Nabycie projektu deweloperskiego ready to build

Grupa tematyczna: Branża budowlana, Branża deweloperska

Data: 28.03.2017r.

Cena:
1495 zł/os. > 25.02-29.03.2017

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Przenoszenie praw i obowiązków umów i praw do projektu oraz istotne zapisy umów nabycia części projektu lub projektu w części zrealizowanego

 • Sposoby nabycia nieruchomości – umowy nabycia nieruchomości, przekształcenia podmiotów gospodarczych, współpraca w formie joint-venture
 • Istotne zapisy umowy sprzedaży nieruchomości z gotowym projektem
 • Zbycie części projektu lub projektu w toku realizacji – aspekty praktyczne, w tym podział nieruchomości i wykonanie zobowiązań przez użytkowników wieczystych
 • Cesje umów z uczestnikami procesu budowlanego
Marcin Płoszka

Marcin Płoszka

11:00

Analiza prawna nieruchomości – na co zwrócić uwagę przy zakupie projektu „ready to build”

 • Cel sporządzenia analizy prawnej nieruchomości z gotowym projektem i zakres dokumentów niezbędnych do jej wykonania
 • Istotne zapisy umów z architektem i prawa autorskie
 • Istotne zapisy umów wykonawczych i podwykonawczych
 • Obciążenia nieruchomości
 • Przeniesienie praw, pozwoleń i decyzji administracyjnych związanych z nieruchomością
Paulina Domonik

Paulina Domonik

11:45

Przerwa kawowa

12:15

Przenoszenie decyzji administracyjnych

 • Decyzje przenaszalne i nieprzenaszalne
 • Pozyskiwanie zgody na przeniesienia pozwolenia na budowę
 • Przenoszalność zgód, opinii i uzgodnień
 • Korzystanie z jednej decyzji przez kilka podmiotów łączenie, podział i przekształcenie a sukcesja administracyjnoprawna
 • Odpowiedzialność przenoszącego za ewentualne prawne decyzji
Renata Robaszewska

Renata Robaszewska

13:45

Przerwa na lunch

14:30

Kwestie zapalne – jakie spory wynikać mogą z nabycia projektu „ready to build”

 • Roszczenia przysługujące inwestorowi względem uczestników procesu budowlanego z tytułu wad projektowych i wykonawczych
 • Podział odpowiedzialności pomiędzy inwestorów
 • Prawa autorskie do projektu budowlanego i roszczenia z tym związane
 • Wybrane zagadnienia odpowiedzialności inwestora (dewelopera) w stosunkach sąsiedzkich
 • Case study
Aleksandra Grzechnik

Aleksandra Grzechnik

15:45

Dokumentacja budowy i praktyczne problemy na budowie

 • Analiza techniczna projektu - najważniejsze kwestie
 • Prawo budowlane, a przekazanie dziennika budowy
 • Dokumentacji budowy w przypadku przejmowania zaawansowanej inwestycji przez nowego inwestora
 • Case study
mgr inż. Oskar Sarnecki

mgr inż. Oskar Sarnecki

17:00

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Przenoszenie praw i obowiązków umów i praw do projektu oraz istotne zapisy umów nabycia części projektu lub projektu w części zrealizowanego
 • Analiza prawna nieruchomości – na co zwrócić uwagę przy zakupie projektu „ready to build”
 • Przenoszenie decyzji administracyjnych
 • Kwestie zapalne – jakie spory wynikać mogą z nabycia projektu „ready to build”
 • Dokumentacja budowy i praktyczne problemy na budowie

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

Prowadzenie inwestycji budowlanej to niezwykle skomplikowany proces. W przypadku, gdy dochodzi do nabycia nieruchomości z projektem gotowym do realizacji lub do nabycia projektu w części zrealizowanego, należy dokonać szeregu czynności zabezpieczających interes inwestora. W szczególności należy zadbać o prawidłowe przeniesienie praw i obowiązków z wcześniej zawartych umów oraz o przeniesienie na nowego inwestora decyzji administracyjnych. W praktyce transakcje dotyczące przejęcia nieruchomości są problematyczne.
Wychodząc naprzeciw powyższym problemom, zapraszamy Państwa na warsztat, podczas którego nasi Eksperci podzielą się z Państwem kompleksową wiedzą dotyczącą problematycznych aspektów nabycia części lub całości projektu deweloperskiego z rozpoczętym, zaawansowanym lub zakończonym procesem inwestycyjnym.

Grupa docelowa:

Szkolenie jest adresowane przedstawicieli firm deweloperskich, w szczególności do pracowników działów:

 • inwestycji
 • przygotowania i realizacji inwestycji
 • rozwoju

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 24.02.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 24.02.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Nabycie projektu deweloperskiego ready to build „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 195 zł + 23% VAT do 24.02.2017 r.

  2. 1 495 zł + 23% VAT po 24.02.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 27.03.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Nabycie projektu deweloperskiego ready to build (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 24.02.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 24.02.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

Aleksandra Grzechnik

Aleksandra Grzechnik

Radca Prawny, Robaszewska & Płoszka Radcowie Prawni

Marcin Płoszka

Marcin Płoszka

Radca prawny, Wspólnik Kancelaria Robaszewska & Płoszka, Radcowie Prawni

Paulina Domonik

Paulina Domonik

Aplikant Adwokacki, Robaszewska & Płoszka Radcowie Prawni

Renata Robaszewska

Renata Robaszewska

Radca Prawny, Kancelaria Robaszewska & Płoszka

mgr inż. Oskar Sarnecki

mgr inż. Oskar Sarnecki

Associate Director, Gleeds Polska sp. z o.o.

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij