Lead Generation - zaawansowany proces pozyskiwania klientów w sieci

Grupa tematyczna: Marketing i sprzedaż

Data: 27.11.2019r.

Cena:
1295 zł/os. > 06.11-27.11.2019

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Generowanie leadów – czyli jak pozyskiwać kontakty handlowe w internecie?

 • W jaki sposób identyfikować grupę docelową w sieci?
 • Jak skłaniać potencjalnych klientów do pozostawienia danych teleadresowych wraz ze zgodą na kontakt handlowy i marketingowy?
 • Co to jest lead i jakie są jego rodzaje?
 • Lejek sprzedażowy – od rekordu/użytkownika do klienta. W jaki sposób „przepychać” użytkownika by uczynić z niego klienta?
 • Model generowanie leadów w sieci– które narzędzia i formaty są najskuteczniejsze w procesie pozyskiwania danych online? B2C, B2B, B2B2C – od display/wideo przez content marketing i social media po e-mail i SEM -> analiza, przykłady, badania i praktyka
 • Taktyki i skuteczne sposoby pozyskiwania leadów w ramach B2C i B2B – jakie narzędzia online zapewniają najwyższą konwersję?
 • Dojrzewanie klienta, czyli lead nurturing w praktyce. Sprawdzone sposoby „pielęgnowania” kontaktów i „dorastania” do sprzedaży
11:00

Przerwa kawowa

11:15

WARSZTAT PRAKTYCZNY: Gra e-marketing - generowanie leadów sprzedażowych w praktyce - symulacja rynkowa

13:00

Przerwa na lunch

14:00

WWW, landing page i systemy transakcyjne od A do Z

 • Jak projektować efektywne strony WWW zachęcające do pozostawienia danych kontaktowych?
 • Strategiczny trójkąt sprzedażowej WWW – które elementy wpływają na wyższe konwersje i liczbę pozyskanych formularzy?
 • Sprzedażowe sposoby komunikacji za pośrednictwem WWW – co jest skuteczne, a co tylko zabiera czas użytkownika?
 • Copywriting i neuromarketing w kontekście sprzedaży online
 • Projektowanie formularza kontaktowego krok po kroku – najlepsze wzorce i typowe błęd
 • Czy i dlaczego użytkownicy kłamią przy wypełnianiu formularzy i w jaki sposób pozyskiwać wiarygodne dane?
 • Wnioski internetowe – jak projektować by zwiększać konwersje (kroki, postęp, etykiety, bodźce, itp.)?

Ćwiczenie praktyczne – WWW LP i formularze- projektowanie, ocena, analiza

15:30

Przerwa kawowa

15:40

Performance marketing i afiliacja – jak wykorzystać potencjał partnerów by sprzedawali nasze usługi?

 • Jak dobierać modele rozliczeniowe w zależności od celu kampanii?
 • Na czym polega performance i marketing afiliacyjny - jakie są jego modele?
 • Jak rozliczać się z partnerami i ile płacić? Efektywnościowe modele rozliczeń od klików do rozliczeń za sprzedaż
 • Automation Marketing w praktyce
 • Specyfika i funkcjonalność – jak wykorzystać automation marketing do identyfikacji i pozyskiwania klientów
 • Segmentacja i scoring – po co i jak
 • Komunikacja – formularze dynamiczne i e-mail marketing
 • Własne programy partnerskie (member gets member) online – czym motywować klientów by rekomendowali nasze usługi i produkty

Pomiar efektywności – jak mierzyć i optymalizować aktywność sprzedażową online?

 • Monitoring i optymalizacja działań – co mierzyć i jak optymalizować działania pro-sprzedażowe w sieci?
 • Jak interpretować dane w procesie lead generation?
 • Kalkulowanie kosztów w praktyce – od rekordu przez leada po klienta
 • Ile kosztuje użytkownik, potencjalny klient i faktyczna akcja online?
16:30

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Co by było gdyby sprzedawca sprzedawał tylko tym, którzy CHCĄ kupić?

 

Cele szkolenia:

 • Sposoby praktycznego definiowania i segmentowania odbiorców
 • Sztuka generowania zapytań (leadów) sprzedażowych
 • Projektowanie landing pages – aspekty praktyczne
 • Prezentacja narzędzi perswazji w sprzedaży online
 • Skuteczne narzędzia komunikacji z uwzględnieniem specyfiki sprzedaży online

Korzyści dla uczestników:

 • Poznanie kluczowych aspektów w zakresie  pozyskiwania leadów
 • Przedstawienie terminów, pojęć i żargonu branżowego związanego z e-leadami
 • Opanowanie sztuki doboru środków i narzędzi online do celów sprzedażowych
 • Pozyskanie umiejętności w zakresie metody rozliczeń przy współpracy z partnerami online oraz pomiar efektywności

Metodologia:

 • Forma wykładowo - warsztatowa bazująca na  przykładach z Polski i świata.
 • Prezentacja raportów i badań z rynku polskiego dotycząca specyfiki
 • Realizowanie adekwatnych do formy ćwiczeń z zakresu sprzedaży bezpośredniej jak i pozyskiwania leadów (sprzedaż pośrednia)
 • Dyskusje i wymiana spostrzeżeń

Do udziału zapraszamy:

 • Specjalistów ds. promocji, sprzedaży, handlu oraz marketingu zamierzających do rozpoczęcia działania w zakresie e-sprzedaży i generowania kontaktów online
 • e-marketerów odpowiadających lub planujących kampanie pozyskiwania kontaktów/klientów
 • kierowników i dyrektorów odpowiedzialni za działania w obszarze online na poziomie sprzedaży i marketingu
 • project managerów (kierowników projektów) zainteresowanych sprzedażą własnych produktów/usług i projektów w sieci

 

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 06.11.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 06.11.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Lead Generation - zaawansowany proces pozyskiwania klientów w sieci „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 095 zł + 23% VAT do 06.11.2019 r.

  2. 1 295 zł + 23% VAT po 06.11.2019 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 26.11.2019 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Lead Generation - zaawansowany proces pozyskiwania klientów w sieci (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 06.09.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 06.09.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

Artur Maciorowski

Artur Maciorowski

Trener, konsultant i publicysta w zakresie e-marketingu i e-biznesu

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij