Nowe otoczenie prawne, cyfryzacja procesu budowlanego oraz przepisy techniczne i ich wpływ na realizację umów o roboty budowlane

Grupa tematyczna: Branża budowlana, Prawo

Data: 30-01.12.2020r.

Cena:
1995 zł/os. > 04.11-30.11.2020

Program

Dzień I
9:15

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Duża nowelizacja Prawa Budowlanego 2020

 • Nowa definicja obszaru oddziaływania
 • Zmiany wymogów w zakresie projektu budowlanego
 • Zmiany w zakresie sprawdzania projektów budowlanych przez organy
 • Nowe wymogi przed rozpoczęciem robót budowlanych
 • Nowe kary za nielegalne użytkowanie budynków
 • Przeniesienie, wygaśnięcie, nieważność pozwolenia na budowę – nowe zasady
 • Zmiany w zakresie wydawania warunków przyłączenia mediów
dr inż. Rafał Dybicz

dr inż. Rafał Dybicz

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Nowe przepisy techniczne dot. efektywności energetycznej budynków od 1 stycznia 2021 r.

 • Nowe warunki techniczne dotyczące poprawy efektywności energetycznej dla nowo powstających budynków
 • Unijna dyrektywa EPBD - redukcja zużycia energii i emisji CO2 w budownictwie
Piotr Krysik

Piotr Krysik

13:00

Przerwa na lunch

13:45

Zmiany w zakresie realizacji umów o roboty budowlanych w kontekście ostatnich zmian prawnych: prawo cywilne, prawo zamówień publicznych

 • Wpływ przepisów Tarczy Antykryzysowej na proces budowlany, realizacja inwestycji w obliczu pandemii
 • Nowelizacja prawa geodezyjnego i kartograficznego z 2020r.
15:00

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:15

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Kwestie prawne dotyczące umów o prace projektowe - procesy sądów ds. własności intelektualnej. Nowe uprawnienia dowodowe stron od 1 lipca 2020

 • Prawa autorskie do projektu budowlanego
 • Uregulowanie nadzoru autorskiego
 • Wyspecjalizowane sądy do spraw własności intelektualnej – jak będą wyglądać postępowania?
 • Nowe środki obrony przed zarzutami naruszenia cudzych praw własności intelektualnej: powództwo wzajemne oraz powództwo o ustalenie)
Ewa Niesiobędzka-Krause

Ewa Niesiobędzka-Krause

Andrzej Przytuła

Andrzej Przytuła

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Cyfryzacja procesu budowlanego – internetowe wnioski i pozwolenia

 • Jak wygląda obecnie proces składania wniosków i wydawania zgód?
 • Planowane kolejne etapy cyfryzacji:
  • Wprowadzenie Elektronicznego Dziennika Budowy 2020/2021
  • e-CRUB - Centralny Rejestr Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane
  • Konto inwestora w serwisie e-budownictwo
13:00

Przerwa na lunch

13:45

Roszczenia w warunkach kontraktowych: terminowe i finansowe, dokumentowanie roszczeń, przedawnienie roszczeń

 • Odstąpienie od umowy przez zamawiającego: odstąpienie a upadłość wykonawcy
 • Zawieszenie robót i odstąpienie przez wykonawcę: gwarancja zapłaty
 • Odpowiedzialność wykonawcy za działania i zaniechania podwykonawcy i dalszych podwykonawców
 • Zabezpieczenia w umowie o roboty budowlane (kaucja, gwarancja bankowa/ ubezpieczeniowa, zastrzeżenie kar umownych)
 • Rozstrzyganie sporów – alternatywne metody rozstrzygania sporów: mediacje, negocjacje, postępowania rozjemcze, sąd arbitrażowy
Mirosław Skrycki

Mirosław Skrycki

Maciej Wałejko

Maciej Wałejko

15:00

Zakończenie warsztatu; wręczenie certyfikatów

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Duża nowelizacja Prawa Budowlanego 2020
 • Nowe przepisy techniczne dot. efektywności energetycznej budynków od 1 stycznia 2021r. 
 • Wpływ przepisów Tarczy Antykryzysowej na proces budowlany, realizacja inwestycji w obliczu pandemii 
 • Kwestie prawne dotyczące umów o prace projektowe - procesy sądów ds. własności intelektualnej
 • Cyfryzacja procesu budowlanego

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Magdalena Ratajczyk

Business Advisor
Business Advisory Department
M: +48 575 300 528
e-mail: m.ratajczyk@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 3.11.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 3.11.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Nowe otoczenie prawne, cyfryzacja procesu budowlanego oraz przepisy techniczne i ich wpływ na realizację umów o roboty budowlane „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1495 zł + 23% VAT do 3.11.2020 r.

  2. 1995 zł + 23% VAT po 3.11.2020 r.

 3. Cena uczestnictwa w Wydarzeniu obejmuje prelekcje oraz materiały.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 29.11.2020 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Nowe otoczenie prawne, cyfryzacja procesu budowlanego oraz przepisy techniczne i ich wpływ na realizację umów o roboty budowlane (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 3.11.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 3.11.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

dr inż. Rafał Dybicz

dr inż. Rafał Dybicz

MKREngieering

Piotr Krysik

Piotr Krysik

Specjalista w zespole ds. budownictwa Krajowej Agencji Poszanowania Energii

Ewa Niesiobędzka-Krause

Ewa Niesiobędzka-Krause

Rzecznik Patentowy, Partner w KONDRAT i Partnerzy

Andrzej Przytuła

Andrzej Przytuła

Adwokat, Partner w KONDRAT i Partnerzy

Mirosław Skrycki

Mirosław Skrycki

Adwokat, Wspólnik, BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy sp.k.

Maciej Wałejko

Maciej Wałejko

Adwokat, BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy sp.k.

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij