Nowelizacja Ustawy o OZE- wpływ na system aukcyjny, systemy wsparcia i relacje z prosumentami

Grupa tematyczna: Energetyka

Tagi: OZE | Aukcje OZE | nowelizacja ustawy OZE | systemy wsparcia OZE

Data: 28-29.10.2019r.

Cena:
2795 zł/os. > 28.09-29.10.2019

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Nowelizacja ustawy OZE - najnowsze zmiany, różnice w dotychczasowych regulacjach, problemy interpretacyjne

 • Zmiany dotyczące umów przyłączeniowych dla istniejących projektów OZE
 • Określenie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej oraz ustalenie nowych cen referencyjnych
 • Nowy model rozliczeń – w jaki sposób funkcjonuje system rozliczeń po nowelizacji Ustawy o OZE 
 • Pakiet prosumencki - założenia i ich wpływ na rozwój OZE
 • Co dalej z jednostkową opłatą zastępczą?
Konrad Kosicki

Konrad Kosicki

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Omówienie zmian w systemie aukcyjnym wynikających z nowelizacji ustawy

 • Zasady uczestnictwa w aukcji i uczestnicy aukcji 
 • Kto może przystąpić do aukcji i w jaki sposób to zrobić 
 • Przygotowanie dokumentacji dopuszczającej do uczestnictwa w aukcji
 • System aukcyjny a zmiany w przyłączeniach OZE do sieci
 • Przedłużenie terminów obowiązywania systemu wsparcia
 • Obowiązek przedłużenia przez OSD umów przyłączeniowych
 • Ceny referencyjne i koszyki technologiczne
Tomasz Siek

Tomasz Siek

13:00

Przerwa na lunch

13:45

Praktyka związana z procesem aukcyjnym

 • Jak przygotować się do aukcji - przygotowanie projektu i oferty aukcyjnej oraz proces złożenie oferty 
 • Mechanizm systemu aukcyjnego i strategie aukcyjne - mechanika przeprowadzenia aukcji w praktyce 
 • Case study z przeprowadzonego procesu aukcyjnego
 • Obowiązki wytwórcy OZE po wygranej aukcji
Tomasz Siek

Tomasz Siek

15:15

Mechanizmy wsparcia dla wybranych instalacji OZE

 • System taryf gwarantowanych FIT (feed-in-tariff) oraz system dopłat do ceny rynkowej FIP (feed-in premium)
 • Zasady sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej w systemach FIT/FIP
 • Dopuszczalność zmiany kwalifikacji instalacji w systemach FIT/FIP
 • Rodzaje i charakter zobowiązań w systemach FIT/FIP
 • Certyfikacja energii pochodzącej z OZE
Grzegorz Skarżynski

Grzegorz Skarżynski

16:45

Zakończenie I dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Korporacyjne umowy PPA

 • Typy zawieranych kontraktów (PPA typu on-site, PPA typu near site direct wire, PPA typu off site)
 • Sposoby rozliczeń między stronami
 • Sposoby kontrolowania przez klienta
 • Instrumenty finansowego zabezpieczenia umów
 • Umowy PPA jako alternatywa dla aukcji
 • Międzynarodowe trendy rynkowe
Michał Andruszkiewicz

Michał Andruszkiewicz

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Wzmacnianie mechanizmu gwarancji pochodzenia

 • Omówienie zmian w przepisach wynikających z nowelizacji ustawy
 • Możliwość wykorzystania polskich gwarancji pochodzenia na rynkach europejskich 
 • Charakterystyka rynków zagranicznych
 • Rejestr Świadectw Pochodzenia- omówienie i podsumowanie  
Kacper Sędek

Kacper Sędek

13:00

Przerwa na lunch

13:45

Rozliczanie ujemnego salda

 • Instrukcja Rozliczeń Ujemnego Salda
 • Rozpatrywanie wniosku o pokrycie ujemnego salda (schemat, udostępnianie danych pomiarowych, wyliczanie ujemnego salda, waloryzacja ceny aukcyjnej, „kwota bezsporna”)
 • Rozliczanie ujemnego salda za pomocą formularza elektronicznego
 • Najczęściej popełniane błędy
Maciej Chrost

Maciej Chrost

14:45

Systemy wsparcia kogeneracji

 • Rodzaje wsparcia dla istniejących, modernizowanych i nowych instalacji
 • Ustalanie wysokości wsparcia w różnych wariantach
 • Koszyki aukcyjne
Wojciech Andrzejewski

Wojciech Andrzejewski

15:45

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Nowelizacja ustawy OZE - najnowsze zmiany, różnice w dotychczasowych regulacjach, problemy interpretacyjne
 • Omówienie zmian w systemie aukcyjnym wynikających z nowelizacji ustawy
 • Praktyka związana z procesem aukcyjnym
 • Korporacyjne umowy PPA
 • Mechanizmy wsparcia dla wybranych instalacji OZE

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji:

9 sierpnia br. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Ustawa ta wprowadza wiele istotnych zmian m. in w zakresie przeprowadzania aukcji OZE czy obrotu gwarancjami pochodzenia. Poszerza ona definicję prosumenta oraz dostosowuje obecne przepisy do zmian na rynku energii. Reguluje także kwestie związane z okresem obowiązywania umów przyłączeniowych, a także umożliwia i określa warunki na jakich przeprowadzone zostaną tegoroczne aukcje.
Na naszym wydarzeniu omówione zostaną najnowsze zmiany związane z nowelizacją ustawy, różnice w dotychczasowych regulacjach i związane z tym problemy interpretacyjne. Omówiona zostanie kwestia tegorocznych aukcji zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Nasi eksperci opowiedzą o mechanizmach wsparcia dla wybranych instalacji OZE, a także wyjaśnią jak w kontekście zmian ujętych w nowelizacji wyglądać ma wzmacnianie mechanizmu gwarancji pochodzenia. Poruszony zostanie również temat korporacyjnych umów PPA w związku z czym postaramy się odpowiedzieć na pytanie czy stanowią one realną alternatywę dla systemu aukcyjnego.

Grupa docelowa:

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli branży energetycznej (firm wytwarzających energię elektryczną i podmiotów planujących inwestycje w OZE) w szczególności dyrektorów, kierowników i specjalistów z działów.:

 • OZE
 • Energetycznych
 • Finansowych
 • Technicznych
 • Sprzedaży
 • Obrotu energią
 • Handlu Energią
 • Rozliczeń Energii Elektrycznej
 • Badań i Rozwoju

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 27.09.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 27.09.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Nowelizacja Ustawy o OZE- wpływ na system aukcyjny, systemy wsparcia i relacje z prosumentami „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 13.09.2019 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 27.09.2019 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 27.09.2019 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 27.10.2019 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Konferencji obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Konferencji;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Nowelizacja Ustawy o OZE- wpływ na system aukcyjny, systemy wsparcia i relacje z prosumentami (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 27.09.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 27.09.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

Konrad Kosicki

Konrad Kosicki

Adwokat, Counsel, Kancelaria Gide

Wojciech Andrzejewski

Wojciech Andrzejewski

Radca Prawny, Wspólnik, Kancelaria Prawna Piszcz, Norek i Wspólnicy

Michał Andruszkiewicz

Michał Andruszkiewicz

Counsel, Departament Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych, Kancelaria CMS

Kacper Sędek

Kacper Sędek

Towarowa Giełda Energii

Tomasz Siek

Tomasz Siek

Niezależny ekspert

Grzegorz Skarżynski

Grzegorz Skarżynski

Niezależny ekspert

Maciej Chrost

Maciej Chrost

Dyrektor Biura Planowania i Rozliczeń w spółce Zarządca Rozliczeń S.A.

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij