Sygnalista INSTRUMENTEM compliance – warsztat praktyczny

Grupa tematyczna: Energetyka, Przemysł, Branża budowlana, Grupy kapitałowe, Produkcja, Prawo

Data: 20.09.2021r.

Cena:
1595 zł/os. > 26.08-20.09.2021

Program

Program
9:15

Logowanie na platformę

9:30

I BLOK SZKOLENIOWY

RAMOWE OMÓWIENIE PRAWNYCH ASPEKTÓW FUNKCJONOWANIA SYGNALISTY i JEGO OCHRONY

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
 • Aktualny polski stan prawny i wymagany zakres stosowania tzw. Dyrektywy UE o ochronie sygnalistów.
 • Krótka prezentacja rozwiązań prawnych w innych krajach.

ŚRODOWISKO FIRMY i DETERMINANTY NARODZIN SYGNALISTY

 • Procedury, polityka firmy, zasady pracy, wytyczne, regulaminy.
 • Komunikacja w firmie i szkolenia.
 • Postępowania wewnętrzne i budowa kanałów informowania o nieprawidłowościach w firmie.
 • Rola Oficera Compliance, jego pozycja i skuteczność w budowaniu zaufania:
  - umiejętności miękkie compliance: jak słuchać?, jak odczytywać sygnały?, na jakie aspekty zwracać uwagę? Czy mowa ciała rzeczywiście jest do czegoś przydatna?, jak prowadzić trudne rozmowy? Jak planować trudne rozmowy?
 • Adresaci sygnalisty (Rzecznik etyki, audytor, członek RN, członek kadry kierowniczej, organy zewnętrzne, media).
11:00

Przerwa

11:15

II BLOK SZKOLENIOWY

KRÓTKO O MONITOROWANIU RYZYKA ZWIĄZANEGO Z OUTSOURCINGIEM

ROLA KIEROWNICTWA W SYSTEMIE ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

REALIZACJA PROCEDURY SYGNALISTA

 • Sposób postępowania w toku przyjęcie zgłoszenia z kanału informowania.
  • Aspekty psychologiczne prowadzenia rozmowy (elementy werbalne i niewerbalne) w zależności od formy zgłoszenia.
  • Ustalenie zakresu wiedzy, jaką dysponuje sygnalista – sposób uzyskania, forma udokumentowania i przekazania.
  • Określenie deklarowanej motywacji sygnalisty i jej weryfikacja.
  • Próba oceny stanu psychofizycznego sygnalisty i ewentualnego działania pod wpływem środków psychoaktywnych.
  • Ocena spójności wypowiedzi
 • Weryfikacja uzyskanej informacji.
  • Materiały źródłowe (dokumenty, dane, rejestry, monitoring ect.)
  • Weryfikacja wcześniejszych, analogicznych zgłoszeń.
  • Indagacja pracowników
  • Rozszerzenie wiedzy
 • Informacja zwrotna do sygnalisty.
  • Informacja podstawowa o podjętych czynnościach
  • Pogłębienie wiedzy sygnalisty poprzez dodatkowe pytania
  • Uzyskanie deklaracji woli podtrzymania kontaktu.
  • Ewentualne zadaniowanie
  • Ustalenie zasad kontaktu z komórką realizującą np. compliance.
 • Reagowanie na skutek potwierdzenia nieprawidłowości.
  • Działania neutralizujące.
  • Postępowania wyjaśniające i dyscyplinarne.
  • Działania naprawcze i komunikowanie zmian.
  • Zgłoszenie do organów kontroli lub śledczych.
12:45

PRZERWA

13:45

III BLOK SZKOLENIOWY

SYGNALISTA W ZDERZENIU Z INSTYTUCJĄ – REALIA

 • Poufność vs anonimowość.
  • Gdzie kończy się anonimowość a gdzie nie powinna.
 • Brak lojalności firmy w procesie weryfikacji.
 • Bierność.
  • Bierność komórki compliance lub audytu
  • Bierność kierownictwa lub członków zarządu
  • Bierność organów śledczych
 • Działania odwetowe vs ochrona sygnalisty.
 • Medialna burza.

UOKIK I PILOTAŻOWY PROGRAM DLA SYGNALISTÓW 2017 R. – DOŚWIADCZENIA

15:00

Przerwa

15:15

IV BLOK SZKOLENIOWY

CASE STUDY

 • Cambridge Analytica (Christpher Wylie)
 • Deutsche Bank (Eric Ben-Artzi)
 • Enron (Sherron Watkins)
 • GetBack
 • Inne

NARZĘDZIA IT DO OBSŁUGI SYGNALISTÓW

16:30

Zakończenie warsztatuEgzamin przeprowadzony zostanie w formie zdalnej 4 października.Justyna Postępska (Czekaj)
Akademia Compliance

Tomasz Urbaniak
pułkownik (rez.), dyplomowany officer Compliance i AML, konsultant ds. obsługi sygnalistów.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Warsztat dedykowany dla wszystkich zobowiązanych do wdrożenia procedur dotyczących sygnalistów, jak również dla tych, którzy już te procedury posiadają i mają wątpliwości w zakresie ich stosowania.

Po wydarzeniu otrzymasz certyfikat ukończenia warsztatu, a także wszystkie materiały przygotowane przez Prelegentów w formie elektronicznej.

Partner merytoryczny

Dla kogo skierowane jest szkolenie?
Zapraszamy do udziału pracowników działów:

 • compliance
 • zarządzania ryzykiem
 • audytu
 • prawnych
 • HR
 • innych wyznaczonych do obsługi zdarzeń whistleblowing

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julianna Bukowska

Senior Project Manager
Conferences Department
M: +48 534320075
e-mail: j.bukowska@mmcpolska.pl

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 25.08.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 25.08.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Sygnalista INSTRUMENTEM compliance – warsztat praktyczny „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 595 zł + 23% VAT

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 20.09.2021 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Sygnalista INSTRUMENTEM compliance – warsztat praktyczny (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 25.08.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 25.08.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Justyna Postępska (Czekaj)

Justyna Postępska (Czekaj)

Radca Prawny, Ekspert compliance, Akademia Compliance

Tomasz Urbaniak

Tomasz Urbaniak

pułkownik (rez.), dyplomowany officer Compliance i AML, konsultant ds. obsługi sygnalistów.

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij