Elementarz profesjonalnego kupca/sprzedawcy - Ruchy cenowe surowców i walut: Strategia negocjacji i konstruowania kontraktów w praktyce

Grupa tematyczna: Energetyka, Przemysł, FMCG i RETAIL, Branża budowlana, Branża deweloperska, Grupy kapitałowe, Produkcja, Sprzedaż i obsługa Klienta

Data: 06.11.2019r.

Cena:
1895 zł/os. > 17.10-06.11.2019

Program

DZIEŃ 1
8:45

Rejestracja i poranna kawa

9:00

Oswoić „Bestię”: zrozumienie mechaniki rynków

 • Siły wpływające na rynki walutowe
 • Siły wpływające na rynki surowcowe
10:15

Przerwa kawowa

10:30

Podstawy inżynierii kosztów (praca w grupach)

 • Udział surowca w koszcie wytworzenia produktu (struktura kosztów na przykładzie wybranego produktu)
 • Nie daj się „wkręcić”, czyli praktyczny, szybki i precyzyjny sposób weryfikacji oferty cenowej
12:00

Przerwa na lunch

12:30

Rynki walutowe i surowcowe (praca w grupach)

 • Źródła informacji: wykresy oraz indeksy przydatne przy analizie sytuacji na rynkach walutowo-surowcowych
 • Interpretacja informacji: wskaźniki pozwalające określić stan rynku oraz trend cenowy
 • Zbudowanie wykresu wraz z zestawem wskaźników określających stan rynku
 • „Keep cool”, czyli jak analiza sytuacji rynkowej pomaga w rozmowach/negocjacjach z dostawcą
13:50

Przerwa kawowa

14:00

Wstęp do budowania strategii negocjacyjnej

 • Kluczowe dane, które trzeba zabezpieczyć już na etapie akceptacji oferty „Tarcza Negocjacyjna”,
 • Mechanizm rewizji cen w kontrakcie cenowym
 • Metodyka analizy danych na przykładzie (praca w grupach)
 • Zbudowanie wykresu wraz z zestawem wskaźników określających stan rynku
 • „Wilk syty i owca cała”: Czy można zabezpieczyć się przed wzrostem ceny surowca jednocześnie akceptując wyższe ceny kupowanego produktu?
15:30

Strategia negocjacyjna (praca w grupach)

 • Zadanie do rozwiązania z wykorzystaniem wcześniej przekazanych informacji
 • Przedstawienie rozwiązania zadania przez każdą z grup
 • Wnioski i pytania końcowe; spojrzenie na wybrane przez uczestników rynki surowcowo-walutowe
17:00

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Mechanika rynków
 • Podstawy inżynierii kosztów
 • Rynki walutowe i surowcowe
 • Strategia negocjacyjna

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji:

Dział Zakupów i Sprzedaży ma ogromny wpływ na wynik finansowy przedsiębiorstwa oraz jego płynność finansową. Jednym z największych wyzwań w przedsiębiorstwach jest zarządzanie nieustannie zmieniającymi się cenami surowców oraz kursami walut. Elementy te mają kluczowy wpływ na ceny kupowanych towarów i usług, a także na kondycję finansową podmiotów w łańcuchu dostaw.
Co powinno znaleźć się w kontrakcie cenowym? Jak zapewnić sobie odpowiednią pozycję negocjacyjną i przygotować się do rozmowy z dostawcą/kupcem? Jak sprawnie, szybko i precyzyjnie ocenić, czy oferta cenowa jest poprawnie skalkulowana? Jak ocenić stan rynku i analizować przyczyny ruchów cen?
Odpowiedzi na te i szereg innych pytań znajdziesz właśnie na tym całkowicie autorskim i bardzo praktycznym warsztacie w obszarze, który bezustannie stwarza problemy kupcom i managerom zakupów oraz sprzedaży w większości organizacji zakupowych i sprzedażowych na całym świecie.
Szkolenie prowadzone jest przez eksperta z 18-letnim doświadczeniem w obszarze zakupów operacyjnych oraz strategicznych. Przedstawiona podczas warsztatów metodologia oraz sposób podejścia do problemów, to unikalne połączenie przetestowanych w praktyce rozwiązań związanych z kontraktami zakupowymi oraz obszernej wiedzy prowadzącego na temat funkcjonowania rynków surowcowo-walutowych.
Połączenie obu obszarów pozwoliło na stworzenie logicznego i opartego na faktach systemu zarządzania wahaniami cen surowców i walut w relacjach dostawca-kupiec. 

Grupa docelowa:

Osoby odpowiedzialne za negocjacje cenowe, kontrakty komercyjne (zakupowe/sprzedażowe), budżety materiałowe, oferty cenowe (kupcy, managerowie zakupów, kadra zarządzająca, sprzedawcy).

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 16.10.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 16.10.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Elementarz profesjonalnego kupca/sprzedawcy - Ruchy cenowe surowców i walut: Strategia negocjacji i konstruowania kontraktów w praktyce „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 598  zł + 23% VAT do 16.10.2019 r.

  2. 1 895 zł + 23% VAT po 16.10.2019 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 05.11.2019 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Szkoleniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Szkolenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Ruchy cenowe surowców i walut: Strategia negocjacji i konstruowania kontraktów w praktyce (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 16.10.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 16.10.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

Jaromir Łuszczewski

Jaromir Łuszczewski

Globalny Dyrektor d.s. zakupów strategicznych

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij