Restrukturyzacja struktur HR w organizacji – plan i proces, relacje ze związkami zawodowymi

Grupa tematyczna:

Data: 20.10.2020r.

Cena:
695 zł/os. > 30.09-20.10.2020

Program

PROGRAM
9:45

Logowanie na platformę

10:00

Rozpoczęcie webinaru

BLOK I

Instrumenty restrukturyzacji zatrudnienia

 • Zawieszenie stosowania zakładowych przepisów prawa pracy
 • Wypowiedzenie umów o pracę lub złożenie wypowiedzeń zmieniających
 • Procedury zwolnień grupowych
 • Programy dobrowolnych odejść
 • Redukcje zatrudnienia w obliczu programów pomocowych i postępowań restrukturyzacyjnych
 • Wydłużenie okresu rozliczeniowego
 • Zmiany w zakresie systemów i rozkładów czasu pracy
 • Przegrupowanie lub przekwalifikowanie pracowników
 • Zewnętrzne formy zatrudnienia
 • Niepracownicze formy zatrudnienia
 • Likwidacja ZFŚS lub obniżenie wysokości odpisu na ZFŚS
12:00

Przerwa

13:00

 

BLOK II

Proces restrukturyzacji

 • Plan restrukturyzacji
 • Typowanie i kryteria doboru pracowników objętych redukcją – minimalizowanie ryzyk procesów sądowych
 • Procedura składania porozumień/wypowiedzeń zmieniających
 • Restrukturyzacja zatrudnienia związana z przejściem zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę
 • Budowanie strategii w relacjach ze związkami zawodowymi
 • Kalendarz wprowadzenia zmian w zbiorowym prawie pracy – zmiany w układach zbiorowych, regulaminów wynagradzania i pracy
 • Przeszkody przeprowadzenia restrukturyzacji, w tym szczególne ochrony trwałości stosunku pracy
15:00

Zakończenie webinaru

Prowadzący:

Piotr Wielgosz

Adwokat, Starszy Prawnik, Kancelaria Ślązak, Zapiór i Wspólnicy

W Kancelarii kieruje zespołem prawa pracy, a także jest wieloletnim członkiem zespołu transakcyjnego Kancelarii. Doradca i koordynator prawny w kompleksowych procesach restrukturyzacji spółek i grup kapitałowych, w szczególności w obszarze korporacyjnym i HR. Autor i koordynator kilkunastu audytów oceniających stan prawny spółek prawa handlowego (due diligence), w tym stan zatrudnienia, w tym audytów dokonywanych pod kątem restrukturyzacji, przejść zakładów pracy, czy transakcji kapitałowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek, w tym grup kapitałowych między innymi jako: koordynator prawny w zakresie stałej, kompleksowej obsługi prawnej jednego z kluczowych producentów branży automotive; spółek z udziałem Skarbu Państwa z branży paliwowej, a także członków organów przy zawieraniu umów związanych z zatrudnieniem, w szczególności kontraktów menedżerskich, umów o zarządzanie. Autor kilkudziesięciu aktów zbiorowego prawa pracy, porozumień zbiorowych, regulaminów i procedur związanych z zatrudnieniem; opracowań modeli wprowadzenia zmian do zbiorowego prawa pracy, a także modeli konsultacji, negocjacji i reprezentacji organizacji związkowych i międzyzakładowych organizacji związkowych przy zawieraniu porozumień zbiorowych i negocjacji układu zbiorowego pracy; Koordynator prawny przemodelowania i transferu benefitów pracowniczych, w tym produktów pożyczkowych i ubezpieczeniowych; Doradzał przy ujednoliceniu zasad wypłaty świadczeń pracowniczych i optymalizacji czasu pracy pracowników; zapewniał doradztwo prawne w procesie rekrutacji i zatrudnienia wewnętrznego. Pełnomocnik procesowy spółek i przedsiębiorców w sprawach gospodarczych i sprawach z zakresu prawa pracy. Doradza spółkom z udziałem Skarbu Państwa, w szczególności w obszarze HR, ładu korporacyjnego i zarządzania mieniem państwowym. Doświadczony trener oraz prelegent na licznych konferencjach i szkoleniach o zasięgu ogólnopolskim.

