Jak skutecznie zamknąć rok podatkowy 2020 i bezpiecznie rozpocząć rok 2021 w obliczu zmian w CIT – praktyczna strona cen transferowych i ulg podatkowych

Grupa tematyczna: Grupy kapitałowe, Prawo, Podatki

Tagi: Ceny transferowe | ulgi podatkowe | CIT | TP-R | exit tax | IP Box

Data: 06.11.2020r.

Cena:
495 zł/os. > 16.10-05.11.2020

Program

Program
9:30

Logowanie na platformę

9:45

BLOK I - Zamknięcie roku 2020

 • Transakcje restrukturyzacyjne i inne nietypowe transakcje poza księgami z perspektywy cen transferowych.
 • Formularz TP-R – zakres informacji i możliwość ich wykorzystania przez organy podatkowe.
 • Korekty cen transferowych a covid, rozliczenie CIT-8 za rok 2020.
 • APA a wyłączenie z art. 15e w zakresie kosztów niepodatkowych z tytułu nabycia usług wewnątrzgrupowych.
 • Exit tax.
 • Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych jako sposób na zwiększenie rozpoznawalności na rynku, jak również możliwość zastosowania efektywnych rozliczeń podatkowych – wdrożenie instrumentów podatkowych (B+R i IP Box) na podstawie case study.
12:00

Przerwa

12:30

Blok II - Planowane zmiany w podatkach dochodowych a rozpoczęcie roku 2021

 • Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej za 2021 rok (polityka cen transferowych).
 • Rozszerzony zakres transakcji do udokumentowania począwszy od 2021 roku - badania beneficial ownera kontrahenta niepowiązanego.
 • Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji o cenach transferowych a covid.
 • Ulga na robotyzację.
 • Opodatkowanie CIT spółek komandytowych.
14:30

Zakończenie szkolenia

Prowadzący:

Joanna Żmuda-Trzebiatowska

Tax Managing Partner, Doradca podatkowy, Arena Tax

Joanna posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, które obejmuje prowadzenie projektów dotyczących analiz benchmarkingowych, dokumentacji cen transferowych, polityki cen transferowych i przeglądów cen transferowych na rzecz przedsiębiorstw wielonarodowych oraz spółek notowanych na GPW. W swojej karierze Joanna dyrektorów finansowych międzynarodowych grup kapitałowych w obszarze sprawozdawczości cen transferowych w modelu Master File – Local File. Realizowała projekty w zakresie cen transferowych dla podatników podatku od osób prawnych polskich, ale również m.in. na rzecz podatników mających siedzibę w Niemczech, Holandii, Luksemburgu i we Włoszech. Współpracowała przy wnioskach dotyczących uprzednich umów cenowych (tzw. APA). Jej najważniejsze projekty w zakresie cen transferowych dotyczyły transakcji restrukturyzacyjnej o całkowitej wartości 256 mln euro. Joanna pracowała wcześniej dla jednego z większych włoskich banków oraz dla Ministerstwa Finansów we Włoszech, a w Polsce była częścią zespołu ds. cen transferowych w KPMG Polska oraz managerem podatkowym w polskiej firmie doradztwa podatkowego specjalizującej się w cenach transferowych. W Arena Advisory Joanna zarządza wyodrębnionym w ramach spółki Arena Tax zespołem cen transferowych i wycen, realizującym projekty z zakresu cen transferowych na całym świecie. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej (2002) na kierunkach zarządzanie oraz stosunki międzynarodowe oraz Forum Polsko-Niemieckiego przy Uniwersytecie w Moguncji. Joanna posługuje się biegle językiem angielskim, niemieckim i włoskim.

Agata Czerniak

Tax Manager, Doradca podatkowy, Arena Tax

Agata zajmuje się kompleksowym doradztwem w kwestiach podatkowych, w szczególności w zakresie VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych, w tym cen transferowych, a także zagadnień związanych z odpowiedzialnością karną-skarbową osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe. Brała udział w licznych projektach z zakresu innowacyjności (IP Box oraz B+R), w szczególności dla branży technologicznej oraz produkcyjnej. Doradzała w trakcie wielu kontroli podatkowych i skarbowych, reprezentując klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, w tym również w zakresie ulg podatkowych oraz cen transferowych. Przed dołączeniem do zespołu Arena Tax, Agata pracowała w PwC oraz innych renomowanych spółkach doradztwa podatkowego, doradzając podmiotom działającym w branży IT, FMCG, nieruchomości, energetyki, logistyki i transportu. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Międzynarodowej Szkoły Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu. Obecnie doktorantka na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku prawo.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Partner Merytoryczny:


Arena to jedna z najszybciej rozwijających się grup spółek doradczych w Polsce. Skutecznie doprowadza do końca nawet najbardziej złożone zagadnienia podatkowe, prawne i księgowe. Rozumie lokalne uwarunkowania i charakter rozliczeń międzynarodowych. Tworzy elastyczne rozwiązania dla firm i korporacji. Dostrzega potencjał cyfrowej rewolucji i jej wpływ na rozwój organizacji. Wspiera klientów kompleksowo, od rekomendacji po wdrożenie.

Główne zagadnienia:

 1. Transakcje restrukturyzacyjne i inne nietypowe transakcje.
 2. Formularz TP-R – zakres informacji i możliwość ich wykorzystania przez organy podatkowe.
 3. Korekty cen transferowych a covid, rozliczenie CIT-8 za rok 2020.
 4. Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej za 2021 rok.
 5. Rozszerzony zakres transakcji do udokumentowania począwszy od 2021 rok.
 6. Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji o cenach transferowych a covid

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Katarzyna Pleban

Director
Conferences & Trainings Department
M: +48 883 992 662
e-mail: k.pleban@mmcpolska.pl

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 15.10.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 15.10.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Jak skutecznie zamknąć rok podatkowy 2020 i bezpiecznie rozpocząć rok 2021 w obliczu zmian w CIT – praktyczna strona cen transferowych i ulg podatkowych „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 395 zł + 23% VAT do 15.10.2020 r.

  2. 495 zł + 23% VAT po 15.10.2020 r.

 3. Cena uczestnictwa w Wydarzeniu obejmuje prelekcje oraz materiały.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 6.11.2020 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Jak skutecznie zamknąć rok podatkowy 2020 i bezpiecznie rozpocząć rok 2021 w obliczu zmian w CIT – praktyczna strona cen transferowych i ulg podatkowych (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 15.10.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 15.10.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Agata Czerniak

Agata Czerniak

Doradca podatkowy, Tax Manager, Arena Tax

Joanna Żmuda-Trzebiatowska

Joanna Żmuda-Trzebiatowska

Tax Managing Partner, Doradca podatkowy, Arena Tax

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij