Obligacje CoCos i ich wykorzystanie na polskim rynku finansowym. Praktyczne wskazówki dotyczące emisji i inwestycji

Grupa tematyczna: Banki, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Domy maklerskie, Towarzystwa funduszy inwestycyjnych, Finanse, Instytucje Finansowe

Tagi: CoCos | Obligacje | Obligacje kapitałowe

Data: 21-22.10.2020r.

Cena:
895 zł/os. > 02.10-22.10.2020

Program

Dzień I
9:00

Logowanie na platformę

9:30

Rozpoczęcie webinaru

BLOK I

Po co emitować CoCos? Zestawienie zalet i wad

 • CoCos vs inne formy finansowania kapitału regulacyjnego banków  
 • CoCos emitowane przez banki (AT1) a CoCos emitowane przez ubezpieczycieli (RT1) - podstawowe różnic
 • Zagadnienia podatkowe 
Mateusz Małek

Mateusz Małek

11:30

Przerwa

12:30

BLOK II

Po co inwestować w CoCos i kto może nabywać te instrumenty?

 • Czy krajowi inwestorzy instytucjonalni zapewnią popyt na obligacje CoCos polskich banków? (bariera popytowa czy podażowa)?
 • Krajowe ograniczenia kręgu nabywców CoCos
 • Ryzyka związane z obligacjami CoCos
Szymon Gil

Szymon Gil

14:30

Zakończenie dnia pierwszego

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:00

Logowanie na platformę

9:30

Rozpoczęcie webinaru

BLOK III

Jak wyemitować CoCos w Polsce? Obligacja kapitałowa - nowy instrument finansowy w prawie polskim

 • Pojęcie obligacji kapitałowej
 • Obligacje kapitałowe a obligacje podporządkowane - czy rozwój tych pierwszych wpłynie na spowolnienie rozwoju rynku obligacji podporządkowanych zaliczanych do Tier II?
 • Obligacje kapitałowe a obligacje wieczyste i obligacje zamienne
 • Proces emisyjny obligacji kapitałowych - zmiany w KSH.
 • Mechanizm absorpcji strat przez obligacje kapitałowe - kontraktowy vs. regulacyjny (BRRD)
 • Czy banki spółdzielcze będą emitować CoCos?
dr Aleksander Kowalski

dr Aleksander Kowalski

11:30

Przerwa

12:30

BLOK IV

Finansowanie banków obligacjami CoCos w Polsce na tle Europy - jaki jest potencjał rozwoju CoCos na rynku krajowym?

 • Obligacje CoCos jako skomplikowane instrumenty finansowe w rozumieniu MiFID 2
 • Pod jakim prawem emitować CoCos na eurorynku (m.in. w kontekście Brexitu)
Radosław Krzyżak

Radosław Krzyżak

14:00

Zakończenie dnia drugiego

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Lada moment, nowelizacją ustawy o obligacjach, do polskiego prawa wprowadzone zostaną długo oczekiwane obligacje kapitałowe, tzw. CoCos (contingent convertibles bonds). Projekt zakłada, że zdolność do emisji tego instrumentu miałyby posiadać wyłącznie banki krajowe, domy maklerskie, krajowe zakłady ubezpieczeń i krajowe zakłady reasekuracji, a biorąc pod uwagę podwyższone ryzyko i stopień skomplikowania, mogłyby być oferowane wyłącznie klientom profesjonalnym. To obligacje hybrydowe i zależności od okoliczności przyjmują cechy kapitału obcego (długu) bądź kapitału własnego (akcji). Wynika to z unikalnej konstrukcji tych obligacji, która zakłada, że w razie pogorszenia się sytuacji kapitałowej emitenta podlegają one automatycznie umorzeniu lub zamianie na kapitał własny. CoCos-y z powodzeniem wykorzystywane są w innych krajach, czy przyjmą się także w Polsce? Podczas naszego webinaru, grono ekspertów postara się odpowiedzieć na to pytanie i rozwiać wszelkie wątpliwości wokół tych instrumentów. Serdecznie zapraszamy!

 • Główne zagadnienia:
  Po co emitować CoCos? Zestawienie zalet i wad
 • Po co inwestować w CoCos i kto może nabywać te instrumenty?
 • Jak wyemitować CoCos w Polsce? Obligacja kapitałowa - nowy instrument finansowy w prawie polskim
 • Finansowanie banków obligacjami CoCos w Polsce na tle Europy - jaki jest potencjał rozwoju CoCos na rynku krajowym?

Grupa docelowa:
Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do przedstawicieli Banków, Towarzystw Ubezpieczeniowych, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych a także wszystkich innych osób zainteresowanych tą tematyką.

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 1.10.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 1.10.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Obligacje CoCos i ich wykorzystanie na polskim rynku finansowym. Praktyczne wskazówki dotyczące emisji i inwestycji „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 695 zł + 23% VAT do 1.10.2020 r.

  2. 895 zł + 23% VAT po 1.10.2020 r.

 3. Cena uczestnictwa w Wydarzeniu obejmuje prelekcje oraz materiały.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 20.10.2020 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Obligacje CoCos i ich wykorzystanie na polskim rynku finansowym. Praktyczne wskazówki dotyczące emisji i inwestycji (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 1.10.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 1.10.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Mateusz Małek

Mateusz Małek

Starszy Manager, Deloitte Banking & Insurance Strategy Team

dr Aleksander Kowalski

dr Aleksander Kowalski

Kierownik Zespołu w Departamencie Zgodności, Bank Pekao S.A.

Radosław Krzyżak

Radosław Krzyżak

Dyrektor Departamentu Prawnego, Michael / Ström Dom Maklerski S.A.

Szymon Gil

Szymon Gil

Dyrektor ds. Klientów Strategicznych, Michael / Ström Dom Maklerski S.A.

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij