Rozwój rynku usług płatniczych - zmiany legislacyjne i wyzwania w obszarze cyfryzacji

Grupa tematyczna: Banki, Prawo

Tagi: KNF | PSD2 | PSD3

Data: 21-22.06.2023r.

Cena:
3395 zł/os. > 06.06-22.06.2023

Program

Dzień I
8:45

Rejestracja uczestników

9:00

Aktualne praktyki licencyjno - nadzorcze KNF

 • Działalność transgraniczna
 • Embedded banking
 • Open banking

adw. Szymon Zych
DLK Legal

10:30

Przerwa

10:45

Transakcje nieautoryzowane

 • Podejście sądów, KNF i Rzecznika Finansowego, UOKiK
 • Najlepsze praktyki

dr Bartosz Wyżykowski
DLK Legal

12:15

Przerwa

12:45

AML: kary, AMLCO, zdalny onboarding, AML pack

 • Digital onboarding a wytyczne EBA
 • Rola Compliance Officera w świetle wytycznych EBA
 • Projekt pakietu AML

r. pr Marta Dzieciuch
DLK Legal

14:15

Nowa legislacja UE

 • PSD2/PSD3
 • Płatności natychmiastowe EUR
 • Open finance
 • Digital euro
 • Nowelizacja dyrektywy o ostateczności rozrachunku
 • Obowiązki PSP w ramach CESOP (nowelizacja ustawy o VAT)

dr Krzysztof Korus
DLK Legal

15:45

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
8:45

Rejestracja uczestników

9:00

Wykorzystanie AI w działalności dostawcy usług płatniczych

 • Zdalna identyfikacja z udziałem AI
 • Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie biometrii behawioralnej
 • Ocena zdolność kredytowej
 • Monitorowanie transakcji i stosunków gospodarczych z klientem (AML)
 • Inne funkcje

Łukasz Łyczko
PwC Legal

10:30

Przerwa

10:45

Udział podmiotu trzeciego w świadczeniu usług płatniczych: outsourcing, agent, dostawca pośredniczący

 • Wymogi prawne i wytyczne organów w zakresie korzystania z outsourcingu i agentów
 • Zależność pomiędzy insourcerem a agentem
 • Zasady udziału dostawcy pośredniczącego w wykonywaniu transakcji

Aleksander Wasiak
PwC Polska

12:15

Przerwa

13:00

Wyzwania zdalnej weryfikacji tożsamości

 • Obecne i nadchodzące możliwości - w tym eIDAS oraz mObywatel
 • Zwyczaje płatnicze oraz popularność kanałów elektronicznych, a zdalna weryfikacja tożsamości
 • Prostota i wygoda, a bezpieczeństwo

Krzysztof Pycia
Blue Media S.A.

14:00

Przerwa

14:15

Korzystanie z chmury obliczeniowej pod rządami DORA

 • Zmiany wprowadzane przez DORA i nadchodzące uregulowania unijne
 • Wymogi organizacyjne i techniczne związane z outsourcingiem chmurowym

Damian Klimas
dotlaw

15:30

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Rynek usług płatniczych nieustannie ulega dynamicznym zmianom. Pojawianie się coraz nowszych rozwiązań technologicznych, wyzwań w zakresie weryfikacji tożsamości oraz bezpieczeństwa danych sprawia, że nadejście nowej regulacji PSD3 staje się konieczne. Zapraszamy Państwa do udziału w dwudniowych warsztatach, w ramach których nasi Eksperci omówią najistotniejsze zagadnienia związane z bezpiecznym świadczeniem usług bankowości mobilnej oraz mobilnych płatności, a także tematykę nadchodzących zmian legislacyjnych i problemów praktycznych.

Główne zagadnienia:

 • Aktualne praktyki licencyjno - nadzorcze KNF
 • Transakcje nieautoryzowane
 • AML: kary, AMLCO, zdalny onboarding, AML pack
 • Nowa legislacja UE
 • Wykorzystanie AI w działalności dostawcy usług płatniczych
 • Udział podmiotu trzeciego w świadczeniu usług płatniczych
 • Wyzwania w zakresie weryfikacji tożsamości klienta: nowelizacja eIDAS, mObywatel
 • Korzystanie z chmury obliczeniowej pod rządami DORA

Grupa docelowa:
Warsztaty kierujemy do przedstawicieli sektora bankowego i usług płatniczych, w szczególności do kadry zarządzającej, dyrektorów, kierowników, specjalistów z działów:

 • Compliance
 • Ryzyka
 • Bezpieczeństwa
 • Prawnych
 • Transakcji płatniczych/internetowych
 • Bankowość transakcyjnej/elektronicznej/internetowej
 • Płatności internetowych/elektronicznych
 • Bezpieczeństwa płatności
 • Bankowości Detalicznej i Transakcyjnej
 • Zarządzania produktami
 • Kart Płatniczych
 • Centrum usług płatniczych
 • Rozliczeń i kart

Patronat medialny

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Zuzanna Rogucka

Project Manager
Workshops Department
M: +48 791 989 884
e-mail: z.rogucka@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 17.05.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 17.05.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Rozwój rynku usług płatniczych - zmiany legislacyjne i wyzwania w obszarze cyfryzacji „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2595 zł + 23% VAT do 17.05.2023 r.

  2. 2995 zł + 23% VAT do 5.06.2023 r.

  3. 3395 zł + 23% VAT po 5.06.2023 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 21.06.2023 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Rozwój rynku usług płatniczych - zmiany legislacyjne i wyzwania w obszarze cyfryzacji (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 17.05.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 17.05.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Łukasz Łyczko

Łukasz Łyczko

Radca Prawny, Counsel, PwC Legal

Damian Klimas

Damian Klimas

Partner dotlaw

Aleksander Wasiak

Aleksander Wasiak

Senior Associate, aplikant radcowski, PwC Polska

Krzysztof Pycia

Krzysztof Pycia

Product Director, Blue Media S.A.

dr Krzysztof Korus

dr Krzysztof Korus

Partner, Radca prawny, DLK Legal Korus

Szymon Zych

Szymon Zych

Adwokat, Starszy prawnik, DLK Legal Korus

dr Bartosz Wyżykowski

dr Bartosz Wyżykowski

Radca prawny, Starszy prawnik, DLK Legal Korus

Marta Dzieciuch

Marta Dzieciuch

Radca Prawny, DLK Legal Korus

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij