Profesjonalny Compliance Officer na Rynku Finansowym - Level 1

Grupa tematyczna: Finanse, Prawo

Tagi: compliance | zgodność | compliance officer | tfi | depozytariusz

Data: 28.10.2019r.

Cena:
2395 zł/os. > 10.10-28.10.2019

Program

DZIEŃ 1
8:45

Rejestracja i poranna kawa

9:00

Charakterystyka compliance w instytucjach finansowych

 • Źródła prawa – przepisy, które Compliance Officer powinien znać
 • Nadzór nad działalnością towarzystwach funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich, biur maklerskich i depozytariuszy
9:30

Prowadzenie działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych

 • Rodzaje działalności prowadzonej przez towarzystwo
 • Charakterystyczne cechy funduszy inwestycyjnych poszczególnych typów
 • Szczególne typy funduszy inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy sekurytyzacyjnych
 • Depozytariusz: pojęcie, obowiązki, odpowiedzialność
10:00

Prowadzenie działalności przez domy maklerskie

 • Rodzaje działalności prowadzonej przez dom maklerski
 • Charakterystyka usług maklerskich, ze szczególnym uwzględnieniem usługi oferowania oraz funkcji agenta emisji
 • Agent firmy inwestycyjnej
10:30

Przerwa kawowa

10:45

Charakterystyka systemów kontroli wewnętrznej, compliance i audytu – porównanie wymogów dla towarzystw funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich, biur maklerskich i depozytariuszy

11:15

Outsourcing w instytucjach finansowych

 • Jakie czynności można outsourcować?
 • Zasady outsourcingu w towarzystwie funduszy inwestycyjnych, domu maklerskim, biurze maklerskim i depozytariuszu
 • Nadzór nad wykonywaniem powierzonych czynności
11:45

Rola organów instytucji finansowej w realizacji funkcji compliance

 • Obowiązki zarządu w zakresie compliance
 • Obowiązki rady nadzorczej w realizacji funkcji compliance
 • Konsekwencje braku zaangażowania organów instytucji finansowej w realizację funkcji compliance – z punktu widzenia odpowiedzialności instytucji
 • Konsekwencje braku zaangażowania organów instytucji finansowej w realizację funkcji compliance – z punktu widzenia odpowiedzialności członka organu
12:30

Przerwa na lunch

13:15

Organizacja compliance w instytucji finansowej (porównanie wymogów)

 • Wymogi personalne
 • Organizacja compliance
 • Zadania compliance
 • Kontakt z regulatorami oraz audytorami wewnętrznymi i zewnętrznymi
 • Przegląd wytycznych, komunikatów i sankcji regulatorów – wpływ na compliance w TFI
14:15

Praktyczne aspekty pracy compliance

 • Plan kontroli compliance
 • Czym różni się kontrola wewnętrzna od kontroli compliance?
 • Raport compliance officera
 • Odpowiedzialność compliance officera
15:15

Mapowanie ryzyka compliance – zagadnienia wstępne

 • Ćwiczenia praktyczne (cała grupa) budowa mapy ryzyka compliance w TFI w oparciu o narzędzie informatyczne COMPLI
17:00

Zakończenie szkolenia; Wręczenie dyplomów potwierdzających udział w szkoleniu; Przekazanie szczegółów dotyczących egzaminu

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Rola Compliance Officera w instytucjach finansowych ulega wielu dynamicznym zmianom. Zmianom podlega także otoczenie prawne i faktyczne warunki prowadzanie działalności przez instytucje finansowe.

Profesjonalny Compliance Officer to osoba rozumiejąca biznes, dbająca o etykę i jakość.

Nasz program szkolenia został stworzony przez doświadczonych praktyków, a wykorzystywane narzędzie IT jest jedynym tego rodzaju narzędziem na rynku w zakresie compliance!

Nowatorska formuła kursu ma na celu przekazanie wymogów w zakresie funkcji compliance w towarzystwach funduszy inwestycyjnych i domach maklerskich, co umożliwia uczestnikom na co dzień wykonującym funkcje compliance w towarzystwach funduszy inwestycyjnych zapoznanie się ze specyfiką działalności compliance w domach maklerskich i odwrotnie. Mając na uwadze, że podmioty te bardzo często ze sobą współpracują nabycie tego typu wiedzy pozwoli lepiej wykonywać obowiązki compliance officera.

Udział w kursie z uwagi na małą grupę i poziom ekspertów to także źródło inspiracji i nowych pomysł w zakresie działań swojej organizacji.

Warto wspomnieć także, iż obecne przepisy prawa stawiają Compliance Officerom wymóg w postaci kształcenia i podnoszenia swoich kompetencji.

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Certyfikat Profesjonalny Compliance Officer sygnowany przez Akademię Compliance ( po zdanym egzaminie),
 • Praktyczną pomoc w przygotowaniu do egzaminu
 • Dostęp do innowacyjnego zestawu narzędzi compliance (podręcznik, kanał na youtubie),
 • Dostęp do bezpłatnego specjalistycznego Newslettera Compliance na rynku kapitałowym,
 • Dostęp do Klubu Compliance tworzącego społeczność compliance służącą wymianie doświadczeń i wiedzy,
 • Stały dostęp do narzędzi doskonalenia zawodowego Compliance Officera.

Program skierowany jest do:

 • Pracowników Departamentów Compliance,
 • Pracowników Działów Prawnych,
 • Osoby wykonujące w praktyce czynności Compliance Officera
 • Członków rad nadzorczych instytucji finansowych, w szczególności członków komitetów audytu, komitetów ryzyka oraz komitetów wynagrodzeń,
 • Pracowników instytucji finansowych posiadających doświadczenie w biznesie, którzy zamierzają skierować swoją ścieżkę kariery w stronę compliance,
 • Pracowników działów ryzyka operacyjnego,
 • Członków zarządu instytucji finansowych, w szczególności kandydatów do objęcia funkcji Prezesa zarządu lub członka zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem.
 • Studentów i absolwentów zainteresowanych zawodem Compliance Officera

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 09.10.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 09.10.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Profesjonalny Compliance Officer na Rynku Finansowym - Level 1 „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu i egzaminie wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 09.10.2019 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT po 09.10.2019 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, egzamin, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 27.10.2019 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Szkoleniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Szkolenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Profesjonalny Compliance Officer na Rynku Finansowym - Level 1 (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 09.10.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 09.10.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

Justyna Postępska (Czekaj)

Justyna Postępska (Czekaj)

Ekspert w zakresie compliance na rynku finansowym

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij