Ochrona danych ubezpieczeniowych i tajemnica ubezpieczeniowa w outsourcingu

Grupa tematyczna:
Towarzystwa ubezpieczeniowe

Data: 28.06.2017 r.

Cena: 1895 zł/os.

Program

DZIEŃ
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Dr
Jan
Byrski

Outsourcing danych osobowych stanowiących tajemnicę ubezpieczeniową w nowych regulacjach

 • Dane osobowe/ dane osobowe szczególnie chronione i tajemnica ubezpieczeniowa – zakresy pojęć
 • Współadministratorzy na rynku ubezpieczeniowym przy powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 • Nowe elementy umowy powierzenie przetwarzania danych osobowych
 • Regulacje dotyczące outsourcingu ubezpieczeniowego
 • Outsourcing zadań administratora bezpieczeństwa informacji (inspektora ochrony danych) w u.o.d.o. i RODO
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Xawery
Konarski

Przekazywanie danych osobowych stanowiących tajemnicę ubezpieczeniową za granicę i wymiana danych objętych tajemnicą ubezpieczeniową

 • Przekazywanie d.o. w outsourcingu do państwa trzeciego w u.o.d.o.
 • Przekazywanie d.o. w outsourcingu do państwa trzeciego w RODO
 • Przekazywanie d.o. w outsourcingu do państwa trzeciego w u.d.u.r.
 • Istniejące ograniczenia wymiany danych objętych tajemnicą ubezpieczeniową w u.d.u.r.
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Dr
Grzegorz
Sibiga

Skutki nieuprawnionego udostępnienia danych objętych tajemnicą ubezpieczeniową na gruncie ogólnego rozporządzenia

15:30
av

Paweł
Stykowski

Komu i kiedy można udostępniać dane objęte tajemnicą ubezpieczeniową? - problemy praktyczne

16:30

Zakończenie warsztatu; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Outsourcing danych osobowych stanowiących tajemnicę ubezpieczeniową w nowych regulacjach
 • Przekazywanie danych osobowych stanowiących tajemnicę ubezpieczeniową za granicę i wymiana danych objętych tajemnicą ubezpieczeniową
 • Skutki nieuprawnionego udostępnienia danych objętych tajemnicą ubezpieczeniową na gruncie ogólnego rozporządzenia
 • Komu i kiedy można udostępniać dane objęte tajemnicą ubezpieczeniową? - problemy praktyczne

Dlaczego warto wziąć udział:

Ousourcing czynności ubezpieczeniowych stał się codziennością dla zakładów ubezpieczeń. Nie ma wątpliwości, że Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – RODO, które weszło w życie 25 maja 2016 r. stanowi rewolucję dla przedsiębiorstw, które będą rozliczane w ramach prowadzonych działalności z szeroko pojętej ochrony danych. Z uwagi na fakt, iż zakłady ubezpieczeń to instytucje zaufania publicznego, outsourcing musi być realizowany z w sposób przemyślany, chroniący interesy zakładu ubezpieczeń i jego klientów.
W odpowiedzi na potrzeby rynku, przygotowaliśmy dla Państwa spotkanie, podczas którego zostaną omówone najważniejsze i problematyczne dla rynku kwestie dotyczące ochrony danych i tajemnicy ubezpieczeniowej w outsourcingu.

Grupa docelowa:

Warsztaty kierujemy do przedstawicieli zakładów ubezpieczeniowych, w szczególności do osób odpowiedzialnych za ochronę danych ubezpieczeniowych i tajemnicę ubezpieczeniową w outsourcingu z działów:

 • prawnego
 • compliance
 • kontrolingu
 • ds. outsourcingu
 • operacyjnego
 • oceny ryzyka

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 19.05.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 19.05.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Ochrona danych ubezpieczeniowych i tajemnica ubezpieczeniowa w outsourcingu „Warsztacie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Warsztacie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Warsztacie wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 595 zł + 23% VAT do 19.05.2017 r.

  2. 1 895 zł + 23% VAT po 19.05.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Warsztacie obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Warsztatu, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 27.06.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Ochrona danych ubezpieczeniowych i tajemnica ubezpieczeniowa w outsourcingu (dalej: „Warsztat”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Warsztat odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Warsztatu i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Warsztacie.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Warsztatu i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Warsztatu, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 19.05.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 19.05.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Warsztacie, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Warsztat odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Warsztacie.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Warsztat, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Warsztacie o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Warsztacie, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Warsztatu.

 

Prowadzący

avatar

Paweł Stykowski

Dyrektor Biura Prawnego, InterRisk

avatar

Xawery Konarski

Adwokat, Starszy Partner, Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

avatar

Dr Jan Byrski

Adwokat, Partner, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

avatar

Dr Grzegorz Sibiga

Adwokat, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Partnerzy