Praktyczna strona wdrażania rozwiązań chmurowych w sektorze energetycznym i przemyśle

Grupa tematyczna: Energetyka, Przemysł, Grupy kapitałowe, IT i nowe technologie

Tagi: IT | Chmura | cloud computing | chmura obliczeniowa

Data: 14-15.12.2020r.

Cena:
2395 zł/os. > 20.11-15.12.2020

Program

Dzień I
8:30

Rejestracja Uczestników

9:00

Chmura obliczeniowa - czym jest i jakie są jej rodzaje?

 • Czym model chmurowy różni się od modelu licencyjnego oraz tradycyjnych rozwiązań IT?
 • TCO (całkowite koszty utrzymania) – porównanie do serwerów własnych
Tomasz Kozar

Tomasz Kozar

10:30

Przerwa

11:00

Jak zaadaptować nowe środowisko i zmienić podejście do chmury? - case study

 • Udany projekt transformacyjny – case study
 • Korzyści, czyli co zyskamy migrując do chmury?
Michał Furmankiewicz

Michał Furmankiewicz

Damian Mazurek

Damian Mazurek

12:30

Przerwa

13:30

Otoczenie prawno-regulacyjne cloud computingu

 • Ochrona i zabezpieczenie danych osobowych oraz informacji niejawnych
 • Kwestie compliance w kontekście rozwiązań chmurowych
Szymon Ciach

Szymon Ciach

Piotr Kaniewski

Piotr Kaniewski

15:00

Praktyczna strona zagrożeń związanych z wejściem do chmury

 • Bariery i ograniczenia prawne związane z wejściem do chmury
 • Bariery i ograniczenia związane z prawami własności intelektualnej
 • Zagrożenia związane z migracją danych
 • Jak minimalizować ryzyka związane z vendor lock in w chmurze?
 • Jak się przygotować na bezpieczną zmianę lub wyjście z chmury?
 • Co powinien zawierać Exit Plan?
Agnieszka Wachowska

Agnieszka Wachowska

16:30

Zakończenie I dnia warsztatu

Rozwiń Zwiń
Dzień II
8:30

Rejestracja Uczestników

9:00

Rynek chmurowy - wybór dostawcy i proces negocjacji warunków współpracy

 • Modele współpracy z dostawcami
 • Jak negocjować umowę chmurową?
 • Jak uniknąć vendor lockinu, czyli jedna chmura czy więcej? - strategia multicloud
Łukasz Węgrzyn

Łukasz Węgrzyn

10:30

Przerwa

11:00

Praktyczne aspekty wdrażania chmury w przedsiębiorstwie

 • Wejście do chmury i dobór odpowiedniej strategii migracji – case study
 • Zmapowanie aktywów IT i dobór komponentów do migracji
 • Kto w przedsiębiorstwie powinien zarządzać chmurą i procesami z nią związanymi?
 • Efektywna współpraca działów biznesowych i  IT przy wdrażaniu i utrzymaniu rozwiązań chmurowych
Filip Kowalski

Filip Kowalski

12:30

Przerwa

13:30

Bezpieczna chmura, czyli jaka? Rozwiązania chmurowe a cyberbezpieczeństwo

 • Różne modele usług chmurowych, a zakres zabezpieczeń
 • Podstawowe obszary bezpieczeństwa
 • Integracja środowisk, czyli założenia zaufania w zależności od zastosowania – case studies
 • Strategia to nie wszystko - znajdowanie luk w architekturze i przykłady ataków
Józef Sulwiński

Józef Sulwiński

Michał Kwiatkowski

Michał Kwiatkowski

15:00

Zakończenie II dnia warsztatu

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Coraz więcej podmiotów z branży energetycznej i innych gałęzi przemysłu zarządza swoimi zasobami przy wykorzystaniu chmury obliczeniowej. Rozwiązanie to niesie za sobą wiele korzyści i pozwala na rozwinięcie biznesowych skrzydeł. Pozwala scentralizować zarządzanie infrastrukturą, dokładniej monitorować różne zdarzenia i szybciej wyciągać wnioski. Dzięki chmurze możemy zoptymalizować i unowocześnić działalność, a także w znaczny sposób ograniczyć koszty. Jest ona też bardziej przyjazna środowisku. Trend ten będzie się pogłębiał i można powiedzieć, że transformacja jest już nieunikniona. Zapraszamy Państwa na spotkanie, które pomoże chmurę oswoić i poznać. Opowiemy o ryzykach, szansach, korzyściach, o tym jak wygląda wdrożenie w praktyce, a także o otoczeniu prawnym chmury obliczeniowej.

Główne zagadnienia:

 • Jak zaadaptować nowe środowisko i zmienić podejście do chmury? - case study
 • Otoczenie prawno-regulacyjne cloud computingu
 • Praktyczna strona zagrożeń związanych z wejściem do chmury
 • Rynek chmurowy - wybór dostawcy i proces negocjacji warunków współpracy
 • Praktyczne aspekty wdrażania chmury w przedsiębiorstwie
 • Bezpieczna chmura, czyli jaka?

Grupa docelowa:
Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do prezesów, członków zarządu, dyrektorów, kierowników i specjalistów odpowiedzialnych za wdrażanie strategii i rozwiązań IT. Ponadto, serdecznie zapraszamy wszystkie inne osoby zainteresowane tą tematyką.
DZIAŁY:

 • IT
 • Zarząd
 • Operacyjny
 • Badania i rozwój
 • Strategii
 • Inne

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Project Advisor
Business Advisory Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 13.11.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 13.11.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Praktyczna strona wdrażania rozwiązań chmurowych w sektorze energetycznym i przemyśle „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 19.11.2020 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT po 19.11.2020 r.

 3. Cena uczestnictwa w Wydarzeniu obejmuje prelekcje oraz materiały.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 14.12.2020 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Praktyczna strona wdrażania rozwiązań chmurowych w sektorze energetycznym i przemyśle (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 13.11.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 13.11.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Łukasz Węgrzyn

Łukasz Węgrzyn

Partner, Kancelaria Kochanski & Partners

Szymon Ciach

Szymon Ciach

Senior Associate, Kancelaria Kochanski & Partners

Piotr Kaniewski

Piotr Kaniewski

Senior Associate, Adwokat, Kancelaria Kochanski & Partners

Józef Sulwiński

Józef Sulwiński

Prezes Zarządu, SEQRED

Filip Kowalski

Filip Kowalski

General Manager, Energy & Natural Resources, Middle Eastern Europe, SAP

Agnieszka Wachowska

Agnieszka Wachowska

Partner, Radca Prawny, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Michał Kwiatkowski

Michał Kwiatkowski

IT Security Engineer , Seqred

Michał Furmankiewicz

Michał Furmankiewicz

Architekt Rozwiązań Chmurowych, Chmurowisko

Damian Mazurek

Damian Mazurek

CTO, Chmurowisko

Tomasz Kozar

Tomasz Kozar

Cloud Technology Strategist w Microsoft Polska

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij