Mistrz prezentacji – sztuka wystąpień publicznych

Grupa tematyczna:
Rozwój osobisty

Data: 28-29.08.2017 r.

Cena: 1695 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
8:30

Rejestracja i poranna kawa

9:00

Komunikacja niewerbalna

 • Efekt pierwszego wrażenia
 • Panowanie nad gestami i mikrogestami
10:30

Przerwa kawowa

10:45

Komunikacja niewerbalna c.d.

 • Dopasowanie gestykulacji i mimiki do stylu i osobowości mówcy
 • Praktyczne ćwiczenia rozwijające umiejętność komunikowania się niewerbalnego
12:15

Komunikacja werbalna

 • Ćwiczenia na pracą z głosem/emisja głosu
 • Dykcja, artykulacja, akcentowanie, tempo mówienia, siła głosu, wymowa
13:30

Przerwa na lunch

14:45

Prowadzenie prezentacji

 • Radzenie sobie ze stresem
 • Utrzymywanie kontaktu emocjonalnego z odbiorcą
 • Techniki podtrzymywania uwagi
 • Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w trakcie szkolenia
 • Odpowiadanie na pytania z sali
 • Najczęściej popełniane błędy
 • Znalezienie własnego stylu
15:15

Zakończenie pierwszego dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
8:30

Skuteczne techniki w wystąpieniach

 • Pewność siebie w wystąpieniach na początku spotkania w trakcie i na końcu - kotwiczenie pozytywnych myśli
10:00

Przerwa kawowa

10:15

Warsztat z kamerą budujący pewność siebie

 • Indywidualne wystąpienia uczestników szkolenia
 • Modulacja głosem, wykorzystywanie pauz
 • Kontakt wzrokowy
 • Postawa ciała i gestykulacja
12:15

Przerwa na lunch

13:00

Warsztat z kamerą budujący pewność siebie c.d.

 • Dynamika na siedząco i stojąco
 • Komunikacja dwustronna
 • Pewność wypowiedzi
 • Indywidualny feedback/informacja zwrotna od trenera i analiza nagrania
15:00

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Cele szkolenia

Wystąpienia publiczne - na to słowo często ludzi ogarnia paraliż. To nie zawsze talent, lecz umiejętność, którą można nabyć. Każdy z nas codziennie występuje w gronie przyjaciół, rodziny, w pracy - róbmy to dobrze! Na zajęciach nauczą się Państwo, jak dopasować styl wystąpienia do potrzeb audytorium, jak zredukować tremę towarzyszącą występom oraz jak przekazać treść swojego przemówienia w sposób jak najbardziej profesjonalny, a jednocześnie zrozumiały. Dowiedzą się Państwo również, jak radzić sobie z trudnymi pytaniami słuchaczy i wybrnąć z kłopotliwych sytuacji.
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej i teoretycznej wiedzy z zakresu wystąpień publicznych, zdobycie umiejętności utrzymywania kontaktu wzrokowego z grupą, poznanie roli pierwszego wrażenia oraz zrozumienie istoty profesjonalnej mowy ciała. W trakcie szkolenia będzie duża ilość ćwiczeń praktycznych, które pomagają w usprawnieniu głosu i eliminacji parajęzyka, a także w budowaniu pewności w przemawianiu. Głosem posługujemy się każdego dnia -  posługujmy się nim dynamicznie i z zaciekawianiem. Mając silniejszy głos stajemy się bardziej PEWNI. Osoby, które dobrze się komunikują i przemawiają, mają zdecydowanie prostszą drogę rozwoju swojej kariery. Każdy może być dobrym mówcą. Szukam w ludziach mocnych cech, aby na nich budować siłę profesjonalnych mówców.

Grupa docelowa

Adresatami szkolenia są osoby, których charakter pracy wiąże się  z koniecznością wystąpień publicznych w sferze biznesu. Zapraszamy managerów, coachów, trenerów, osoby prowadzące oficjalne spotkania biznesowe, osoby zainteresowane tematyką wywierania wpływu na grupę, chcących poznać tajniki perswazyjnej mowy ciała i wpływowego języka prezentacji.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 14.08.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 14.08.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Mistrz prezentacji – sztuka wystąpień publicznych „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu poza okresem promocyjnym wynosi:

  1. 1 695 zł + 23% VAT

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 27.08.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Mistrz prezentacji – sztuka wystąpień publicznych (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 14.08.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 14.08.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Damian Wilpert

Trener w dziedzinie wystąpień publicznych i technik sprzedaży

Partnerzy