Siła parafrazy w komunikacji, czyli jak zadowolić klienta i sprzedać drogo

Grupa tematyczna: Sprzedaż i obsługa Klienta

Data: 07.02.2020r.

Cena:
1495 zł/os. > 18.01-07.02.2020

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Jak przekonać nie przekonując – psychologiczna strona wiarygodnych relacji z klientem

Blok I

Omówimy jawne i ukryte oczekiwania klientów. Na podstawie ewolucyjnej struktury ludzkiego mózgu pokażemy jak ważne są emocje i potrzeby społeczne w procesie sprzedażowym oraz u jakich typów ludzi są one ważniejsze od logicznych argumentów.

Blok II

Przeprowadzimy ćwiczenie które pokaże handlowcom, jak szybko i w prosty sposób uruchomić wszystkie ważne strefy mózgu i szybko przejść z klientem od oczekiwań do potrzeb. Zostanie omówiona kwestia szybkiego budowania relacji partnerskiej z klientem oraz wzbudzenia poczucia bezpieczeństwa przy użyciu takich narzędzi jak: pytania, parafrazy, aktywne słuchanie, modulacja głosem.

11:15

Przerwa kawowa

11:30

Jak wejść głęboko w ukryte potrzeby klienta, zrozumieć jego intencje, założenia, potrzeby i uwarunkowania

Blok III

Przedstawimy typologię klientów oraz skupimy się na tym jak rozpoznać poszczególne typy osobowości biorąc pod uwagę cech charakterystycznych klienta. Omówimy również język korzyści który obecny jest podczas rozmowy z klientem, prezentacji produktu/usługi lub pokonywaniu obiekcji.

Blok IV

Przećwiczymy strukturę efektywnej sprzedaży. Będziemy uczyli się jak przejąć prowadzenie, jak poznać i zrozumieć ukryte intencje stosując parafrazę, jak sprzedawać wartości oferty, a nie cenę oraz jak uniknąć zbędnego zmieszania pod koniec procesu sprzedażowego, który powinien płynnie przejść
w zamknięcie transakcji.

13:15

Przerwa na lunch

14:15

Jak i kiedy zamknąć sprzedaż?

Blok V

Przeprowadzone ćwiczenie ma pomóc w rozmowach gdy klient nie jest w stanie jasno określić swoich potrzeb. To w świecie biznesu, dość częsty przypadek. Zwerbalizujemy to czego nasz rozmówca nie konkretyzuje, nie dlatego że coś ukrywa, ale dlatego, że nie potrafi sprecyzować oczekiwań. Będziemy posługiwać się tu zmodyfikowaną strukturą komunikacyjną, opartą na parafrazie.

Blok VI

Wszyscy oswoiliśmy się z faktem, że w życiu i w biznesie trzeba chodzić na kompromisy. A gdyby tak udało się znaleźć rozwiązanie korzystne dla obydwu stron? Aby to było możliwe, niezbędne jest dotarcie do głębokich potrzeb klienta, dlatego ten blok dotyczyć będzie skutecznych narzędzi negocjacyjnych oraz domykania sprzedaży, czyli zmonetyzowaniu relacji którą zbudowaliśmy z klientem.

16:00

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Korzyści dla uczestników:

 • Zwiększenie sprzedaży poprzez umiejętność badania potrzeb klienta
 • Zdobycie umiejętności wzbudzania zaufania i poczucia indywidualnego traktowania u klienta, co za tym idzie, odpowiedniego dopasowania rozwiązań do jego potrzeb
 • Zdobycie niezbędnych informacji, potrzebnych do szybkiego zamknięcia transakcji z wysoką marżą, przy jednoczesnym zadowoleniu własnych klientów
 • Narzędzia dzięki którym, będzie łatwiej ustalać i zamykać projekty realizowane każdego dnia

Cel warsztatu:

Dostarczenie umiejętności w zakresie budowania relacji z klientami opartymi na zaufaniu. Szkolenie ma również na celu pokazanie jak skutecznie porozumieć się z klientem, słuchać jego potrzeb i skutecznie doprowadzać do zamknięcia sprzedaży.

Metody pracy:

 • Praktyczne podejście do zagadnienia
 • Maksymalnie uproszczenie i przekazanie wielu cennych, bezpośrednich wskazówek od prowadzącego
 • Praca w grupach
 • Studium przypadku
 • Dyskusja

Szkolenie skierowane jest do pracowników Obsługi Klienta, Sprzedawców oraz Handlowców chcących udoskonalić umiejętność i techniki komunikacji na linii Pracownik-Klient, Klient-Pracownik.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 17.01.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 17.01.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Siła parafrazy w komunikacji, czyli jak zadowolić klienta i sprzedać drogo „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1195 zł + 23% VAT do 17.01.2020 r.

  2. 1495 zł + 23% VAT po 17.01.2020 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 06.02.2019 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Szkoleniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Szkolenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Siła parafrazy w komunikacji, czyli jak zadowolić klienta i sprzedać drogo (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 17.01.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 17.01.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

Tomasz Kalko

Tomasz Kalko

Trener, Coach, Mentor, Mówca Motywacyjny oraz Menadżer

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij