Inteligentne systemy pomiarowe – aspekty prawne, technologiczne i biznesowe

Grupa tematyczna: Energetyka, IT i nowe technologie

Tagi: prawo energetyczne | Smart metering | smart grid | inteligentne liczniki | AMI | cyberbezpieczeństwo

Data: 20-21.04.2021r.

Cena:
1395 zł/os. > 25.03-21.04.2021

Program

Dzień I
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Rola inteligentnych systemów pomiarowych w świetle dyrektywy RED II, dot. promowania stosowania energii z OZE

 • Wdrażanie AMI a dyrektywa UE 2019/944 z 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku
  wewnętrznego energii elektrycznej

Mariusz Jurczyk
Tauron Dystrybucja S.A.

10:00

Przerwa

10:15

Nowelizacja prawa energetycznego w zakresie inteligentnego opomiarowania – nowe obowiązki uczestników rynku energii

 • Obowiązki przedsiębiorstw energetycznych wobec instytucji Operatora Informacji Rynku
  Energii
 • Współpraca Operatora Informacji Rynku Energii z operatorem systemu dystrybucyjnego

Łukasz Bondaruk
Kancelaria Bird & Bird

11:15

Przerwa

11:30

Cyberbezpieczeństwo inteligentnych sieci energetycznych - najczęstsze zagrożenia na podstawie case study

 • Odpowiedzialność prawna przedsiębiorstwa energetycznego w zakresie cyberbezpieczeństwa

Rafał Rodziewicz
Enprom Sp. z o.o.

12:30

Przerwa

13:30

Odpowiedzialność przedsiębiorcy za przetwarzanie danych w ramach inteligentnego opomiarowania

Marek Wąsowski
Politechnika Wrocławska

14:15

Zakończenie pierwszego dnia warsztatów

Rozwiń Zwiń
Dzień II
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Dotychczasowe doświadczenia oraz aktualne problemy związane z wdrażaniem inteligentnych systemów pomiarowych

 • Zakres wdrożenia liczników zdalnego odczytu w ENERGA-OPERATOR SA
 • Testy i trudności we wdrożeniu komunikacji PLC CELENCEC A
 • Zmiana podejścia do instalacji liczników zdalnego odczytu.

Ludwik Tomaszewski
ENERGA-OPERATOR SA.

10:00

Przerwa

10:15

Systemy inteligentnego opomiarowania jako kluczowy element rozwoju nowych usług na rynku energii elektrycznej oraz optymalizacji działania sieci

 • Dyrektywy RED2 oraz 944/2019 + systemy AMI = nowe usługi na rynku energii elektrycznej
 • Liczniki inteligentne jako narzędzie do optymalizacji kosztu zużycia energii elektrycznej
 • Wykorzystanie danych z liczników inteligentnych do efektywnego zarządzania generacją rozproszoną

Aleksander Babś
Advant Sp. z o.o.

11:15

Przerwa

11:30

Nowe możliwości odbiorców energii po wdrożeniu inteligentnych sieci energetycznych - zmiany w praktyce

Jacek Koźbiał
S KOMUNIKACJA, właściciel, ekspert systemów AMI, Smart Metering, Smart Grid

12:30

Przerwa

13:30

Transmisja danych w ramach Smart Grid - analiza i porównanie najnowszych rozwiązań

 • Technologie komunikacji bezprzewodowej w sektorze energetycznym: LoRaWAN/Sigfox, Mesh RF (868 Mhz / 2.4GHz), NBIoT, LTE Cat M1
 • Modele usług świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych - rozwiązywanie
  problemów, wady i zalety

Jacek Koźbiał
S KOMUNIKACJA, właściciel, ekspert systemów AMI, Smart Metering, Smart Grid

14:30

Zakończenie warsztatów

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


W związku z rewolucyjnymi zmianami w prawie energetycznego, zobowiązującymi przedsiębiorstwa energetyczne do zainstalowania inteligentnych liczników u 80% odbiorców energii w ciągu najbliższych kilku lat, chcielibyśmy zaprosić Państwa do uczestnictwa w warsztatach, w trakcie których zdobędą Państwo kompleksową wiedzę w zakresie smart meteringu. Eksperci z wieloletnim, praktycznym doświadczeniem przedstawią Państwu zagadnienia zarówno z perspektywy prawnej, technologicznej jak też z punktu widzenia klienta. Poruszą takie tematy jak: nowe obowiązki uczestników rynku energii w związku z nowelizacją prawa energetycznego, cyberbezpieczeństwo sieci energetycznych i odpowiedzialność prawna w tym zakresie, przetwarzanie danych, smart metering w kontekście zarządzania siecią, nowe możliwości odbiorcy po wdrożeniu smart grid, transmisja danych w ramach inteligentnych sieci energetycznych.

Główne zagadnienia:

 • Nowelizacja prawa energetycznego w zakresie inteligentnego opomiarowania – nowe obowiązki uczestników rynku energii
 • Wdrażanie AMI a dyrektywa UE 2019/544 z 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej
 • Cyberbezpieczeństwo inteligentnych sieci energetycznych - najczęstsze zagrożenia na podstawie case study
 • Odpowiedzialność prawna przedsiębiorstwa energetycznego w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz przetwarzania danych
 • Dotychczasowe doświadczenia oraz aktualne problemy związane z wdrażaniem inteligentnych systemów pomiarowych
 • Wykorzystywanie danych z inteligentnych systemów pomiarowych - nowe możliwości i zagrożenia w zakresie zarządzania siecią
 • Nowe możliwości odbiorców energii po wdrożeniu inteligentnych sieci energetycznych - zmiany w praktyce
 • Transmisja danych w ramach Smart Grid - analiza i porównanie najnowszych rozwiązań

Grupa docelowa:
Do uczestnictwa w warsztatach zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw energetycznych oraz firm realizujących rozwiązania typu smart, odpowiedzialnych za planowanie, wdrażanie oraz zarządzanie systemami inteligentnego opomiarowania, przede wszystkim przedstawicieli działów:

 • Technicznych
 • Układów Pomiarowych
 • Zarządzania Danymi Pomiarowymi
 • Rozwoju Systemu
 • Systemów Sterowania
 • Automatyzacji
 • Dystrybucji Energii
 • Usług Operatorskich
 • Ekspolatacji

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Patrycja Nowak

Knowledge Broker
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 200 890
e-mail: p.nowak@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Adam Nakielski

Project Manager
Conferences & Trainings Department
M: +48 694 047 145
e-mail: a.nakielski@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 24.03.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 24.03.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Inteligentne systemy pomiarowe – aspekty prawne, technologiczne i biznesowe „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 395 zł + 23% VAT po 24.03.2021 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 21.04.2021 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Inteligentne systemy pomiarowe – aspekty prawne, technologiczne i biznesowe (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 24.03.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 24.03.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Aleksander Babś

Aleksander Babś

Prezes Zarządu, Advant Sp. z o.o.

Łukasz Bondaruk

Łukasz Bondaruk

Associate, Kancelaria Bird & Bird

Marek Wąsowski

Marek Wąsowski

Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny, Katedra Energoelektryki

Jacek Koźbiał

Jacek Koźbiał

S KOMUNIKACJA, właściciel, ekspert systemów AMI, Smart Metering, Smart Grid

Rafał Rodziewicz

Rafał Rodziewicz

Dyrektor Sprzedaży Rynku Telekomunikacyjnego, Enprom Sp. z o.o.

Mariusz Jurczyk

Mariusz Jurczyk

Dyrektor Departamentu Sprzedaży Usług Dystrybucyjnych, Tauron Dystrybucja S.A.

Rafał Rodziewicz

Rafał Rodziewicz

Dyrektor Sprzedaży Rynku Telekomunikacyjnego, Enprom Sp. z o.o.

Ludwik Tomaszewski

Ludwik Tomaszewski

Główny Inżynier ds. Zarządzania Pomiarami, Koordynator Wiodący ds. Wdrożenia Infrastruktury AMI w ENERGA-OPERATOR SA.

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij