Outsourcing i body leasing IT

Grupa tematyczna:
Grupy kapitałowe, IT i nowe technologie

Data: 27.06.2017 r.

Cena: 1295 zł/os.

Program

DZIEŃ
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Jacek
Ossowski

Zagadnienia ogólne/wprowadzenie do umów outsourcingu/body leasingu

 • Pojęcie outsourcingu
 • Modele outsourcingu IT
 • Problematyka umów outsourcingu IT i wdrażanie outsourcingu
 • Body leasing IT jako jeden z modeli outsourcingu – elastyczna forma pozyskiwania kompetencji - wady i zalety
 • Stosunek pracy (pracownik „własny”) a outsourcing/body leasing – podobieństwa i różnice, korzyści i zagrożenia
 • Pytania i dyskusja
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Joanna
Matczuk

av

Magdalena
Michalska

Charakterystyka umów outsourcingu/body leasingu IT

 • Istotne postanowienia umów outsourcingowych/body leasingowych IT – odpowiedzialność wykonawcy oraz mechanizmy gwarantujące należyte wykonanie umów
 • Ochrona danych osobowych a pracownik z zewnątrz
 • Obowiązki zamawiającego względem personelu zewnętrznego z zakresu danych osobowych
 • Dostęp do danych osobowych. Powierzenie przetwarzania danych osobowych a upoważnienie do przetwarzania danych
 • Odpowiedzialność podmiotów za nieprzestrzeganie zasad ochrony danych osobowych
 • Pytania i dyskusja
12:30

Przerwa na lunch

13:30
av

Joanna
Matczuk

av

Magdalena
Michalska

Własność intelektualna i relacje pomiędzy wykonawcą i jego personelem

 • Umowy pomiędzy zamawiającym, wykonawcą i personelem - możliwe rozwiązania
 • Własność intelektualna w umowach cywilnoprawnych vs. własność intelektualna w umowach o pracę
 • Własność intelektualna generowana przez personel wykonawcy i sposoby jej nabycia przez wykonawcę oraz zamawiającego - mechanizmy gwarantujące skuteczne nabycie praw własności intelektualnej
 • Pytania i dyskusja
15:30

Zakończenie szkolenia, wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Umowy body leasingu IT
 • Ochrona danych osobowych przy outsourcingu IT
 • Własność intelektualna i relacje pomiędzy wykonawcą i jego personelem

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

W ramach warsztatu eksperci przedstawią Państwu w szczególności model body leasing obowiązujący w ramach outsourcingu IT w przedsiębiorstwie. Opiszą wszystkie najważniejsze elementy w ramach outsourcingu w porównaniu do zatrudniania pracownika w ramach firmy. Zapisy umowne i elementy wdrożeniowe, w tym procedury odpowiedzialności wykonawcy i zabezpieczenie aspektów jakościowych zleconych zadań. Będą się mogli Państwo zapoznać oprócz rozbudowanych zapisów umownych, z zasadami ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, ochrony informacji poufnej oraz ochrony danych osobowych. Ochrona danych osobowych może mieć znaczące znaczenie prawidłowym funkcjonowaniu przedstawionego modelu, który może stanowić duży problem w praktyce.

Grupa docelowa:

Warsztaty skierowany jest w szczególności do:

 • Prawników wewnętrznych przedsiębiorstw
 • Prawników zainteresowanych tematyką prawa w branży IT
 • Dyrektorów działu IT
 • Kierowników projektów informatycznych
 • Właścicieli firm informatycznych
 • Managerów IT
 • Kierowników Wydziału IT

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 31.05.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 31.05.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Outsourcing i body leasing IT „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 295 zł + 23% VAT do 31.05.2017 r.

  2. 1 595 zł + 23% VAT po 31.05.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 26.06.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Outsourcing i body leasing IT (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 31.05.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 31.05.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Joanna Matczuk

LL.M. Adwokat Partner, SMM LEGAL SÓJKA MACIAK MATACZYŃSKI

avatar

Magdalena Michalska

Radca prawny, Senior Associate, SMM LEGAL SÓJKA MACIAK MATACZYŃSKI

avatar

Jacek Ossowski

LL.M. Radca prawny, Senior Associate, SMM LEGAL SÓJKA MACIAK MATACZYŃSKI

Partnerzy