Problematyczne aspekty w relacjach z konsumentem na rynku energii i gazu

Grupa tematyczna: Energetyka, Grupy kapitałowe, Sprzedaż i obsługa Klienta

Tagi: energetyka | sprzedaż | obsługa klienta

Data: 09-10.12.2019r.

Cena:
2795 zł/os. > 09.11-10.12.2019

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Przejrzysta struktura cen i opłat na rachunku za energię elektryczną i gaz z perspektywy konsumenta

 • Składniki cen i opłat za energię oraz sposoby ich rozliczania
 • Procedury postępowania w przypadku wystąpienia błędów fakturowych po stronie spółki energetycznej
 • Obowiązek rozliczania na podstawie rzeczywistych danych pomiarowych a brak dostępu do tych danych
Przemysław Przyżycki

Przemysław Przyżycki

10:30

Przerwa kawowa

11:00

Problematyka zawierania umów na rynku energetycznym i gazowym w świetle uprawnień organów nadzoru

 • Klauzule abuzywne
 • Nieuczciwe praktyki w zakresie zmiany sprzedawcy
Elżbieta Modzelewska-Wąchal

Elżbieta Modzelewska-Wąchal

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Trudne przypadki rozwiązywania i wypowiadania umów

 • Zakończenie trwania umowy w przypadku braku kontaktu z klientem
 • Bezpieczeństwo wypowiadania i rozwiązywania umów
Anna Szymańska

Anna Szymańska

15:30

Wpływ zmian na rynku energii i gazu na relacje z konsumentem

Agnieszka Grzywacz

Agnieszka Grzywacz

16:30

Zakończenie I dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Problematyka przepisywania umów przy zmianie sprzedawcy

 • Zmiana sprzedawcy a rozliczenia końcowe z klientem
11:00

Przerwa kawowa

11:30

Umowy zawierane przez przedsiębiorstwo energetyczne i gazowe z klientem końcowym

 • Rodzaje, najczęstsze błędy, odmowa zawarcia umowy, dopuszczalne formy zawarcia
Damian Wojnowski

Damian Wojnowski

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Kanały szybkiej i sprawnej komunikacji na linii przedsiębiorstwo - konsument

 • Automatyzacja i robotyzacja procesów obsługi klienta
 • Nowe kanały sprzedaży usług energetycznych
Maciej Głowacki

Maciej Głowacki

15:30

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

W obecnej sytuacji rynkowej przedsiębiorstwo energetyczne musi coraz bardziej zabiegać o klienta, respektować jego prawa, być konkurencyjnym na tle jemu podobnych. Także możliwość wyboru sprzedawcy energii elektrycznej zmieniły  zasady gry na linii dostawca energii – konsument. Podczas dwudniowej konferencji omówiona zostanie bardzo szeroko tematyka umów z klientem końcowym, ich wypowiadanie i rozwiązywanie, tematyka zmiany sprzedawcy, przejrzysta struktura cen i opłat, kanały szybkiej i sprawnej  komunikacji a także wiele innych. Serdecznie zapraszamy!

Główne zagadnienia:

 • Umowy zawierane przez przedsiębiorstwo energetyczne i gazowe z klientem końcowym
 • Problematyka zawierania umów na rynku energetycznym i gazowym w świetle uprawnień organów nadzoru
 • Trudne przypadki rozwiązywania i wypowiadania umów
 • Wpływ zmian na rynku energii i gazu na relacje z konsumentem
 • Problematyka przepisywania umów przy zmianie sprzedawcy
 • Przejrzysta struktura cen i opłat na rachunku za energię elektryczną i gaz z perspektywy konsumenta
 • Kanały szybkiej i sprawnej komunikacji na linii przedsiębiorstwo energetyczne i gazowe- konsument

Grupa docelowa:

Warsztat skierowany jest przede wszystkim do dyrektorów, kierowników i specjalistów przedsiębiorstw energetycznych, a także innych osób, które zajmują się relacjami z konsumentem.

Działy:

 • Obsługi Klienta
 • Sprzedaży
 • Handlowy
 • Energetyczny
 • Obsługa Rynku Masowego
 • Umów
 • Rozliczeń

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 08.11.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 08.11.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Problematyczne aspekty w relacjach z konsumentem na rynku energii i gazu „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 28.10.2019 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 08.11.2019 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 08.11.2019 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 08.12.2019 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Konferencji obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Konferencji;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Problematyczne aspekty w relacjach z konsumentem na rynku energii i gazu (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 08.11.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 08.11.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

Maciej Głowacki

Maciej Głowacki

CTO & Co-founder, Salesbook

Elżbieta Modzelewska-Wąchal

Elżbieta Modzelewska-Wąchal

Radca Prawny, Centrum Prawa Konkurencji

Przemysław Przyżycki

Przemysław Przyżycki

Radca Prawny, Kancelaria HWW

Anna Szymańska

Anna Szymańska

Radca Prawny, Kancelaria MKS Legal

Damian Wojnowski

Damian Wojnowski

LL.M. Partner, Adwokat, Kancelaria HWW

Agnieszka Grzywacz

Agnieszka Grzywacz

Adwokat, Energia i Biznes Kancelaria Adwokacka

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij