Najnowsze zmiany prawne i trendy w OZE

Grupa tematyczna: Energetyka, Grupy kapitałowe, Prawo

Tagi: OZE | PV | offshore | fotowoltaika

Data: 27-28.09.2021r.

Cena:
2795 zł/os. > 31.08-28.09.2021

Program

Dzień I
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Najnowsze i projektowane zmiany prawne

 • Projektowane zmiany
 • Rola agregatorów energii

Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Piotr Szwarc, Kancelaria CCLaw

10:00

Wpływ zmian ustawy OZE i Prawa energetycznego na możliwość korzystania z zielonej energii przez przedsiębiorców

Witold Chmarzyński, Kancelaria CCLaw

10:45

Przerwa

11:00

Programy wsparcia dla wytwórców energii z OZE

 • Przyszłość aukcji OZE
 • Systemy FIT/FIP
 • Ograniczenie obowiązków koncesyjnych

Piotr Szwarc, Kancelaria CCLaw

Witold Chmarzyński, Kancelaria CCLaw

12:30

Przerwa na lunch

13:30

Umowy PPA w praktyce

 • Charakterystyka
 • Negocjowanie
 • Zabezpieczenie interesów stron
 • Bankowalność umów
 • Linia bezpośrednia sprzedaży energii elektrycznej - przeszkody regulacyjne i możliwe alternatywy

Hanna Przezwicka, Kancelaria WKB

15:00

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Spółdzielnie energetyczne i klastry energii

 • Miejsce na rynku i korzyści wynikające z uczestnictwa w zrzeszeniach

Piotr Budzisz, Krajowa Izba Klastrów Energii

Maciej Sołtysik, Instytutu Projektów i Analiz

10:00

Rynek lądowej energetyki wiatrowej w Polsce

 • Perspektywy rozwoju
 • Liberalizacja zasady 10h

Ernest Łuczak,
Eversheds Sutherland

Katarzyna Wusaty,
Eversheds Sutherland

10:45

Przerwa

11:00

Magazyny energii

 • Obowiązki podmiotów wykonujących działalność gospodarczą w sektorze magazynowania energii elektrycznej
 • Zasadnicze kierunki zastosowania technologii magazynowania na rynku energii elektrycznej
 • Opłacalność instalacji hybrydowej OZE z magazynem energii
 • Zastosowanie magazynów w praktyce dla inwestorów w celu wzrostu autokonsumpcji energii produkowanej z OZE i operatorów w celu stabilizacji napięcia w sieci

Kamil Talar, NRG Storage

dr inż. Andrzej Lechowicz, Wykładowca Politechniki Opolskiej

12:30

Przerwa na lunch

13:30

Wykorzystanie i magazynowanie wodoru

 • Czy wodór może stać się najlepszym sposobem magazynowania energii?

Marek Foltynowicz,
Klaster Technologii Wodorowych

14:15

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Podczas warsztatu omówione zostaną wszystkie najnowsze i planowane zmiany prawne. Poruszymy także zagadnienia techniczne oraz biznesowe, a także obecne trendy OZE.

Główne zagadnienia:

 • Nowelizacja ustawy o OZE i ustawy prawo energetyczne
 • Programy wsparcia dla wytwórców energii z OZE
 • Umowy PPA w praktyce
 • Spółdzielnie energetyczne i klastry energii
 • Rynek lądowej energetyki wiatrowej w Polsce
 • Magazyny energii – zagadnienia techniczne i biznesowe
 • Wykorzystanie i magazynowanie wodoru

Warsztat w formule hybrydowej

Każdemu uczestnikowi dajemy dwie możliwości: spotkanie face to face z reprezentantami branży i prelegentami lub jeśli wolisz, udział w wydarzeniu w formule live streamingu. Wszystkie wystąpienia dostarczymy do Twojego domu lub biura w czasie rzeczywistym. Po wydarzeniu otrzymasz certyfikat ukończenia warsztatu, a także wszystkie materiały przygotowane przez Prelegentów w formie elektronicznej. Niezależnie od tego, jaką formułę wybierzesz, zakres dostarczanych treści jest taki sam. Wybór formuły uczestnictwa online nie wpływa na jakość merytorycznego przekazu i wartość poszczególnych wystąpień. Nasz cel to zadowolenie wszystkich, którzy wezmą udział w warsztacie, a także utrzymanie standardów merytorycznych i organizacyjnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Grupa docelowa:
Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli branży energetycznej, firm wytwarzających energię elektryczną i podmiotów planujących inwestycje w OZE, a także wszystkich innych osób zainteresowanych tą tematyką.

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Patrycja Nowak

Senior Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 200 890
e-mail: p.nowak@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julianna Bukowska

Senior Project Manager
Conferences Department
M: +48 534320075
e-mail: j.bukowska@mmcpolska.pl

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 30.08.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 30.08.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Najnowsze zmiany prawne i trendy w OZE „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 16.08.2021 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 30.08.2021 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 30.08.2021 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 27.09.2021 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Najnowsze zmiany prawne i trendy w OZE (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 30.08.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 30.08.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Ernest Łuczak

Ernest Łuczak

Adwokat w zespole kontraktów publicznych i energetyki w polskim biurze Eversheds Sutherland

Piotr Szwarc

Piotr Szwarc

Adwokat, Kancelaria CCLaw

Witold Chmarzyński

Witold Chmarzyński

Radca Prawny, Kancelaria CCLaw

Hanna Przezwicka

Hanna Przezwicka

Associate, Kancelaria WKB

Piotr Budzisz

Piotr Budzisz

Członek Zarządu, Krajowa Izba Klastrów Energii

Kamil Talar

Kamil Talar

Manager ds. magazynów energii, NRG Storage

dr inż. Andrzej Lechowicz

dr inż. Andrzej Lechowicz

Wykładowca Politechniki Opolskiej

Departament Źródeł Odnawialnych

Departament Źródeł Odnawialnych

Urząd Regulacji Energetyki

Marek Foltynowicz

Marek Foltynowicz

Ekspert ds. wodoru, Klaster Technologii Wodorowych

Katarzyna Wusaty

Katarzyna Wusaty

Radca Prawny, Senior Associate w zespole kontraktów publicznych i energetyki w polskim biurze Eversheds Sutherland

Maciej Sołtysik

Maciej Sołtysik

Prezes Zarządu Instytutu Projektów i Analiz

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij