Profesjonalny Compliance Officer na rynku finansowym - Level 2 - Zarządzanie ryzykiem dla jednostki compliance

Grupa tematyczna: Domy maklerskie, Towarzystwa funduszy inwestycyjnych, Finanse, Prawo

Tagi: compliance | zgodność | compliance officer | tfi | dm

Data: 05.12.2019r.

Cena:
2395 zł/os. > 15.11-05.12.2019

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:15

Zarządzanie ryzykiem w instytucji finansowej

9:45

Uwarunkowania zewnętrzne wpływające na funkcjonowanie instytucji finansowych

10:15

Pojęcia związane z zarządzaniem ryzykiem

10:30

Przerwa kawowa

10:45

Dom maklerski i TFI – miejsce w przestrzeni instytucji finansowych nadzorowanych przez KNF i objętych wymogami z zakresu zarządzania ryzykiem

11:30

Przepisy dotyczące zarządzania ryzykiem odpowiednie dla domów maklerskich i TFI

12:00

Ryzyka w działalności domu maklerskiego i TFI - omówienie najczęstszych ryzyk ze wskazaniem sposobów identyfikacji, pomiaru i monitorowania

13:00

Przerwa na lunch

13:45

Macierz ryzyka – ćwiczenia grupowe

14:45

Tworzenie regulacji dotyczących zarządzania ryzykiem

 • Polityki
 • Strategie
 • Regulaminy i procedury
15:15

Szacowanie kapitału

15:45

Raportowanie ryzyka i kapitału

16:15

Testy warunków skrajnych – omówienie podstawowych zasad przygotowania i przeprowadzania testów

17:00

Zakończenie szkolenia; Wręczenie zaświadczeń uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Egzamin - 15 stycznia 2020 r. 

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Celem warsztatu jest przybliżenie Compliance Officerom wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem, by wykonywanie funkcji compliance stało się jeszcze bardziej efektywne, a tym samym stanowiło większą wartość dla firmy.

Formuła kursu celowo skupia się na kwestii zarządzania ryzykiem w towarzystwach funduszy inwestycyjnych i domach maklerskich, co umożliwia uczestnikom na co dzień wykonującym funkcje compliance w towarzystwach funduszy inwestycyjnych zapoznanie się ze specyfiką działalności compliance w domach maklerskich i odwrotnie. Mając na uwadze, iż podmioty te bardzo często ze sobą współpracują lub są częścią grup kapitałowych, nabycie tego typu wiedzy pozwoli lepiej wykonywać obowiązki compliance oficera, a osobom, które planują zmianę pracy pozwoli na zdobycie wiedzy z zakresu działania instytucji finansowej w której chcą podjąć nowe wyzwania zawodowe. Wiedza ta zostanie zweryfikowana podczas egzaminu, w celu potwierdzenia nabytych podczas szkolenia umiejętności.

Udział w kursie z uwagi na małą grupę i poziom ekspertów to także źródło inspiracji i nowych pomysł w zakresie działań swojej organizacji.

Warto wspomnieć także, iż obecne przepisy prawa stawiają Compliance Officerom wymóg w postaci kształcenia i podnoszenia swoich kompetencji.

Główne zagadnienia

 • Przepisy dotyczące zarządzania ryzykiem dla domów maklerskich i TFI
 • Ryzyka w działalności domu maklerskiego i TFI - identyfikacja, pomiar, monitorowanie
 • Macierz ryzyka – ćwiczenia grupowe
 • Tworzenie regulacji dotyczących zarządzania ryzykiem
 • Testy warunków skrajnych – omówienie zasad przygotowania i przeprowadzania testów

Program skierowany jest do:

 • Osób wykonujących w praktyce czynności Compliance Officera, które zamierzają uporządkować swoją wiedzę z zakresu rynku kapitałowego,
 • Pracowników Departamentów Compliance,
 • Audytorów wewnętrznych,
 • Audytorów zewnętrznych – w szczególności audytorów przeprowadzających badania sprawozdań finansowych instytucji finansowych,
 • Członków rad nadzorczych instytucji finansowych, w szczególności członków komitetów audytu, komitetów ryzyka oraz komitetów wynagrodzeń,
 • Pracowników instytucji finansowych posiadających doświadczenie w biznesie, którzy zamierzają skierować swoją ścieżkę kariery w stronę compliance,
 • Pracowników działów ryzyka operacyjnego,
 • Członków zarządu instytucji finansowych, w szczególności kandydatów do objęcia funkcji Prezesa zarządu lub członka zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem.

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 14.11.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 14.11.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Profesjonalny Compliance Officer na rynku finansowym - Level 2 - Zarządzanie ryzykiem dla jednostki compliance „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 14.11.2019 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT po 14.11.2019 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 04.12.2019 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Szkoleniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Szkolenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Profesjonalny Compliance Officer na rynku finansowym - Level 2 - Zarządzanie ryzykiem dla jednostki compliance (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 14.11.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 14.11.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

Arkadiusz Kleszcz

Ekspert w zakresie audytu testów warunków skrajnych oraz tworzenia procedur zarządzania ryzykiem

Błażej Kmieć

Ekspert we wdrożeniu systemów governance oraz systemów zarządzania ryzykiem

Justyna Postępska (Czekaj)

Justyna Postępska (Czekaj)

Ekspert w zakresie compliance na rynku finansowym

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij