Rozliczenia podatkowe akcji promocyjnych w praktyce

Grupa tematyczna:
FMCG i RETAIL, Grupy kapitałowe, Marketing i sprzedaż

Data: 22-23.05.2017 r.

Cena: 2795 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Artur
Gawiński

av

Julita
Skórnicka

Problemy i wyzwania przy planowaniu poszczególnych typów akcji promocyjnych

 • Odbiorcy akcji promocyjnych (kontrahenci, pracownicy, konsumenci)
 • Rodzaje akcji promocyjnych (loterie, konkursy, sprzedaż premiowa, bonusy oraz inne akcje)
 • Nie każda promocja jest możliwa - dlaczego planując i rozliczając akcje promocyjne należy brać pod uwagę aspekty poza-podatkowe (przepisy o grach hazardowych, przepisy karne o korupcji menadżerskiej)
 • Odpowiedzialność osobista osób zaangażowanych w organizację i rozliczenie akcji promocyjnych
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Elżbieta
Jankowska

av

Marcin
K.
Wiśniewski

Problematyka rozliczania niestandardowych akcji promocyjnych

 • Klasyfikacja akcji promocyjnych
 • Najczęstsze problemy w zakresie rozliczania niestandardowych akcji promocyjnych
 • Ryzyko podatkowe związane z prowadzeniem niestandardowych akcji promocyjnych
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Izabela
Ścierska-Kulma

Praktyczne problemy w zakresie sporządzania dokumentacji akcji promocyjnych

 • Wydatki na akcję promocyjną jako koszt podatkowy – problemy praktyczne (eventy, prezenty, sponsoring).
 • Obowiązki dokumentacyjne w przypadku różnych rodzajów akcji promocyjnych (konkurs, sprzedaży premiowa, loteria).
 • Znaczenie zapisów regulaminu dla prawidłowego rozliczenia podatkowego akcji promocyjnej.
 • Dokumentowanie i rozliczanie premii pieniężnych i rabatów.
 • Case study
15:30
av

Tomasz
Kosieradzki

Dobra praktyka rozliczeń akcji promocyjnych

 • Jakie praktyczne problemy występują przy sprzedaży premiowej?
 • Jak zminimalizować obowiązki podatkowe przy wydawaniu nagród o małej wartości?
 • Sprzedaż gratisowego towaru czy nieodpłatne przekazanie towaru – co się bardziej opłaca?
 • Case study
16:30

Zakończenie pierwszego dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Radosław
Piekarz

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA! Praktyka rozliczeń akcji promocyjnych – praca w grupach

 • Przykład 1. Usługi świadczone przez zewnętrzne agencje marketingowe – problemy w rozliczeniu VAT
 • Przykład 2. Obsługa zwrotów towarów realizowana przez podmiot zewnętrzny
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Michał
Zdyb

Aktualne orzecznictwo z zakresu rozliczeń podatkowych akcji promocyjnych

 • Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie skutków podatkowych w podatku VAT wydawania nagród w ramach akcji marketingowych organizowanych na rzecz innych podmiotów
 • Aktualne stanowisko Sądów Adminisrtacyjnych z zakresu rozliczeń podatkowych akcji promocyjnych
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Bernard
Łukomski

Organizacja akcji promocyjnych z punktu widzenia rentowności w skutkach podatkowych

 • Zwolnienia i ułatwienia podatkowe w poszczególnych akcjach promocyjnych – aspekt prawny
 • Kiedy zwolnienia i ułatwienia podatkowe nie znajdują zastosowania – aspekt praktyczny
 • Case study
15:30

Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Problemy i wyzwania przy planowaniu poszczególnych typów akcji promocyjnych
 • Problematyka rozliczania niestandardowych akcji promocyjnych
 • Praktyczne problemy w zakresie sporządzania dokumentacji akcji promocyjnych
 • Dobra praktyka rozliczeń akcji promocyjnych
 • CZĘŚĆ PRAKTYCZNA! Praktyka rozliczeń akcji promocyjnych – praca w grupach
 • Aktualne orzecznictwo z zakresu rozliczeń podatkowych akcji promocyjnych
 • Organizacja akcji promocyjnych z punktu widzenia rentowności w skutkach podatkowych

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

W celu zwiększenia sprzedaży towarów, czy usług przedsiębiorcy bardzo często organizują akcje promocyjne. W dobie olbrzymiej konkurencji sprzedawcy prześcigają się w pomysłach mających na celu pozyskanie nowych klientów oraz zatrzymanie dotychczasowych, przez co różnorodność tworzonych akcji marketingowych jest ogromna. Powyższe działania wiążą się z wieloma uwarunkowaniami, takimi jak poznanie aspektów organizacyjnych, prawnych i podatkowych, co umożliwia działanie zgodne z obowiązującym prawem i potrzebami odbiorców.
Na szkoleniu Eksperci w kompleksowy sposób przedstawią Państwu problemy i wyzwania w rozliczaniu poszczególnych typów akcji promocyjnych oraz trudne przypadki rozliczeń niestandardowych. Zostaną również omówione praktyczne problemy z zakresu sporządzania dokumentacji oraz najnowsze orzecznictwo. Nasi Eksperci przedstawią regulacje prawne dotyczące zwolnień i ułatwień podatkowych w poszczególnych typach akcji oraz przykłady ich stosowania. W programie przewidziano część praktyczną, tak by Uczestnicy mogli razem rozwiązać trudne w rozliczeniu przykłady akcji marketingowych. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!

Grupa docelowa:

Do udziału w warsztacie w szczególności zapraszamy Głównych Księgowych, Dyrektorów Finansowych, Specjalistów i Kierowników działów Księgowych i Finansowych odpowiadających za rozliczenia podatkowe akcji promocyjnych, Właścicieli i Pracowników biur rachunkowych oraz Doradców Podatkowych.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 24.04.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 24.04.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Rozliczenia podatkowe akcji promocyjnych w praktyce „Warsztacie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Warsztacie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Warsztacie wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 11.04.2017 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 24.04.2017 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 24.04.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Warsztacie obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Warsztatu, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 21.05.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Rozliczenia podatkowe akcji promocyjnych w praktyce (dalej: „Warsztat”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Warsztat odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Warsztatu i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Warsztacie.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Warsztatu i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Warsztatu, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 24.04.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 24.04.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Warsztacie, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Warsztat odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Warsztacie.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Warsztat, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Warsztacie o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Warsztacie, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Warsztatu.

 

Prowadzący

avatar

Artur Gawiński

Doradca Podatkowy, Partner, Galt

avatar

Radosław Piekarz

Doradca Podatkowy, Partner w A&RT Rynkowska, Kosieradzki, Piekarz

avatar

Elżbieta Jankowska

Konsultant Podatkowy, Advicero Tax

avatar

Julita Skórnicka

Doradca podatkowy, Starszy konsultant podatkowy, Galt

avatar

Izabela Ścierska-Kulma

Doradca Podatkowy, Enodo Advisors

avatar

Michał Zdyb

Doradca Podatkowy, Partner zarządzający w Kancelarii TAXWISE Michał Zdyb

avatar

Tomasz Kosieradzki

Doradca Podatkowy, Partner w A&RT Rynkowska, Kosieradzki, Piekarz

avatar

Bernard Łukomski

Radca Prawny, Doradca Podatkowy, Kancelaria Prawna Bernard Łukomski

avatar

Marcin K. Wiśniewski

Manager, Doradca Podatkowy, Advicero Tax

Partnerzy