Agata Majewska

Radca prawny, Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Zajmuje się doradztwem dla przedsiębiorców, w szczególności w sprawach z zakresu prawa pracy oraz ochrony danych osobowych w zatrudnieniu. Reprezentuje pracodawców (w tym spółki SP) w sporach sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych m.in.: w przedmiocie nierównego traktowania, dyskryminacji, roszczeń związanych z rozwiązaniem umów o pracę. Zajmuje się doradztwem w zakresie zbiorowego i indywidualnego prawa pracy, w szczególności współdziałania z przedstawicielami pracowników, restrukturyzacji zatrudnienia, w tym zwolnień grupowych, zatrudniania pracowników tymczasowych i outsourcingu usług. Zajmuje się opracowaniem i wdrażaniem wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, m.in.: regulaminów pracy, wynagradzania, procedur antymobbingowych. Zapewniała kompleksowe wsparcie w procesie wdrażania i funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych. Prowadzi audyty zgodności z zakresu prawa zatrudnienia oraz ochrony danych osobowych. Doradzała w procesach stosowania regulacji z zakresu ochrony danych osobowych w stosunkach pracy i w relacjach ze związkami zawodowymi, w tym w zakresie stosowania monitoringu w miejscu pracy, udostępniania danych osobowych pracowników podmiotom trzecim oraz innych form przetwarzania danych osobowych pracowników. Prowadzi liczne szkolenia i webinary z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Dostarczymy do Twojego domu lub biura w czasie rzeczywistym wystąpienia naszych Ekspertów. Otrzymasz certyfikat ukończenia warsztatu, a także wszystkie materiały przygotowane przez Prelegentów w formie elektronicznej. Nasz cel to zadowolenie wszystkich wraz z utrzymaniem standardów merytorycznych i organizacyjnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Wystarczy, że będziesz miał komputer i dostęp do sieci, a podczas webinaru będziesz mógł na bieżąco śledzić jego przebieg i zadawać pytania Prelegentom na czacie.

Ślązak, Zapiór i Wspólnicy - Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp.k. to jedna z największych kancelarii działających na rynku południowej Polski. Świadczy kompleksowe usługi doradcze we wszystkich dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Swoją działalność kancelaria rozpoczęła w 2002 roku w Katowicach.

Dziś tworzy ją prawie 50 doświadczonych specjalistów: adwokatów, radców prawnych, aplikantów i prawników.

18 lat na rynku to 3 500 Klientów, dla których kancelaria prowadziła i prowadzi nadal stałą obsługę prawną oraz doradztwo przy wybranych projektach.

Od początku swego istnienia Kancelaria Ślązak, Zapiór i Wspólnicy pomaga przedsiębiorcom odnaleźć się w szybko zmieniającym się otoczeniu gospodarczym i prawnym. Wysoka jakość świadczonych usług to suma doświadczenia, potencjału intelektualnego, zaangażowania i kreatywności całego zespołu. To także efekt dbałości o jakość relacji oraz zrozumienie istoty działalności biznesowej Klientów. Znajomość współczesnych potrzeb biznesu wraz z doskonałą orientacją w obowiązujących trendach, pozwalają tworzyć rozwiązania prawne dopasowane do konkretnych sektorów rynku i wymagań Klientów.

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 29.09.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 29.09.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Restrukturyzacja struktur HR w organizacji – plan i proces, relacje ze związkami zawodowymi „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 495 zł + 23% VAT do 29.09.2020 r.

  2. 695 zł + 23% VAT po 29.09.2020 r.

 3. Cena uczestnictwa w Wydarzeniu obejmuje prelekcje oraz materiały.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 19.10.2020 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Restrukturyzacja struktur HR w organizacji – plan i proces, relacje ze związkami zawodowymi (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 29.09.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 29.09.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Piotr Wielgosz

Piotr Wielgosz

Adwokat, Ślązak, Zapiór i Partnerzy – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. p.

Agata Majewska

Agata Majewska

Radca prawny, Ślązak, Zapiór i Partnerzy – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. p.

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij