Odpowiedzialność przedsiębiorstwa energetycznego przed Prezesem URE w świetle nowelizacji prawa energetycznego i zmian na rynku

Grupa tematyczna: Energetyka

Data: 22-23.06.2020r.

Cena:
1995 zł/os. > 24.02-08.05.2020
2395 zł/os. > 09.05-22.05.2020
2795 zł/os. > 23.05-23.06.2020

Program

DZIEŃ 1
8:30

Rejestracja i poranna kawa

9:00

Nowe uprawnienia Prezesa URE w świetle nowelizacji prawa energetycznego

 • Uprawnienia Prezesa URE zobowiązujące strony do zmiany umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii elektrycznej
 • Prezes URE jako organ właściwy do uznawania kwalifikacji osób wykonujących prace przy urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych nabytych w państwach członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich EFTA
 • Uprawnienia do cofnięcia koncesji w przypadku wydania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wobec przedsiębiorstwa energetycznego decyzji o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów
Kacper Skalski

Kacper Skalski

10:30

Przerwa kawowa

11:00

Obowiązki informacyjne i sprawozdawcze wobec Prezesa URE

 • Obowiązki związane z zatwierdzaniem taryf
 • Sankcje za niedopełnienie obowiązków
dr Magdalena Porzeżyńska

dr Magdalena Porzeżyńska

12:30

Przerwa na lunch

13:30

Kontrole URE – prawa i obowiązki przedsiębiorstwa energetycznego

 • W jaki sposób realnie URE jest w stanie kontrolować podmioty koncesjonowane
 • Narzędzia nadzorcze Prezesa URE w oparciu o rozporządzenie REMIT
 • Kontrole URE w zakresie instrukcji ruchu i kodeksów sieciowych
Magdalena Hilgner

Magdalena Hilgner

14:15

Zakończenie I dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
8:30

Rejestracja i poranna kawa

9:00

Zasady działania w przypadku nałożenia kary przez URE

 • Kategorie, wysokość i reguły stosowania kar
 • Jak zminimalizować ryzyko nałożenia kary
Oskar Pawłowski

Oskar Pawłowski

10:30

Przerwa na lunch

11:00

Procedura odwoławcza od decyzji Prezesa URE

 • Konsekwencje i co należy robić w przypadku odmowy zatwierdzenia taryf
 • Zasady działania w przypadku wydania przez URE decyzji odmawiającej zatwierdzenia taryfy na podstawie ar. 47 ust. 2d PE
Łukasz Jankowski

Łukasz Jankowski

Mateusz Koszel

Mateusz Koszel

12:30

Przerwa na lunch

13:30

Przebieg sporu na linii przedsiębiorstwo energetyczne - Prezes URE – case study

Daniel Borkowski

Daniel Borkowski

15:00

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

W związku z tym, że branża energetyczna przechodzi aktualnie ogromne zmiany, zarówno od strony regulacyjnej, jak też pod względem zmian na rynku, postanowiliśmy zorganizować warsztaty, które przedstawią Państwu wszystkie aspekty związane z niezwykle ważnym obszarem funkcjonowania przedsiębiorstwa, jakim jest odpowiedzialność przed Prezesem URE. W trakcie wydarzenia, wybitni eksperci przedstawią Uczestnikom prawa i obowiązki przedsiębiorstwa na wszystkich etapach relacji z URE, najczęstsze problemy, jakie występują w tym obszarze oraz przedstawią w jaki sposób można uniknąć kar i sankcji nakładanych przez Urząd, przede wszystkim: nowe uprawnienia Prezesa URE, w jaki sposób realnie URE jest w stanie kontrolować podmioty koncesjonowane, jak wygląda procedura odwoławcza od decyzji Prezesa URE oraz przebieg sporu na linii przedsiębiorsto energetyczne – Prezes URE.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli firm z całego sektora energetyczno-paliwowego.

Główne zagadnienia:

 • Kontrole URE – prawa i obowiązki przedsiębiorstwa energetycznego
 • Nowe uprawnienia Prezesa URE w świetle nowelizacja prawa energetycznego
 • Obowiązki sprawozdawczo-informacyjne wobec Prezesa URE, w tym związane z zatwierdzaniem taryf
 • Procedura odwoławcza od decyzji Prezesa URE, również w przypadku odmowy zatwierdzenia taryf
 • Przebieg sporu na linii przedsiębiorstwo energetyczne - Prezes URE - case study
 • W jaki sposób realnie URE jest w stanie kontrolować podmioty koncesjonowane
 • Zasady działania w przypadku nałożenia kary przez URE

Grupa docelowa:

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw z branży energetycznej (sektora elektroenergetycznego, ciepłowniczego oraz paliwowego), odpowiedzialnych za relacje z URE, a także wszystkie osoby, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie wszystkich aspektów odpowiedzialności przed Prezesem URE. Do uczestnictwa zachęcamy przede wszystkim pracowników reprezentujących działy:

 • Prawny
 • Polityki Regulacyjnej
 • Compliance
 • Kontroling
 • Operacyjny

Copyright © MM Conferences S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 22.05.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 22.05.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Odpowiedzialność przedsiębiorstwa energetycznego przed Prezesem URE w świetle nowelizacji prawa energetycznego i zmian na rynku „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 08.05.2020 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 22.05.2020 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 22.05.2020 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 21.06.2020 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Konferencji obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Konferencji;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Odpowiedzialność przedsiębiorstwa energetycznego przed Prezesem URE w świetle nowelizacji prawa energetycznego i zmian na rynku (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 22.05.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 22.05.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

Mateusz Koszel

Mateusz Koszel

Associate, DLA Piper

Magdalena Hilgner

Magdalena Hilgner

Prawnik, Kancelaria prawna EY

Kacper Skalski

Kacper Skalski

Radca prawny, Wspólnik, Raczyński Skalski & Partners Radcowie Prawni Adwokaci sp.p. 

Łukasz Jankowski

Łukasz Jankowski

Head of Energy, DLA Piper

dr Magdalena Porzeżyńska

dr Magdalena Porzeżyńska

Radca prawny, Kancelaria Brysiewicz & Wspólnicy

Daniel Borkowski

Daniel Borkowski

Radca Prawny, Partner, Kancelaria Prawna Legal Partner

Oskar Pawłowski

Oskar Pawłowski

Radca prawny, Kancelaria Prawna Oskar Pawłowski i Wspólnicy

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij