Skuteczne sposoby zabezpieczenia wykonawcy w procesie budowlanym - eliminacja ryzyk, podsumowanie zmian prawnych

Grupa tematyczna: Branża budowlana, Branża deweloperska, Grupy kapitałowe, Prawo, Doradztwo

Tagi: wykonawcy budowlani | budowlanka | prawo budowlane

Data: 08-09.06.2020r.

Cena:
2195 zł/os. > 11.02-24.04.2020
2595 zł/os. > 25.04-08.05.2020
2995 zł/os. > 09.05-09.06.2020

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Należyta konstrukcja i zabezpieczenie umów o roboty budowlane

 • Przepisy prawne regulujące zawieranie umów o roboty budowlane
 • Co powinna zawierać umowa o roboty budowlane: struktura dokumentu i najważniejsze punkty, które powinna zawierać
 • Jak określić przedmiot umowy o roboty budowlane: dokumenty i dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia oraz ich gradacja z uwzględnieniem Nowelizacji Prawa Budowlanego
 • Obowiązki stron umowy o roboty budowlane
 • Termin realizacji umowy o roboty budowlane: daty kluczowe dla realizacji projektu oraz ich znaczenie w kontrakcie budowlanym
 • Zasady przejęcia robót w umowie o roboty budowlane i ich znaczenie z punktu widzenia biegu gwarancji
 • Wynagrodzenia w umowie o roboty budowlane: co to jest cena kontraktowa i zasady płatności
 • Zabezpieczenie umowy o roboty budowlane: gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe, gwarancje płatności, zapisy i regulacje
 • Odpowiedzialność generalnego wykonawcy za wady: zakres odpowiedzialności, zasady precyzowanie, czasy trwania
dr inż. Rafał Dybicz

dr inż. Rafał Dybicz

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Odstąpienie od umowy o roboty budowlane – przesłanki i konsekwencje

 • Rozliczenie stron umowy o roboty budowlane w razie odstąpienia
 • Wykonawstwo zastępcze - problematyka
Andrzej Lulka

Andrzej Lulka

13:00

Przerwa na lunch

13:45

Kary umowne i skuteczne dochodzenie roszczeń

 • Praktyczne aspekty rozliczania i dochodzenia kar umownych w umowach budowlanych w świetle orzecznictw
 • Roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji – ujęcie praktyczne i procesowe
Łukasz Kułaga

Łukasz Kułaga

15:45

Zasady odpowiedzialności solidarnej po zmianie przepisów z art. 647-1 KC, nowe spojrzenie, orzecznictwo

Kazimiera Wijatyk-Kubicka

Kazimiera Wijatyk-Kubicka

16:45

Zakończenie I dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Prowadzenia sporów na tle umów o roboty budowlane w nowych realiach postępowania cywilnego

 • Nowy model przygotowania i prowadzenia postępowania sądowego w sprawach gospodarczych:
 • Postępowanie przygotowawcze oraz plan rozpraw
 • Konsekwencje braku powołania wszystkich dowodów przez strony w pozwie lub w odpowiedzi na pozew w postępowaniu gospodarczym
 • Zmiany dotyczące przeprowadzania dowodu z opinii biegłego
 • Prymat dowodu z dokumentów nad dowodem z zeznań świadków – istota dokumentowania przebiegu realizacji kontraktu
 • Wpływ zmian dotyczących kosztów sądowych oraz doręczeń na efektywne prowadzenie postępowań sądowych
 • Nowe zasady potrącenia wierzytelności
Łukasz Gembiś

Łukasz Gembiś

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Waloryzacja umowna kontraktów w praktyce

 • Aspekty prawne sądowego dochodzenia roszczeń związanych z waloryzacją kontraktów budowlanych
dr Rafał Morek

dr Rafał Morek

Jan Gąsiorowski

Jan Gąsiorowski

13:00

Przerwa na lunch

13:45

Podsumowanie pierwszych doświadczeń po wejściu w życie Ustawy o Ograniczeniu Zatorów Płatniczych

Rafał Trzeciakowski

Rafał Trzeciakowski

14:45

Nowelizacja Prawa Budowlanego i jej wpływ na budowlany proces inwestycyjny

 • pozwolenie na budowę i zgłoszenie: deregulacja i uproszczenia
 • projekt budowlany po zmianach
 • nowe zasady wydawania warunków przyłączeniowych
 • legalizacja samowoli budowlanej
dr Dominik Sypniewski

dr Dominik Sypniewski

15:45

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Proces realizacji inwestycji budowlanej jest niezwykle trudnym, kosztownym i obarczonym wieloma ryzykami przedsięwzięciem. Przedsiębiorcy realizujący inwestycję już przed jej rozpoczęciem powinni zabezpieczyć się na wszelkie ewentualności, w sposób możliwie jak najskuteczniejszy. A trudności i niebezpieczeństw jest wiele. Brak terminowych płatności ze strony kontrahenta. Wzrost cen materiałów budowlanych. Odpowiedzialność za szkody powstałe podczas realizacji inwestycji. Czasochłonne dochodzenie należności. Upadłość lub restrukturyzacja firmy, z którą mamy podpisaną umowę. To tylko niektóre z nich.
Konferencja, na którą chcemy Państwa zaprosić skierowana jest typowo do wykonawców i stworzono ją po to, by była odpowiedzią na Państwa problemy. Rozwiejemy także niejasności dotyczące zmian prawnych i podsumujemy dotychczasowe.
Serdecznie zapraszamy!

Główne zagadnienia:

 • Należyta konstrukcja i zabezpieczenie umów o roboty budowlane
 • Odstąpienie od umowy o roboty budowlane – przesłanki i konsekwencje
 • Kary umowne i skuteczne dochodzenie roszczeń
 • Zasady odpowiedzialności solidarnej po zmianie przepisów z art. 647-1 KC, nowe spojrzenie, orzecznictw
 • Prowadzenia sporów na tle umów o roboty budowlane w nowych realiach postępowania cywilnego
 • Waloryzacja umowna kontraktów w praktyce
 • Podsumowanie pierwszych doświadczeń po wejściu w życie Ustawy o Ograniczeniu Zatorów Płatniczych
 • Nowelizacja Prawa Budowlanego i jej wpływ na budowlany proces inwestycyjny

Grupa docelowa:

Konferencja skierowana jest do reprezentantów firm budowlanych, w szczególności z takich działów jak:

 • prawny
 • inwestycji
 • umów i kontraktów
 • nieruchomości
 • finansowy
 • nadzoru

Zapraszamy także kancelarie prawne oraz firmy doradczo-konsultingowe działające na rynku nieruchomości i wszystkie inne osoby zainteresowane ta tematyką.

Copyright © MM Conferences S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 08.05.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 08.05.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Skuteczne sposoby zabezpieczenia wykonawcy w procesie budowlanym - eliminacja ryzyk, podsumowanie zmian prawnych „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2 195 zł + 23% VAT do 24.04.2020 r.

  2. 2 595 zł + 23% VAT do 08.05.2020 r.

  3. 2 995 zł + 23% VAT po 08.05.2020 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 7.06.2020 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Konferencji obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Konferencji;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Skuteczne sposoby zabezpieczenia wykonawcy w procesie budowlanym - eliminacja ryzyk, podsumowanie zmian prawnych (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 08.05.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 08.05.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

Andrzej Lulka

Andrzej Lulka

Radca prawny, Partner Zarządzający, Kancelaria Andrzej Lulka i Wspólnicy

dr Rafał Morek

dr Rafał Morek

Adwokat, Partner, Kancelaria DWF Poland

Łukasz Gembiś

Łukasz Gembiś

Adwokat, Senior Associate, Kancelaria DWF Poland

dr inż. Rafał Dybicz

dr inż. Rafał Dybicz

MKREngieering

dr Dominik Sypniewski

dr Dominik Sypniewski

Radca prawny, Partner, Kancelaria Góralski&Goss Legal

Jan Gąsiorowski

Jan Gąsiorowski

Junior Associate, Kancelaria DWF Poland

Łukasz Kułaga

Łukasz Kułaga

Radca Prawny, Kancelaria M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni

Rafał Trzeciakowski

Rafał Trzeciakowski

Radca prawny, Kancelaria Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k.

Kazimiera Wijatyk-Kubicka

Kazimiera Wijatyk-Kubicka

Radca Prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Kazimiera Wijatyk-Kubicka, Samorządowe Kolegium Odwoławcze   

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij