Praktyczne aspekty wdrożenia ustawy EUROFATCA - raportowanie FATCA i CRS na nowych zasadach

Grupa tematyczna: Banki, Finanse

Tagi: EUROFATCA | FATCA | CRS

Data: 09-10.12.2019r.

Cena:
2795 zł/os. > 09.11-10.12.2019

Program

DZIEŃ 1
9:15

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Obowiązki instytucji finansowych, wynikające ze zmiany ustawy EUROFATCA z 4 kwietnia 2019

 • FATCA - zakres zbieranych danych
 • Obowiązki pozyskiwania informacji od rezydentów państw będących krajami, które wdrożyły CRS oraz tych, które nie podlegają regulacjom
 • Sporządzanie informacji o rachunkach raportowanych na podstawie wzoru opracowanego przez Ministerstwo Finansów
 • Zakres raportowania danych Klientów i obowiązki sprawozdawcze Instytucji Finansowych - obowiązki i odpowiedzialność osób raportujących do Ministerstwa Finansów
Marcin Czapiewski

Marcin Czapiewski

11:00

Przerwa kawowa i networking

11:30

Możliwe sankcje za niedostosowanie się do nowych regulacji oraz ewentualne postępowania w przypadku ich naruszenia

 • Wprowadzenie możliwości przeprowadzenia postępowania dowodowego w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad udzielenia informacji podatkowych
 • Postępowania w sprawie udzielenia informacji podatkowych, postępowań podatkowych i czynności kontrolne
 • Zmiana Ordynacji podatkowej w kontekście udzielania informacji organowi innego państwa czy przesłuchanie świadka
 • Oświadczenia o rezydencji podatkowej pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń
 • Kontrole prawidłowości i terminowości wykonywanych obowiązków informacyjnych - nadzór nad sprawozdawczością instytucji finansowych – uprawnienia MF; przewidywane kary za nieprzestrzeganie terminów
Alina Buwaj

Alina Buwaj

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Rodzaje rachunków i podmiotów podlegających ustalaniu rezydencji podatkowej i raportowaniu

 • Rachunki indywidualne i rachunki podmiotów
 • Rachunki istniejące, nowe i rachunki nowe z okresu przejściowego
 • Rachunki niskiej i wysokiej wartości
 • Coroczny obowiązek ustalenia salda rachunków niskiej wartości
Tomasz Rzepa

Tomasz Rzepa

15:30

Zakończenie I dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Nowe obowiązki sprawozdawcze – praktyczne aspekty

 • Obowiązki sprawozdawcze – terminy, zakres informacji
 • Zmiana treści oświadczenia CRS od 1 września 2019; składanie oświadczeń przez pełnomocnika oraz problematyka praktycznego stosowania przepisów ustawy CRS
 • Problematyka wymiany informacji między instytucjami finansowymi w kraju w kontekście założeń FATCA oraz CRS – tajemnica zawodowa, tajemnica bankowa
 • Przechowywanie dokumentacji – czas, RODO: obowiązki informowania osób raportowanych o naruszeniu bezpieczeństwa
 • Regulacje dotyczące gromadzenia i przesyłania danych - outsourcing usług i korzystanie z rozwiązań podmiotów trzecich
Dariusz Osada

Dariusz Osada

11:00

Przerwa kawowa i networking

11:30

Należyta staranność w weryfikacji rachunków finansowych i identyfikacji rachunków podlegających raportowaniu w świetle kwietniowej nowelizacji Ustawy CRS

 • Należyta staranność wobec istniejących, przejściowych oraz nowych rachunków w świetle kwietniowej nowelizacji Ustawy CRS
 • Oświadczenia CRS/Euro-FATCA – kształt, zakres danych pozyskiwanych z wykorzystaniem oświadczeń, zasady ich gromadzenia
 • Identyfikacja osób kontrolujących (beneficjentów rzeczywistych) w świetle zasad należytej staranności
 • Sposób postępowania z rachunkami poddanymi ponownej identyfikacji na podstawie przepisów kwietniowej nowelizacji Ustawy CRS
Łukasz Kumkowski

Łukasz Kumkowski

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Country-by-country reporting oraz raportowanie w zakresie cen transferowych

 • Sprawozdanie o wysokości dochodów i zapłaconego podatku oraz miejscach prowadzenia działalności gospodarczej (CbCR) – zakres przedmiotowy i podmiotowy
 • Raport a powiadomienie
 • Zmiany w zakresie CBCR – nowelizacja ustawy z kwietnia 2019 r.
 • Dokumentacja grupowa – zakres przedmiotowy i podmiotowy
 • Przepisy przejściowe oraz problemy praktyczne
Jakub Czerski

Jakub Czerski

15:30

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Nowa ustawa wprowadza modyfikacje zasad i trybu wymiany informacji podatkowych między organami polskimi a organami państw, będących drugą stroną umowy. Ma to na celu zapobieganie podwójnego opodatkowania. Zmianie uległ katalog obowiązków, które dotyczą instytucji finansowych właśnie w zakresie wymiany informacji. Od 30 kwietnia 2019 r. w celu uzyskania informacji podatkowych organy będą mogły przeprowadzić postępowanie dowodowe. Zmianie uległy również przepisy Ordynacji podatkowej. Obowiązek raportowania objął także udziały w prawach przysługujących osobie współuprawnionej z papieru wartościowego, umowy swapu, zabezpieczenia czy umowy renty. Nowelizacja wprowadza też do ustawy pojęcie trustu, który to będzie zobowiązany do stosowania procedur należytej staranności oraz identyfikacji rachunków raportowanych. Wprowadzono określone sankcje za niedostosowanie się do nowych regulacji, bowiem oświadczenia o rezydencji podatkowej składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej. Omawiana podczas Konferencji ustawa oznacza dla przedsiębiorców i instytucji finansowych nie tylko więc nowe obowiązki, ale niesie za sobą również zagrożenia kar za niespełnienie wymogów. Zapraszamy na wydarzenie, dzięki któremu uchronicie się Państwo przed negatywnymi konsekwencjami, a także poznacie pełne zmiany prawne, jakie wprowadza nowelizacja.

Główne zagadnienia:

 • Postępowania w sprawie udzielenia informacji podatkowych, postępowań podatkowych i czynności kontrolne
 • Rachunki raportowane, umowa renty, prawa z papierów wartościowych i trustu po zmianach
 • Problematyka wymiany informacji między instytucjami finansowymi w kraju w kontekście założeń FATCA oraz CRS – tajemnica zawodowa, tajemnica bankowa
 • Oświadczenia FATCA i CRS - pojęcie osoby kontrolującej – korelacja z terminem beneficjenta rzeczywistego
 • Regulacje dotyczące gromadzenia i przesyłania danych - outsourcing usług i korzystanie z rozwiązań podmiotów trzecich
 • Zmiana treści oświadczenia CRS od 1 września 2019; składanie oświadczeń przez pełnomocnika oraz problematyka praktycznego stosowania przepisów ustawy CRS

Grupa docelowa:

Konferencję kierujemy do pracowników domów maklerskich, TFI oraz banków. Zapraszamy członków zarządów, pracowników działów finansowych,  głównych księgowych, pracowników departamentów podatkowych, prawnych, compliance, controllingu, nadzoru, a także radców prawnych.

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 8.11.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 8.11.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Praktyczne aspekty wdrożenia ustawy EUROFATCA - raportowanie FATCA i CRS na nowych zasadach „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 25.10.2019 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 8.11.2019 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 8.11.2019 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 08.12.2019 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Konferencji obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Konferencji;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Praktyczne aspekty wdrożenia ustawy EUROFATCA - raportowanie FATCA i CRS na nowych zasadach (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 8.11.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 8.11.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

Alina Buwaj

Alina Buwaj

Senior Konsultant, doradca podatkowy, Deloitte 

Marcin Czapiewski

Marcin Czapiewski

Senior Manager, Kancelaria Olesiński i Wspólnicy

Dariusz Osada

Dariusz Osada

Dyrektor w Zespole Usług Finansowych PwC, radca prawny, doradca podatkowy

Łukasz Kumkowski

Łukasz Kumkowski

Tax Manager, doradca podatkowy, Arena Tax

Jakub Czerski

Jakub Czerski

Senior Tax Consultant, Accace

Tomasz Rzepa

Tomasz Rzepa

Partner, JS Doradcy sp. z o.o.

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij