employment Law Advisor, Bank Pekao S.A

Robert Kujoth

Robert Kujoth

Menedżer, PwC

Wojciech Kosiorek

Wojciech Kosiorek

Principal, Korn Ferry Hay Group

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij