Pakiet zmian podatkowych - skutki dla branży budowlanej i deweloperskiej

Grupa tematyczna:
Branża budowlana, Branża deweloperska

Data: 13.09.2017 r.

Cena: 1595 zł/os.

Program

DZIEŃ
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Bartłomiej
Sikora

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

 • Istota klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania
 • Przykłady transakcji/rozliczeń/struktur, do których może mieć zastosowanie klauzula
10:15
av

Bartłomiej
Sikora

Mechanizm odwróconego opodatkowania

 • Istotne definicje
 • Mechanizm odwrotnego obciążenia w branży budowlanej od 2017 r.
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Bartłomiej
Sikora

Obowiązek podatkowy i odliczanie VAT przy nabyciu usług budowlanych

 • Jakie zdarzenia decydują o wykonaniu usług budowlanych?
 • Obowiązek podatkowy w usługach budowlanych i budowlano-montażowych
12:00
av

Bartłomiej
Sikora

Split payment – czy zastąpi odwrotne obciążenie?

 • Czym jest split payment?
 • Czy split payment zastąpi odwrotne obciążenie?
12:30
av

Marcin
Eckert

av

Marcin
Świerżewski

av

Michał
Prochwicz

Rozliczenie zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy

 • Odpowiedzialność solidarna inwestora z generalnym wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy
 • Zmiany wprowadzone po nowelizacji przepisów Kodeksu Cywilnego
 • Rozliczenie płatności dokonanej przez inwestora na rzecz generalnego wykonawcy w przypadku konieczności zapłaty podwykonawcy – aspekty prawno-podatkowe
13:30

Przerwa na lunch

14:30
av

Bartłomiej
Sikora

CIT w 2017/2018 w branży budowlanej i deweloperskiej

 • Ostanie zmiany w CIT / planowane zmiany w CIT
 • Ceny transferowe w branży budowlanej i deweloperskiej
 • Zasady rozpoznawania przychodów w branży budowalnej i deweloperskiej
 • Koszty bezpośrednio / pośrednio związane z przychodami w branży budowlanej i deweloperskiej
15:00
av

Bartłomiej
Sikora

Wniesienie aportu w postaci nieruchomości do spółki kapitałowej oraz do spółki osobowej

 • Wniesienie aportu w postaci nieruchomości do spółki kapitałowej/spółki osobowej
 • Skutki dla wnoszącego aport
 • Przychód
 • Koszty uzyskania przychodu
 • Skutki dla spółki
 • Przychód
 • Wartość początkowa - środki trwałe
 • Składniki majątku niestanowiące środków trwałych
15:30
av

Bartłomiej
Sikora

av

Marcin
Świerżewski

av

Michał
Prochwicz

Strukturyzacja transakcji sprzedaży nieruchomości

 • Definicja przedsiębiorstwa
 • Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 • Asset deal
 • VAT / PCC
 • Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe i zobowiązania cywilnoprawne
 • Umowa nabycia przedsiębiorstwa
 • Zagadnienia szczególne
16:00
av

Bartłomiej
Sikora

Karuzela podatkowa

 • Na czym polega karuzela podatkowa?
 • Metody walki z tym typem wyłudzania podatku VAT
 • Jak ustrzec się przed nieświadomym wplątaniem w tę przestępczą strukturę?
16:30

Zakończenie szkolenia, wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – przykłady zastosowania
 • Mechanizm odwrotnego obciążenia w branży budowlanej
 • Obowiązek podatkowy i odliczanie VAT przy nabyciu usług budowlanych
 • Split payment – czy zastąpi odwrotne obciążenie?
 • Rozliczenie zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy
 • Ceny transferowe w branży budowlanej i deweloperskiej
 • Wniesienie aportu w postaci nieruchomości do spółki kapitałowej oraz do spółki osobowej
 • Strukturyzacja transakcji sprzedaży nieruchomości
 • Karuzela podatkowa

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

Na początku 2017 roku wszedł w życie nowy pakiet zmian w prawie podatkowym, którego głównym założeniem jest uszczelnienie poboru podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego. W wyniku nowelizacji przepisów doszło do rewolucyjnych zmian w rozliczaniu VAT przez firmy budowlane i deweloperskie. Od początku roku usługi budowlane oraz budowlano-montażowe są opodatkowane na zasadach odwrotnego obciążenia. W praktyce pojawiły się liczne problemy interpretacyjne związane z klasyfikacją usług budowlanych, które według nowych przepisów przedsiębiorcy powinni rozliczać zgodnie z mechanizmem odwróconego obciążenia. O wysokiej skali problemów świadczy fakt, iż Ministerstwo Finansów dwukrotnie wydało Objaśnienia Podatkowe w zakresie odwróconego obciążenia podatkiem VAT transakcji dotyczących świadczenia usług budowlanych.
Serdecznie zapraszamy na wydarzenie, na którym nasi Eksperci rozwieją Państwa wątpliwości i problemy z zakresu tematu.

Grupa docelowa:

Do udziału w warsztacie zapraszamy przedstawicieli branży budowlanej i deweloperskiej, w szczególności Członków Zarządu, Dyrektorów Finansowych, Głównych Księgowych, Kierowników i Specjalistów działów finansowo-księgowych oraz komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 09.08.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 09.08.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Pakiet zmian podatkowych - skutki dla branży budowlanej i deweloperskiej „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 595 zł + 23% VAT do 09.08.2017 r.

  2. 1 895 zł + 23% VAT po 09.08.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 12.09.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Pakiet zmian podatkowych - skutki dla branży budowlanej i deweloperskiej (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 09.08.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 09.08.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Marcin Eckert

Radca Prawny, Senior Associate w zespole prawa pracy w polskim biurze Bird & Bird

avatar

Bartłomiej Sikora

Adwokat, Doradca Podatkowy, Senior Associate, kieruje praktyką podatkową w polskim biurze Bird & Bird

avatar

Marcin Świerżewski

Radca Prawny, Counsel, kieruje zespołem nieruchomości w polskim biurze Bird & Bird

avatar

Michał Prochwicz

Adwokat, Senior Associate, członek zespołu nieruchomości w polskim biurze Bird & Bird

Partnerzy