Nowa ustawa antylichwiarska – ostre ograniczenia i kary dla pożyczkodawców

Grupa tematyczna:
Banki, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Domy maklerskie, Towarzystwa funduszy inwestycyjnych, Finanse

Data: 17.05.2017 r.

Cena: 1395 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

NOWE LIMITY KOSZTÓW DLA KREDYTÓW KONSUMENCKICH

 • Istota zmian w ustawie o kredycie konsumenckim.
 • Opinie co do projektowanych zmian złożone w procesie legislacyjnym.
 • Wpływ proponowanych zmian na działalność firm pożyczkowych.
 • Nowe limity a modele pożyczania powstałe po marcu 2016 r.
 • Sankcje za naruszenie nowych przepisów
11:00

Przerwa kawowa

11:30

WPROWADZENIE LIMITÓW KOSZTÓW DLA PRODUKTÓW FINANSOWYCH

 • Istota zmian w ustawie prawo bankowe i o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.
 • Wpływ proponowanych zmian na działalność kredytowo-pożyczkową banków i skoków.
 • Sankcje za naruszenie nowych przepisów
13:00

Lunch

14:00

LIMIT ŁĄCZNYCH KOSZTÓW UDZIELENIA ŚWIADCZENIA DLA ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH

 • Istota zmian w kodeksie cywilnym – pojęcie łącznych kosztów udzielenia świadczenia vs. pojęcie kosztów pozaodsetkowych
 • Zasięg podmioty i przedmiotowy regulacji
 • Limit łącznych kosztów udzielenia świadczenia a przepisy szczególne (dotyczące kosztów pozaodsetkowych dla banków i SKOKów, dotyczące odsetek maksymalnych, przepisy ustawy o obligacjach)
 • Opinie co do proponowanych zmian złożone w procesie legislacyjnym
 • Wpływ proponowanych zmian dla działalności podmiotów finansowych, w tym dla banków, firm pożyczkowych, rynku obligacji
 • Sankcje za naruszenie nowych przepisów
15:00

ZMIANY W ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA NARUSZANIE LIMITÓW

16:00

Zakończenie szkolenia i rozdanie certyfikatów

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Nowe limity kosztów dla kredytów konsumenckich
 • Wprowadzenie limitów kosztów dla produktów finansowych banków i skoków
 • Limit łącznych kosztów udzielenia świadczenia dla świadczeń pieniężnych
 • Zmiany w odpowiedzialności karnej za naruszanie limitów

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

Obniżenie limitów opłat i prowizji pobieranych w przypadku kredytu konsumenckiego, wprowadzenie ograniczeń wartości zabezpieczenia. Autorem regulacji jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Nowe ograniczenia dotyczące pozaodsetkowych kosztów kredytu weszły w życie w marcu 2016 roku. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy, który przewiduje dalsze zaostrzenie warunków pożyczania konsumentom. Chociaż regulacja, zgodnie z uzasadnieniem, ma przede wszystkim chronić klientów padających ofiarą lichwiarzy, to jej skutki mogą dotknąć także klientów banków.

Grupa docelowa:

Warsztat skierowany jest do sektora finansowego w szczególności do:

 • przedstawicieli działów prawnych
 • przedstawicieli działów compliance
 • obsługi klienta
 • dyrektorów
 • specjalistów
 • kadry managerskiej

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 21.04.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 21.04.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Nowa ustawa antylichwiarska – ostre ograniczenia i kary dla pożyczkodawców „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 195 zł + 23% VAT do 21.04.2017 r.

  2. 1 395 zł + 23% VAT po 21.04.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 16.05.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Nowa ustawa antylichwiarska – ostre ograniczenia i kary dla pożyczkodawców (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 21.04.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 21.04.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Piotr Smołuch

Adwokat, Kancelaria BSWW Legal & Tax

avatar

Piotr Ćwiertniewski

Radca prawny, Kancelaria BSWW Legal & Tax

avatar

Janusz Szeliński

Adwokat, Kancelaria BSWW Legal & Tax

avatar

Łukasz Piekarski

Adwokat, Kancelaria BSWW Legal & Tax

avatar

Jakub Salwa

Adwokat, Kancelaria BSWW Legal & Tax

Partnerzy