Kontraktowanie usług IT i relacje z wykonawcą

Grupa tematyczna: Energetyka, Przemysł, FMCG i RETAIL, Branża budowlana, Branża deweloperska, Grupy kapitałowe, Centrum usług wspólnych, IT i nowe technologie, Prawo, Telekomunikacja, Banki

Tagi: IT | kontraktowanie usług IT | Chmura | Agile | Outsourcing | EBA | KNF | zakup IT

Data: 14-15.11.2019r.

Cena:
2795 zł/os. > 15.10-15.11.2019

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Wybór dostawcy usług IT - na co zwrócić uwagę i czym się kierować przy wyborze kontrahenta?

 • Analiza ryzyka związanego ze współpracą z dostawcą usług IT
 • Zarządzanie współpracą z dostawcami - dobre praktyki w zakresie kontroli i weryfikacji dostawcy
 • Zasady rozliczania usług IT z usługodawcą
Marzenna Miłek

Marzenna Miłek

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Kontraktowanie usług chmurowych - najlepsze praktyki

Szymon Ciach

Szymon Ciach

12:45

Przerwa na lunch

13:30

Agile w kontraktach i zakupach

 • Wejście organizacji w Agile
 • Agile w procesie zakupowym – zwinny proces zakupowy
 • Kontrakty Agile
Piotr Kaniewski

Piotr Kaniewski

15:30

Efektywna współpraca z zamawiającym z perspektywy dostawcy

16:30

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Wymagania dla kontraktów outsourcingowych

 • Najczęstsze pułapki i błędy w praktyce zakupowej
Aleksandra Romańska

Aleksandra Romańska

10:15

Przerwa kawowa

10:30

Outsourcing w świetle wytycznych EBA i wymagań KNF

dr hab. Jan Byrski

dr hab. Jan Byrski

11:45

Bezpieczeństwo w relacjach z usługodawcą IT – case study

 • Praktyczne aspekty weryfikacji kompetencji dostawców w zakresie bezpieczeństwa oferowanych przez nich rozwiązań
 • W jaki sposób definiować i weryfikować wymagania technologiczne
 • RedTeam - techniki i narzędzi
Grzegorz Sowa

Grzegorz Sowa

12:30

Przerwa na lunch

13:30

Kary umowne i inne możliwe konsekwencje nienależytego wykonania umów IT – ujęcie praktyczne

 • Za co zwykle nalicza się kary umowne w kontraktach IT?
 • Limity odpowiedzialności w umowach IT
 • Wykonanie zastępcze w umowach IT
 • Inne środki dyscyplinujące wykonawców IT
Agnieszka Wachowska

Agnieszka Wachowska

15:00

Cloud computing - rodzaje chmur, zagadnienia techniczne i biznesowe

Michał Furmankiewicz

Michał Furmankiewicz

16:00

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Zakup usług IT nie jest rzeczą prostą. Jest to proces skomplikowany, na który składa się wiele elementów i wymaga on specjalistycznej wiedzy z pogranicza dziedziny prawa oraz IT. Zazwyczaj wymaga ścisłej współpracy nawet kilku działów w przedsiębiorstwie.
Nienależyte wdrożenie systemów informatycznych wiąże się z szeregiem ryzyk prawnych jak i biznesowych.
Na konferencji omówimy zagadnienia praktyczne jak i uregulowania prawne, dzięki którym uczestnicy nabędą wiedzę jak w należyty sposób zabezpieczyć interesy zamawiającego, a także wymienią się doświadczeniami z osobami odpowiedzialnymi za zakup i wdrożenie systemów IT, co nada temu spotkaniu wymiar ekspercki oraz praktyczny.

Główne zagadnienia:

 • Wybór dostawcy usług IT – na co zwrócić uwagę i czym się kierować przy wyborze kontrahenta?
 • Agile w kontraktach i zakupach
 • Umowy outsourcingowe
 • Bezpieczeństwo w relacjach z usługodawcą IT
 • Kary umowne i inne możliwe konsekwencje nienależytego wykonania umów IT – ujęcie praktyczne

Grupa docelowa:

Warsztat skierowany jest przede wszystkim do dyrektorów, kierowników oraz specjalistów działów prawnych, zakupów, zaopatrzenia, IT a także do wszystkich innych osób zainteresowanych ta tematyką.

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 14.10.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 14.10.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Kontraktowanie usług IT i relacje z wykonawcą „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 01.10.2019 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 14.10.2019 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 14.10.2019 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 13.11.2019 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Konferencji obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Konferencji;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Kontraktowanie usług IT i relacje z wykonawcą (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 14.10.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 14.10.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

Agnieszka Wachowska

Agnieszka Wachowska

Partner, Radca Prawny, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

dr hab. Jan Byrski

dr hab. Jan Byrski

Adwokat, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Szymon Ciach

Szymon Ciach

Counsel, Kochański & Partners

Piotr Kaniewski

Piotr Kaniewski

Adwokat, Starszy Prawnik, Kochański & Partners

Michał Furmankiewicz

Michał Furmankiewicz

Architekt Rozwiązań Chmurowych, Chmurowisko

Marzenna Miłek

Marzenna Miłek

Dyrektor ds. Ryzyka i Zgodności IT, Grupa LUX MED

Aleksandra Romańska

Aleksandra Romańska

Menedżer Sourcingu IT, Grupa LUX MED

Grzegorz Sowa

Grzegorz Sowa

CyberSecurity Director, BNP Paribas

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij