Optymalizacja procesów zarządzania finansami w Centrach Usług Wspólnych

Grupa tematyczna: Grupy kapitałowe, CUW

Tagi: Outsourcing | CUW | SSC | Ceny transferowe | BPO | zmiany podatkowe | KPI

Data: 27-28.10.2021r.

Cena:
1995 zł/os. > 07.10-28.10.2021

Program

Dzień I
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Zmiany podatkowe w ramach Polskiego Ładu a skuteczne zarządzanie zmianą w Centrum Usług Wspólnych

 • Wejście w życie Krajowego Systemu e-Faktur i jego praktyczny wpływ na funkcjonowanie SSC
 • Rozliczanie podatków i ich wpływ na podsumowanie roku

Łukasz Koc
Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy

10:30

Przerwa

10:45

Jak należy się przygotować do zmian w obszarze cen transferowych?

 • Implementacja procedury badania rzeczywistego właściciela
 • Aktualizacja analiz porównawczych
 • Wypełnianie obowiązków z zakresu cen transferowych w czasie pandemii
 • Wątpliwości interpretacyjne dot. zachowania należytej staranności
 • Zmiany w obszarze odpowiedzialności karno skarbowej

dr Radosław Piekarz
Kancelaria A&RT Rynkowska, Kosieradzki, Piekarz

Aleksandra Chojnacka
Martini i Wspólnicy

12:15

Przerwa

12:45

Porównanie modeli rozliczania kosztów w Centrach Usług Wspólnych

 • Rozliczanie wewnątrzgrupowe dla usług świadczonych przez CUW/SSC – zasady i strategie pricingowe
 • Metody alokacji kosztów i kalkulacja rentowności kontraktów usługowych w CUW/SSC

Paweł Młyński
Gekko advisoryNOW

Violetta Małek
Gekko advisoryNOW

13:45

Przerwa

14:15

Pomiar efektywności, zarządzanie i raportowanie KPI w procesach finansowych

 • Sposoby mierzenia i oceny jakości pracy w SSC
 • Wpływ pandemii na funkcjonowanie CUW – jak można zabezpieczyć się na wypadek przyszłych sytuacji kryzysowych

Krzysztof Herdzik
Niezależny Doradca Zarządów

15:45

Zakończenie pierwszego dnia warsztatów

Rozwiń Zwiń
Dzień II
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Automatyzacja i robotyzacja w Centrach Usług Wspólnych – zalety i wady wdrażanych rozwiązań

 • Jak usprawnić procesy finansowe, wykorzystując uczenie maszynowe?
 • Najczęstsze błędy we wdrażaniu nowych technologiii w CUW
 • Efektywne zarządzanie obiegiem dokumentów w środowisku międzynarodowym

Tomasz Tuszyński
Rödl & Partner

10:30

Przerwa

10:45

Podział odpowiedzialności prawnej w ramach działalności SSC

 • Praktyczne aspekty zarządzania SSC – rola działu finansowego i kontrolingu
 • Przepływ informacji między poszczególnymi komórkami w ramach Grupy Kapitałowej
12:15

Przerwa

12:45

Jak zapewnić efektywną współpracę pomiędzy poszczególnymi działami?

 • Podejście procesowe w zarządzaniu finansami
 • Praktyczne sposoby na zwiększenie zaangażowania pracowników

Mariusz Pietrzak
Prezes Zarządu, PKP Energetyka CUW

14:15

Zakończenie warsztatów

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Najblższe miesiące przyniosą niezwykle istotne zmiany w obszarze finansów, takie jak: reforma podatków w ramach Polskiego Ładu, wejście w życie Krajowego Systemu e-Faktur oraz zmiany w obszarze cen transferowych. Uczestnictwo w warsztatach, zapewni Państwu szczegółową wiedzę o ich praktycznych wpływie na funkcjonowanie Centrów Usług Wspólnych oraz pomoże w jak najefektywniejszym dostosowaniu wewnętrznych procedur i działań w zakresie zarządzania finansami. Wybitni Eksperci poruszą również takie tematy jak: automatyzacja i robotyzacja – zalety i wady wdrażanych rozwiązań, podział odpowiedzialności prawnej w ramach działalności SSC, sposoby na efektywną współpracę pomiędzy poszczególnymi działami czy też rozliczanie wewnątrzgrupowe dla usług świadczonych przez CUW.

Główne zagadnienia:

 • Wejście w życie Krajowego Systemu e-Faktur i jego praktyczny wpływ na funkcjonowanie SSC
 • Zmiany podatkowe w ramach Nowego Ładu a skuteczne zarządzanie zmianą
 • Rozliczanie podatków i ich wpływ na podsumowanie roku
 • Jak należy się przygotować do zmian w obszarze cen transferowych?
 • Automatyzacja i robotyzacja w Centrach Usług Wspólnych – zalety i wady wdrażanych rozwiązań
 • Rozliczanie wewnątrzgrupowe dla usług świadczonych przez CUW
 • Jak zapewnić efektywną współpracę pomiędzy poszczególnymi działami?
 • Podział odpowiedzialności prawnej w ramach działalności SSC

Grupa docelowa:
Wydarzenie kierujemy do przedstawicieli Centrów Usług Wspólnych, odpowiedzialnych za zarządzanie, finanse, księgowość, kwestie podatkowe, a także do wszystkich osóby, które chciałyby poszerzyć swoją więdzę w tym zakresie.

Zapraszamy przede wszystkim osoby, reprezentujące działy:

 • Finansowe
 • Księgowości
 • Kontrolingu
 • Zarządzania
 • Operacyjne

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julianna Bukowska

Senior Project Manager
Conferences Department
M: +48 534320075
e-mail: j.bukowska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 4.10.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 4.10.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Optymalizacja procesów zarządzania finansami w Centrach Usług Wspólnych „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 595 zł + 23% VAT do 13.09.2021 r.

  2. 1 995 zł + 23% VAT do 4.10.2021 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 27.10.2021 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Optymalizacja procesów zarządzania finansami w Centrach Usług Wspólnych (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 4.10.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 4.10.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

dr Radosław Piekarz

dr Radosław Piekarz

Partner, Doradca podatkowy, Kancelaria A&RT Rynkowska, Kosieradzki, Piekarz

Mariusz Pietrzak

Mariusz Pietrzak

Prezes Zarządu, PKP Energetyka CUW

Łukasz Koc

Łukasz Koc

Radca Prawny, Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy

Paweł Młyński

Paweł Młyński

Współzałożyciel, Partner, firma doradcza Gekko advisoryNOW

Krzysztof Herdzik

Krzysztof Herdzik

Niezależny Doradca Zarządów

Tomasz Tuszyński

Tomasz Tuszyński

Head of BPO Global Excellence, Rödl & Partner

Violetta Małek

Violetta Małek

MBA, Współzałożyciel i Partner Zarządzający, Gekko advisoryNOW

Aleksandra Chojnacka

Aleksandra Chojnacka

Doradca Podatkowy, Partner, Martini i Wspólnicy

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij