Minimalizacja ryzyka odpowiedzialności w sektorze ubezpieczeniowym

Grupa tematyczna: Towarzystwa ubezpieczeniowe

Data: 07-08.11.2019r.

Cena:
2795 zł/os. > 05.10-08.11.2019

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Problemy związane z potrzebą analizy potrzeb klienta

 • APK – jak chronić interes przedstawiciela ubezpieczeniowego
 • Różnice w modelach APK
 • Problemy związane z oferowaniem polis grupowych
Beata Mrozowska-Bartkiewicz

Beata Mrozowska-Bartkiewicz

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Przebieg kontroli przeprowadzanej przez KNF

 • Kontrola a postępowanie wyjaśniające
 • Konsekwencje prawne kontroli
 • Najczęstsze nieprawidłowości na jakie zwraca uwagę KNF
 • Rozbieżności między Rekomendacją U a ustawą o dystrybucji ubezpieczeń
Bartosz Wojno

Bartosz Wojno

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Ryzyko w sektorze ubezpieczeniowym związane z działalnością Prezesa UOKiK

 • Postępowania w sprawie klauzul abuzywnych
 • Postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów
 • Ryzyka związane z ww. postępowaniami i sankcje (w tym kary pieniężne na osoby zarządzające)
Ewa Świderska

Ewa Świderska

15:30

Zakończenie pierwszego dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
8:30

Rejestracja i poranna kawa

9:00

Doświadczenia z wdrożenia dyrektywy IDD

Adam Malinowski

Adam Malinowski

10:30

Przerwa kawowa

11:00

Najczęstsze problemy związane z zawieraniem umowy ubezpieczenia

 • Dylematy dotyczące umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek
 • Zmiana ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach majątkowych – aspekty prawne
 • Rejestr zapisów niedozwolonych w umowach ubezpieczeniowych
Ewa Gryglewska

Ewa Gryglewska

12:30

Przerwa na lunch

13:30

Odpowiedzialność cywilna i kontraktowa brokera i agenta

 • Różnice w interpretacji prawa przez agenta/brokera i klienta
 • Odpowiedzialność poszczególnych pracowników za zarządzanie produktem ubezpieczeniowym
 • Najistotniejsze zmiany w kodeksie postępowania cywilnego
 • Przetwarzanie danych wrażliwych w kontekście najnowszych zmian prawnych
dr Aleksander Raczyński

dr Aleksander Raczyński

15:00

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Ubiegłoroczne kontrole przeprowadzane przez KNF wykazały szereg nieprawidłowości i problemów, z którymi aktualnie zmaga się branża ubezpieczeniowa. W związku z wejściem w życie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, wdrażającej dyrketywę IDD do polskiego porządku prawnego, zakres możliwości nadzoru oraz odpowiedzialności pracowników zakładów ubezpieczeń znacząco się zwiększyły. W czasie naszej konferencji, wybitni eksperci omówią od strony teoretycznej i praktycznej wszytkie problematyczne kwestie i wątpliwości z jakimi stykają się pracownicy sektora ubezpieczeniowego. Poruszą takie tematy jak: przebieg kontroli KNF, problemy związane z analizą potrzeb klienta oraz z zawieraniem umowy ubezpieczenia, zakres odpowiedzialności cywilnej i karnej agenta i brokera jak też przedstawią od strony praktycznej dotychczasowe doświadczenia z wdrożenia dyrektywy IDD. Ponadto omówione zostaną regulacje prawne, które obowiązują ubezpieczycieli oraz na co powinini się przygotować w nadchodzących miesiącach w tym zakresie.

Główne zagadnienia:

 • Problemy związane z analizą potrzeb klienta
 • Doświadczenia z wdrożenia dyrektywy IDD
 • Praktyczne problemy zawierania umowy ubezpieczenia
 • Odpowiedzialność cywilna i kontraktowa brokera i agenta
 • Przebieg kontroli KNF

Grupa docelowa:

Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy wszystkich przedstawicieli firm ubezpieczeniowych, którzy są odpowiedzialni m.in. za analizę potrzeb klienta, zawieranie umów, relacje z KNF oraz zarządzanie zgodnością. Warsztaty kierujemy przede wszystkim do działów:

 • Prawnego
 • Compliance
 • Ubezpieczeń
 • Bancassurance
 • Wsparcia sprzedaży

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 04.10.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 04.10.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Minimalizacja ryzyka odpowiedzialności w sektorze ubezpieczeniowym „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 20.09.2019 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 04.10.2019 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 04.10.2019 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 06.11.2019 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Konferencji obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Konferencji;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Minimalizacja ryzyka odpowiedzialności w sektorze ubezpieczeniowym (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 04.10.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 04.10.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

Adam Malinowski

Adam Malinowski

Ekspert w dziedzinie ubezpieczeń

Beata Mrozowska-Bartkiewicz

Beata Mrozowska-Bartkiewicz

Counsel, Radca prawny, Kancelaria DLA Piper

Ewa Gryglewska

Ewa Gryglewska

Ekspert ds. wsparcia prawnego, Radca prawny, UNIQA TU

dr Aleksander Raczyński

dr Aleksander Raczyński

Radca prawny, Kancelaria Kolegial

Bartosz Wojno

Bartosz Wojno

Radca prawny, Łyszkiewicz Tarasiuk Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.

Ewa Świderska

Ewa Świderska

Counsel, Kancelaria CMS

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij